Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

SURAMOX 50%

UPUTSTVO ZA LEK


SURAMOX 50% ,premiks za mediciniranu hranu za prasad, 1x 5 kg SURAMOX 50% ,premiks za mediciniranu hranu za prasad, 1x 25 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Virbac


Adresa: 1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros,Francuska


Podnosilac zahteva: Velvet doo


Adresa: Vrbnička 1b;Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Velvet Animal Health doo, Vrbnička 1b,Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Virbac, 1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros, Francuska


 2. IME LEKA


  SURAMOX 50%

  Amoksicilin 500 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu

  za prasad


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška sadrži:

  Aktivne supstance:

  Amoksicilin (u obliku trihidrata, obloženog)...........500 mg.


  Pomoćne supstance: kukuruzno brašno, povidon,

  lecitin,

  silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


 4. INDIKACIJE


  Kontrola infekcija koje prouzrokuju Streptococcus suis, kao i drugi mikroorganizmi osetljivi na amoksicilin kod prasadi u fazi zalučenja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod preosetljivih životinja na amoksicilin i β-laktamske antibiotike. Ne primenjivati lagomorfima ili glodarima kao što su kunići, hrčkovi, zamorci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati alergijsku reakciju tokom aplikacije, koja može biti ozbiljna.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Zalučena prasad


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje u dozi od 15 mg amoksicilina (u obliku trihidrata) po kg telesne mase, dnevno, 14 dana uzastopno.

  Mešanje u hranu se vrši u koncentraciji od 400 ppm ( 800 g Suramox 50%) po toni hrane za starter. Za prasad uzrasta preko 6 nedelja mešati lek u koncentraciji od 300 ppm (600 g Suramox 50%) po toni hrane.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Unos medicinirane hrane zavisi od kliničkog stanja životinja i može biti smanjen. U skladu sa tim može biti potrebno korigovanje koncentracije leka, kako bi se osiguralo tačno doziranje i izbeglo subdoziranje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kako bi obezbedili potpuno umešavanje,proizvod bi trebalo pomešati sa odgovarajućom količinom hrane pre finalnog umešavanja.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice 4 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži na temperaturi do 30°C


  Rok upotrebe: 2 godine na temperaturi do 30°C

  Rok upotrebe posle umešavanja u hranu: 90 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Premiks za mediciniranu hranu je namenjen samo za spravljanje medicinirane hrane i ne sme se koristiti direktno. Istovremena primena bakteriostatskih antibiotika neutrališe baktericidno dejstvo amoksicilina. Ne primenjivati istovremeno sa neomicinom zato što blokira apsorpciju peroralno

  datih penicilina.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Penicilini i cefalosporini mogu da prouzrokuju preosetljivost (alergiju) posle parenteralne aplikacije, posle inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline je ukrštena sa preosetljivošću na cefalosporine i obrnuto. Ponekad ova preosetljivost može da bude vrlo izražena. Ne rukovati ovim lekom ako postoji sumnja na preosetljivost. U slučaju da se pojavi osip po koži, oticanje lica, usana, očiju ili u slučaju otežanog disanja, hitno se javiti lekaru.

  Oprati ruke posle svake upotrebe ovog leka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.12.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: kesa 1x5 kg; kesa 1x25 kg; Kesa je sačinjena od dva sloja:

Unutrašnji sloj je sačinjen od dve prevlake: nebeljenog natron papira (70mg/m²) i polietilena

niske gustine (80µm).Spoljašnji sloj je sačinjem od nebeljenog natron papira (70 g/m²) obloženog sa polietilenom (20 g/m²) i aluminijumom (7µm).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj dozvole: 323-01-0504-12-001 od 25.12.2013. za lek Suramox 50% premix , 1 x 5 kg

323-01-0505-12-001 od 25.12.2013. za lek Suramox 50% premix , 1 x 25 kg