Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

VAXXITEK HVT+IBD Suspenzija i rastvarač za suspenziju za injekciju Staklena ampula od 1000 doza vakcine

UPUTSTVO ZA LEK


VAXXITEK HVT+IBD

Suspenzija i rastvarač za suspenziju za injekciju


Staklena ampula od 1000 doza vakcine, držač za 5 ampula. Polivinilhloridna vreća od 200 ml rastvarača Staklena ampula od 1000 doza vakcine, držač za 5 ampula. Polivinilhloridna vreća od 400 ml rastvarača Staklena ampula od 1000 doza vakcine, držač za 5 ampula. Polivinilhloridna vreća od 1200 ml rastvarača Staklena ampula od 2000 doza vakcine, držač za 4 ampula. Polivinilhloridna vreća od 200 ml rastvarača Staklena ampula od 2000 doza vakcine, držač za 4 ampula. Polivinilhloridna vreća od 400 ml rastvarača Staklena ampula od 2000 doza vakcine, držač za 4 ampula. Polivinilhloridna vreća od 1200 ml rastvarača


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL Labaratoire Porte des Alpes


Adresa: 99, rue de l'Aviation - 69800 SAINT PRIEST

Podnosilac zahteva: ROYAL VET D.O.O.

Adresa: OSLOBOĐENJA 25 11090 BEOGRAD


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ROYAL VET D.O.O.

  OSLOBOĐENJA 25 11090 BEOGRAD


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  MERIAL Labaratoire Porte des Alpes

  99, rue de l'Aviation - 69800 SAINT PRIEST


 2. IME LEKA VAXXITEK VHT+IBD

  Vakcina koja sadrži živi rekombinovani herpes virus ćuraka vHVT013-69 suspenzija i rastvarač za suspenziju za injekciju

  Jednodnevni pilići i 18 dnevna embrionirana jaja.


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  Jedna doza rekonstituisane vakcine sadrži: Aktivne supstance:

  Živi vHVT013-69 rekombinovani virus, ........................najmanje 3,6 log10 PFU najviše5,0 log10 PFU

  Rastvarač…………………………………………..………..… qs 1 doza


  Pomoćne supstance:

  Dimetil sulfoksid, medium rastvarača, saharoza, hidrolizat kazeina, fenol crveno natrijumova so, soli


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju pilića:

  • Prevencija mortaliteta i redukcija kliničkih znakova i lezija kod Gumboro bolesti.

   Zaštita počinje od 2 nedelje i nastavlja se do 9 nedelje.

  • Smanjenje mortaliteta, kliničkih znakova i lezija kod Marekove bolesti.

   Zaštita počinje od 4 dana. Jedna vakcinacije je dovoljna da razvije zaštitu tokom perioda rizika.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Vakcinisati samo zdrave ptice.

  Ne koristiti kod ptica koje nose niti kod ptica u reprodukciji.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema poznatih neželjenih reakcija.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Jednodnevni pilići i 18 dnevna embrionirana jaja.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje:

  Jedna injekcija od 0,2 ml po jednodnevnom piletu subkutanim putem.

  Jedna injekcija od 0,05 ml po embrioniranom pilećem jajetu starom 18 dana, in ovo putem.


  Način primene:

  Vakcina mora biti primenjena subkutanim ili in ovo putem.

  Za in ovo primenu, može se koristiti automatizovana mašina za injekciju jaja, za koju je prethodno potvrđeno da može bezbedno i efikasno aplikovati odgovarajuće doze vakcine. Uputstvo za upotrebu ovog aparata se mora striktno poštovati.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Rekonstituisanje vakcine:

  • Nosite zaštitne rukavice i naočare tokom odmrzavanja ampule i njenog otvaranja.

  • Izvadite iz kontejnera sa tečnim azotom samo one ampule koje će odmah biti iskorišćene.

  • Otopite sadržaj ampule brzo potapanjem ampule u vodu na 25 - 30°C. Nastavite odmah sledeći korak.

  • Čim su odmrznute, otvorite ampulu držeći je na ruku udaljenosti kako bi sprečili bilo kakvu povredu u slučaju da ampula pukne.

  • Pošto otvorite ampulu unesite sadržaj u sterilnu brizgalicu od 5 ml.


  • Prenesite suspenziju u rastvarač (ne koristite ukoliko je zamagljeno).

