Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

HEMOSUL® -S

UPUTSTVO ZA LEK


HEMOSUL® - S, rastvor za injekciju (200mg/mL + 40 mg/mL), 100 mL

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  HEMOSUL® - S

  sulfametoksazol, trimetoprim (200 mg/mL + 40 mg/mL) rastvor za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca

  Sulfametoksazol 200 mg

  Trimetoprim 40 mg

  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol 50 mg

  Natrijum-hidroksid; etanol, koncentrovani; dietanolamin; voda za injekcije; propilenglikol.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija uzrokovanih infekcijama osetljivim na kombinaciju trimetoprim+sulfametoksazol.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena ovog preparata kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega, kod oligurije i anurije, kao i kod životinja sa oštećenom funkcijom hematopoetskih organa.

  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na sulfonamide i/ili trimetoprim.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad kod tretiranih životinja može doći do povraćanja, dijareje, anoreksije. Moguća je pojava reakcija preosetljivosti.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.

  Lek se primenjuje u dozi od 1 ml leka/10-15 kg t m.

  Jednokratna aplikacija može biti dovoljna u nekomplikovanim stanjima, ali u težim stanjima je potrebno da se lek aplikuje jedanput dnevno tokom nekoliko dana, do dva dana nakon povlačenja simptoma, najviše 5 dana.

  Na jedno injekciono mesto ne treba aplikovati više od 10 ml leka. Volumen veći od predviđenog treba podeliti i aplikovati na više mesta.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tokom terapije životinjama treba obezbediti dovoljne količine vode za piće. Lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice svinja: 28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ˚C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA

  Za primenu na životinjama Interakcije

  Preparat se ne daje zajedno sa para-aminobenzoevom kiselinom (PABA), i njenim derivatima (prokain i ostali lokalni anestetici), kao ni sa vitaminima B kompleksa (nikotinamid, folna kiselina i holin), jer antagonistički deluju na sulfonamide.


  Urea pojačava dejstvo sulfonamida povećavajući njihovu rastvorljivost i smanjujući vezivanje za proteine. Nesteroidni antireumatski lekovi smanjuju vezivanje sulfonamida za proteine plazme i mogu da pojačaju njihov efekat.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim lekovima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost upotrebe sulfametoksazola i trimetoprima kod gravidnih životinja nije dovoljno ispitana. Stoga se ne preporučuje primena leka tokom graviditeta i laktacije.


  Predoziranje

  Posle duže upotrebe sulfonamida, često dolazi do oštećenja hematopoetskih oragana pa i centralnog nervnog sistema. Doze trimetoprima veće od terapijskih, mogu izazvati leukopeniju i anemiju. Doza od 30 do 100 mg/kg trimetoprima prouzrokuje i apneju.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja leka. Izbegavati kontakt leka sa kožom i očima.

  Ukoliko do toga dođe, mesto kontakta isprati velikom količinom vode. Ukoliko se javi iritacija, obratiti se lekaru.

  Nakon primene leka oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.06.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla (tip II), zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW11

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00393-13-001 od 23.06.2014.