Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Doxyprim 40%

UPUTSTVO ZA LEK


Doxyprim 40%, oralni prašak, 400 mg/g, 1x1 kg Doxyprim40%,oralniprašak,400mg/g, 1x5kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LAVET Pharmaceuticals Ltd.


Adresa: Otto utca 14, 1161 Budimpešta, Mađarska Podnosilac

zahteva: FIRST - VET D.O.O.


Adresa: Georgi Dimitrova 5, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FIRST – VET d.o.o.

  Georgi Dimitrova 5, Subotica Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LAVET Pharmaceuticals Ltd., Otto utca 14, 1161 Budimpešta, Mađarska


 2. IME LEKA


  DOXYPRIM 40%

  doksiciklin

  400mg/g oralni prašak

  za piliće, ćuriće i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Doksiciklin-hiklat 400 mg


  Pomoćne supstance:

  Limunska kiselina, monohidrat; glukoza, bezvodna.


 4. INDIKACIJE


  DOXYPRIM 40% namenjen je za lečenje respiratornih, intestinalnih i drugih infekcija, uzrokovanih na doksiciklin osetljivim mikroorganizmima kod pilića, ćurića i svinja.

  Kod pilića i ćurića namenjen je za lečenje sledećih infekcija:

  • Hronične respiratorne bolesti (Mycoplasma gallisepticum, E. coli)

  • Aerosakulitisa (Mycoplasma meleagridis)

  • Infektivnog sinovitisa (Mycoplasma synoviae)

  • Kolere peradi (Pasteurella multocida)

  • Bordetelioze ćuraka (Bordetella avium)

  • Infektivne korice (Haemophilus paragallinarum)

  • Kolibaciloze (E. coli)

  • Nekrotičnog enteritisa (Clostridium perfringens)

  • Hlamidioze (Chlamydia psittaci)


   Kod svinja indikovan je za lečenje respiratornih infekcija, uzrokovanih osetljivim mikroorganizmima (a naročito sa Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Bordetella bronchiseptica).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne sme primenjivati kod koka nosilja i ćuraka, čija su jaja namenjena za ishranu ljudi. Kontraindikovan je kod suviše mladih životinja i suprasnih krmača (bar u prvom delu graviditeta). Takođe, lek se ne daje preosetljivim jedinkama i ne preporučuje se njegova primena u kombinaciji sa nefrotoksičnim i hepatotoksičnim lekovima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  DOXYPRIM 40% je malo toksičan i neželjeni efekti se retko javljaju. Ukoliko se pak pojave, ili se eventualno posumnja na neki, tada tretman treba prekinuti.

  Kod tretiranih svinja mogu se pojaviti gastrointestinalni poremećaji, te usled toga proliv, povraćanje i anoreksija.

  Takođe, moguće su i reakcije preosetljivosti i fotosenzitivnosti.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTIN JA


  Pilići, ćurići i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upoteba dodavanjem u vodu za piće.

  Preparat se aplikuje životinjama p.o. (u vodi za piće ili umešan u hranu), u količini, odnosno dozi, koja iznosi za:

  • piliće i ćuriće: 10-20 mg doksiciklin hiklata/kg t m./dnevno dati životinjama u ograničenoj količini vode, koju će jedinke popiti za 4-8 sati ili lek se lek kontinuirano dodaje u vodu u koncentracijama između 67 i 133 mg doksiciklina/L vode.

  • svinje: 15 mg doksiciklin-hiklata/kg t m. Kontinuirano aplikovati preparat u količini, koja

   obezbeđuje dozu doksiciklin hiklata od 100 do 150 mg/L vode za piće ili 200-250 mg/kg hrane. Preparat se aplikuje indikovanim životinjama (pilići, ćurići, svinje) tokom 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Rastvor leka u vodi treba praviti dva puta svaki dan, ujutro i uveče. U toku lečenja životinjama ne sme biti dostupan drugi izvor vode za piće.


 10. KARENCA


  Pilići i ćurići: 7 dana Svinje: 8 dana 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Ambalažu uvek dobro zatvoriti posle uzimanja leka.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 24 sata.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

  Ukoliko se kod tretiranih jedinki pojave reakcije preosetljivosti, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikosteroide.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja:

  Upotreba leka bi trebalo da bude zasnovana na rezultatu antibiograma, kada god je moguće.

  Dobra klinička praksa zahteva lečenje na osnovu testa osetljivosti bakterija izolovanih iz uzoraka uzetih od bolesnih životinja. Ako to nije moguće, lečenje bi trebalo sprovesti na osnovu lokalnih epidemioloških podataka (regionalno, na nivou gazdinstva) o osetljivosti različitih slojeva bakterija koje su najčešće uključene u infektivni proces.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Rukovanje preparatom mora biti pažljivo i direktan kontakt preparata sa kožom, odnosno sluznicama

  (očima) treba izbegavati za vreme spravljanja medicinirane vode ili aplikacije iste životinjama. Osobe koje ovaj posao obavljaju moraju nositi zaštitne rukavice i masku. U slučaju kontaminacije kože, odnosno očiju, iste treba isprati sa većom količinom čiste česmene vode. Posle svakog rukovanja sa lekom oprati ruke. U slučaju pojave i perzistiranja reakcije preosetljivosti poput osipa na koži obratiti se lekaru. Oticanje lica, usana, očiju i otežano disanje su ozbiljni simptomi koji zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Kada se primenjuje u terapijskoj dozi, doksiciklin nema embriotoksični i teratogeni potencijal, pa se stoga može primenjivati životinjama i za vreme graviditeta. Doksiciklin se deponuje u kostima, te treba izbegavati ili limitirati njegovu primenu za vreme gestacije i laktacije.


  Interakcije

  Prisustvo mleka i mlečnih proizvoda, kao i soli kalcijuma, magnezijuma, aluminijuma, natrijum-

  bikarbonata i gvožđa (iako u manjem stepenu u odnosu na druge tetracikline) umanjuju resorpciju doksiciklina iz digestivnog trakta. U cilju preveniranja ovih interakcija, navedena jedinjenja treba aplikovati bar 3 sata pre, odnosno 2 sata posle primene doksiciklina.

  Tetraciklini (pa tako i doksiciklin) pojačavaju nefrotoksičan efekt metoksiflurana. Gastrointestinalni neželjeni efekti doksiciklina se pojačavaju u prisustvu teofilina.

  Baktericidni antibiotici (penicilini, cefalosporini) ometaju delovanje doksiciklina, koji je bakteriostatik. Lekovi koji indukuju mikrozomni enzimski sistem u jetri (fenobarbiton, rifampicin,


  fenitoin, karabamazepin, primidon) skraćuju poluvreme eliminacije doksiciklina i minociklina.


  Predoziranje

  Ukoliko se preparat koristi u dozama većim od terapijskih (naročito u toku dužeg vremenskog perioda), kod tretiranih životinja se uglavnom javljaju gastrointestinalni poremećaji.


  Inkompatibilnost

  Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.08.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: kesa od polietilena sa 1kg ili 5kg oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: plastični kontejner u kome se nalazi kesa sa 1kg ili 5kg oralnog praška.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA02

Broj dozvole: Pakovanje 1 kg: 323-01-00475-14-001 od 03.08.2015.

Pakovanje 5 kg: 323-01-00476-14-001 od 03.08.2015.