Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Gentacin

UPUTSTVO ZA LEK


Gentacin, rastvor za injekciju, 1x100ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Bela-Pharm GmbH&CO.KG


Adresa: Lohner Strasse 19, Vechta, Nemačka Podnosilac zahteva: VOJVODINALEK d.o.o.


Adresa: Temerinski put 93, Novi Sad, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VOJVODINALEK d.o.o. export-import Temerinski put 93, Novi Sad, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Bela-Pharm GmbH&CO.KG

  Lohner Strasse 19, Vechta, Nemačka


 2. IME LEKA


  Gentacin (85 mg/ml) gentamicin sulfat rastvor za injekciju

  Za konje, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Gentamicin sulfat 85.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Metil-4-hidroksibenzoat 0.9 mg

  Propil-4-hidroksibenzoat 0.1 mg

  Natrijum metabisulfit 1.6 mg Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Gentamicin se koristi u terapiji bakterijskih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na gentamicin nakon urađenog antibiograma.

  Konji: infekcije respiratornog trakta.

  Psi i mačke: infekcije respiratornog , urogenitalnog i gastrointenstinalnog trakta i infekcije mekog tkiva.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  • Ne koristi kod životinja koje su preosetljive na gentamicin i druge aminoglikozidne antibiotike.

  • Ne primenjivati istovremeno sa bakteriostatskim antibioticima.

  • Kod gravidnih životinja primenjivati lek samo ukoliko za datu indikaciju ne postoji alternativa.


  • Ne koristiti kod životinja sa poremećenom funkcijom bubrega, poremećajem ravnoteže, oštećenjem slušnog aparata i kod dehidriranih životinja.

  • Ne davati konjima namenjenim za ishranu ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ukoliko se lek primenjuje duži vremenski period od propisanog može doći do poremećaja čula sluha, čula ravnoteže ili oštećenja bubrega. Oštećenje bubrega je praćeno proteinurijom, sa povećanim vrednostima neproteinskog azota u krvnom serumu.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom

  uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, psi stariji od 14 dana i mačke starijie od 14 dana.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intramuskularno i subkutano.


  Konji: 5 mg gentamicin sulfata/kg t.m.,tj. 3.5 ml leka/50 kg t.m., na 12 h, tokom 3 do 5 dana.

  Psi: 6.5 mg gentamicin sulfata, tj. 0.8 ml leka/10 kg t.m. Prvog dana lek se aplikuje na 12 časova, a

  nakon toga na 24 h, tokom 3 do 10 dana.


  Mačke: 4.32 mg gentamicin sulfata, tj. 0.25 ml leka/5 kg t.m. Lek se aplikuje dva puta dnevno, na 12 h tokom, 3 do 10 dana.


  Ukoliko nakon tri dana od primene terapije ne dođe do poboljšanja zdravstvenog stanja, treba preispitati tačnost postavljene dijagnoze i razmotriti mogućnost promene terapije.

  Ukoliko dođe do potrebe za produženjem terapije u određenim okolnostima, neophodno je pre toga izvršiti procenu funkcionalnog stanja bubrega.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Zbog uske terapijske širine leka dozu treba tačno preračunati na osnovu telesne mase jedinke. Gentacin se primenjuje kada postoje striktne indikacije i isključivo na osnovu rezultata antibiograma. Kod dehidriranih životinja pre aplikacije leka uspostaviti elektrolitni balans.


 10. KARENCA


  Lek se ne daje konjima namenjenim za ishranu ljudi, ukoliko se to desi, karenca iznosi 6 meseci.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 ºC, zaštićen od svetla.


  Rok upotrebe: 36 meseci.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 14 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za upotrebu na životinjama

  Obratiti posebnu pažnju na dozu leka u odnosu na telesnu masu životinja zbog njegove uske terapijske širine.

  Gentacin se primenjuje kod striktnih indikacija i nakon dobijenih rezultata antibiograma.

  Kod dehidriranih životinja pre davanja gentamiicna potrebno je rehidrirati jedinku, pa tek onda aplikovati gentamicin.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe preostljive na aminoglikozidne antibiotike treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.

  Tokom rukovanja lekom izbegavati direktan kontakt sa očima, sluzokožom i kožom. Posle

  rukovanja lekom oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može primeniti tokom graviditeta samo kod striktnih indikacija i urađenog antibiograma.


  Interakcije

  Gentamicin se ne daje istovremeno sa drugim lekovima, naročito sa lekovima koji su nefrotoksični,

  ototoksični ili koji izazivaju neuromuskularnu blokadu.

  Kombinovana upotreba gentamicina i beta laktamskih antibiotika može izazvati sinergistički efekat.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništava u skladu sa zakonskom regulativom.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.11.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla, zapremine 100ml, u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC Vet kod: QA07AA10

Broj dozvole: 323-01-0095-11-001 od 19.11.2012.