Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Porcilis® ColiClos

UPUTSTVO ZA LEK


Porcilis® ColiClos, suspenzija za injekciju, 1x50ml (1x25 doza) Porcilis® ColiClos, suspenzija za injekciju, 1x100ml (1x50 doza)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandija Podnosilac zahteva: MarloFarma d.o.o.

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MarloFarma d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INTERVET INTERNATIONAL B.V.

  Wim de Korvestraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandija.


 2. IME LEKA


  Porcilis® ColiClos

  vakcina koja sadrži inaktivisane antigene E.coli (F4ab,F4ac, F5, F6 i LT) i toksoid bakterije

  C.perfringens tip C. suspenzija za injekciju

  za svinje (nazimice i krmače)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza od 2ml sadrži:


  Aktivne supstance:

  Escherichia coli komponente:

  • F4ab fimbrijalni adhezin ≥ 9,7 log2 titar At1

  • F4ac fimbrijalni adhezin ≥ 7,8 log2 titar At1

  • F5 fimbrijalni adhezin ≥ 7,4 log2 titar At1

  • F6 fimbrijalni adhezin ≥ 7,6 log2 titar At1

  • LT toksoid ≥ 12,0 log2 titar At1

   Clostridium perfringens komponenta:

  • Tip C (soj 578) beta toksoid ≥ 20 i.j.2


   1. Prosečna vrednost titra antitela (At) dobijena nakon vakcinacije miševa sa 1/20 ili 1/40 doze za krmače

   2. Internacionalnih jedinica beta antitoksina prema Ph. Eur.


   Adjuvans:

   dl-α-tokoferil acetat 150 mg


   Pomoćne supstance:

   Natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum hidrogen fosfat dihidrat, kalijum dihidrogen fosfat,

   simetikon, polisorbat 80 i voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Za pasivnu imunizaciju potomstva putem aktivne imunizacije krmača i nazimica u cilju smanjenja mortaliteta i kliničkih simptoma tokom prvih dana života prouzrokovanih sojevima E. coli, koji sintetišu adhezine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) ili F6 (987P) i onih prouzrokovanih sa C. perfringens tip C.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Povišenje telesne temperature za do 2ºC može se javiti na dan vakcinacije. Smanjena aktivnost i nedostatak apetita često se javljaju na dan vakcinacije. Takođe, na mestu ubrizgavanja može se javiti bolan i tvrd otok prečnika do 10 cm u trajanju do 25 dana.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (nazimice i krmače)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  1 doza (2 ml) vakcine po životinji u vrat u području iza uha.

  Šema vakcinacije: Primarna vakcinacija:

  Krmače/nazimice koje do sada nisu vakcinisane ovim proizvodom dobijaju prvu injekciju 6 do 8 nedelja pre očekivanog datuma prašenja, a drugu injekciju 4 nedelje kasnije.

  Revakcinacija:

  Jedna revakcinacija sprovodi se 2 do 4 nedelje pre očekivanog datuma prašenja.

  Način primene: Intramuskularna primena.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre primene vakcina treba da dostigne sobnu temperaturu.

  Pre primene dobro protresti vakcinu, kao i povremeno tokom primene.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe:2 godine,

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 10 časova.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinišite samo zdrave životinje.


  Zaštita prasadi ostvaruje se unosom kolostruma, pa stoga, treba voditi računa da svako prase unese dovoljnu količinu kolostruma.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se primenjivati tokom graviditeta.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Blago crvenilo i/ili hrapavost mogu se privremeno javiti nakon vakcinacije dvostrukom dozom. Nisu

  zabeležena druga neželjena dejstva osim onih navedenih u odeljku 4.6.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja odmah konsultujte lekara i pokažite mu uputstvo za lek ili etiketu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni proizvod ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.06.2015.godine


 15. OSTALI PODACI


Unutrašnje pakovanje:

Bočice (staklo hidrolitičke grupe I) od 50ml I 100ml Bočice od polietilentereftalata (PET) od 50 ml i 100 ml.

Bočice su zatvorene sa gumenim zatvaračem od halogenbutila i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje

Kartonska kutija sa bočicom od stakla tipa I od 50 ml i 100 ml Kartonska kutija sa bočicom od polietilentereftalata od 50 ml i 100 ml.


Režim izdavanja: Samo na recept veterinara

ATCvet kod: QI09AB08

Broj dozvole: Pakovanje 1x50ml (1x25 doza): 323-01-00194-14-001 Pakovanje 1x100ml (1x50 doza): 323-01-00195-14-001