Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

OTC-VP-40%

UPUTSTVO ZA LEK


OTC-VP-40%,oralniprašak,40x20g OTC-VP-40%,oralniprašak,1x100g OTC-VP-40%,oralniprašak,1x1000g OTC-VP-40%,oralniprašak,1x10kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac Republika Srbija


 2. IME LEKA


  OTC-VP-40%

  oralni prašak za telad, svinje, brojlere, ćurke i ribe (oksitetraciklin)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca

  Oksitetraciklin-hidrohlorid

  400 mg


  Pomoćne supstance:

  Saharoza.


  4.


  INDIKACIJE


  Lečenje infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin.

  • telad: infekcije respiratornog (Mycoplasma spp.) i gastrointestinalnog sistema (E. coli)

  • svinje: infekcije respiratornog sistema

  • brojleri i ćurke: infekcije respiratornog sistema (Mycoplasma spp. E. coli, CRD)

  • ribe (pastrmka i šaran): infekcije prouzrokovane sa Aeromonas salmonicida (furunkuloza pastrmki, eritrodermatitis šarana).


 1. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na tetracikline. Ne daje se životinjama sa poremećajem funkcije jetre i bubrega.


 2. NEŽELJENA DEJSTVA


  Predoziranje leka ili duže trajanje terapije, a ponekad i primena preporučenih terapijskih doza mogu prouzrokovati indigestiju praćenu prolivom i povraćanjem, a kod mladih životinja prebojavanje kostiju i zuba. Moguća je i pojava alergijskih reakcija. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti treba primeniti antihistaminike i kortikosteriode.


 3. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje, brojleri, ćurke i ribe


 4. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Brojleriićurke: 50-100 mg oksitetraciklina/kg t.m. (ekvivalentno 12.5-25 g oralnog praška OTC-VP- 40% na 100 kg t.m.), u trajanju od 5-7 dana.

  Telad: preporučena dnevna doza je 20 mg oksitetraciklina/kg t.m. ili 5 g oralnog praška OTC-VP-

  40% na 100 kg t.m, podeljeno u dve doze, u trajanju od 5-7 dana

  Svinje: preporučena dnevna doza je 20-30 mg oksitetraciklina/kg t.m., ili 5g-7.5 g oralnog praška OTC-VP-40% na 100 kg t.m, podeljeno u dve doze, u trajanju od 5-7 dana

  Ribe: 20 g oralnog praška (ekv. 8g oksitetraciklina) na 100 kg ribe, tokom 4 dana. Po potrebi terapiju

  nastaviti još 4 dana ukoliko ne dođe do prestanka uginuća.


 5. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Zbog sve većeg razvoja rezistencije na tetracikline, pre primene leka se preporučuje izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme.


  Lek treba rastvoriti u manjoj količinu vode za piće, a zatim izmešati sa ukupnom predviđenom količinom vode. Ovako pripremljen rastvor leka ne izlagati sunčevoj svetlosti. Svakodnevno pripremati svež rastvor. Ne mešati sa mlekom ili zamenama za mleko.


  Ribe: Prethodno odmerenu količinu leka umešati prvo u manju količinu dnevnog obroka za ribe, a zatim dobro umešati sa ostatkom hrane. Zbog homogenosti smeše važno je da se mešanje vrši u suvim uslovima. Prilikom mešanja sa peletiranom hranom treba dodati manju količinu jestivog ulja da bi se poboljšala adhezija leka na površinu pelete.


 6. KARENCA


  Svinje: 7 dana

  Telad: 10 dana

  Brojleri i ćurke: 14 dana


  Ribe (pastrmka i šaran): 720 D (stepeni dana)


 7. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25˚C


  Rok upotrebe: 2 godine, na temperaturi do 25˚C.

  Rok upotrebe posle rastvaranja: 24 sata, na temperaturi do 25˚C.

  Rok upotrebe nakon umešavanja u hranu (ribe): iskoristiti odmah.


 8. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.


  Upotreba tetraciklina u periodu razvoja zuba, uključujući pozni graviditet, može dovesti do prebojavanja zuba.


  Zbog poznatog antagonizma lek ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim antibioticima (β- laktamskim antibioticima, aminoglikozidima, kombinacijom sulfonamida sa trimetoprimom, polimiksinima). Ne davati lek istovremeno ili u kombinaciji sa mlekom ili zamenom za mleko, antacidima ili lekovima koji sadrže dvovalentne jone, koji posle oralne primene mogu da smanje apsorpciju iz digestivnog trakta.


  Tetraciklini su relativno pouzdani lekovi, jer se visoke doze dobro podnose kod ciljnih vrsta. Najčešće neželjene reakcije nastaju zbog lokalnog nadražajnog delovanja (povraćanje), a zbog poremećaja saprofitske gastrointestinalne flore moguća je i pojava proliva. Takođe je kod predoziranja moguće nefrotoksično i hepatotoksično delovanje leka.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe osetljive na tetracikline ne treba da učestvuju u pripremi leka. Oksitetraciklin (retko) može

  prouzrokovati kontaktni dermatitis i zbog toga treba izbegavati direktan kontakt leka se kožom i sluzokožom, odnosno očima. Pri radu koristiti zaštitnu opremu (odela, rukavice, maske i naočare). Ruke oprati posle svakog kontakta sa lekom.


 9. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 10. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  27.07.2012.


 11. OSTALI PODACI


Pakovanje:

40x20g: tripleks folija PET/Al/PE u kartonskoj kutiji 1x100g i 1x1000g: polietilenska kesa u kartonskoj kutiji

1x10kg: polietilenski džak u natron vreći


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QJ01AA06


Broj dozvole:

Pakovanje 40x20g 323-01-0008-11-001 od 27.07.2012.

Pakovanje 1x100g 323-01-0009-11-001 od 27.07.2012.

Pakovanje 1x1000g 323-01-0010-11-001 od 27.07.2012.

Pakovanje 1x10kg 323-01-0011-11-001 od 27.07.2012.