  • Unesite 2 ml sadržaja rastvarača u brizgalicu.

   -

  • Isperite ampulu sa ova 2 ml i potom preostalu tečnost vratite u brizgalicu i konačno u rastvarač.

   Ponovite ovu operaciju jednom ili dva puta.

  • Ponovite odmrzavanje, otvaranje, prenos sadržaja u rastvarač i ispiranje ampule za odgovarajući broj ampula koje će se rekonstituisati u rastvaraču; ili 1 ampulu od 1000 doza vakcine na 200 ml rastvarača (ili 1 ampulu od 2000 doza vakcine na 400 ml rastvarača) za supkutanu primenu, ili 4 ampule od 1000 doza vakcine na 200 ml rastvarača (ili 4 ampule od 2000 doza vakcine na 400 ml rastvarača) za in ovo aplikaciju.

  • Rastvor vakcine pripremljen na ovaj način treba pomešati blagim pokretima dok ne postane

   spreman za upotrebu. Treba ga iskoristiti odmah nakon pripreme (sav rastvor vakcine treba utrošiti za sat vremena). Zato suspenziju vakcine treba pripremati samo onda kada je to neophodno.


 10. KARENCA


  Nula dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece Čuvati vakcinu u tečnom azotu.

  Rok upotrebe nerekonstituisane vakcine: 36 meseci na temperaturi od -196°C.

  Rok upotrebe rastvarača: 36 meseci na temperaturi ispod 30°C.

  Rok upotrebe posle otvaranja: do 2 sata na temperaturi ispod 25°C

  Rok upotrebe posle rastvaranja ili rekonstitucije: do 2 sata na temperaturi ispod 25°C. Ne koristiti nakon datuma isteka roka označenog na pakovanju.

  Rastvarač ne zamrzavati i ne izlagati visokoj temperaturi.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Primenite sve uobičajene mere asepse u svakom obliku administracije vakcine.


  Pošto je ova vakcina živa, vakcinalni soj može da se prenese sa vakcinisane živine na ćurke.


  Ispitivanja sigurnosti i reverzije virulence su pokazale da je ovaj soj siguran za ćurke. Ipak, mere predostrožnosti se moraju sprovoditi kako bi se sprečio direktan ili indirektan kontakt između vakcinisanih pilića i ćuraka

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Ne koristiti kod živine u priplodu i kod živine koja nosi jaja


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Nositi zaštitne rukavice i naočare tokom odmrzavanja ampule i njenog otvaranja.

  Otvorite ampulu držeći je na ruku udaljenosti kako bi sprečili rizik od povrede u slučaju da ampula pukne.

  Dokumentacija o bezbednost i efikasnosti koja je dostupna pokazuje da ova vakcina može da se pomeša sa Merialovom atenuiranom vakcinom protiv Marekove bolesti, soj Rispens.

  Dokumentacija o bezbednosti i efikasnosti koja je dostupna pokazuje da ova vakcina može biti aplikovana istog dana, ali ne pomešana, sa Merialovom atenuiranom vakcinom protiv Newcastle bolesti i Infektivnog bronhitisa živine.

  Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa nekim drugim

  veterinarskim lekom izuzev sa preparatima koji su prethodno pomenuti. Zbog toga odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka mora biti doneta u zavisnosti od slučaja do slučaja.


  U odsustvu posebnih studija nijedan drugi vetererinarski lek ne treba da bude aplikovan istovremeno sa ovim proizvodom in ovo putem

  Koristiti sterilnu opremu za injekciju bez antiseptika i dezinficijensa.

  Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima osim sa rastvaračem proizvoda


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Odbacite sve ampule koje su slučajno bile odmrznute. Ni pod kojim okolnostima nemojte ponovo zamrzavati. Ne upotrebljavajte ponovo otvorene kontejnere rastvorene vakcine.

  Uništite neiskorišćeni sadržaj vakcine.

  Uništavanje se vrši prema odgovarajućim propisima u Republici Srbiji.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.02.2014.


 15. OSTALI PODACI

Živa rekombinovana vakcina protiv Gumboro bolesti (IBDV) i Marekove bolesti (HVT).

Vakcinalni soj je rekombinantni herpes virus ćuraka (HVT) u čiji genetski materijal je ubačen VP2 gen iz IBD virusa. Ekspresija ovog gena dovodi do sinteze imunogene komponente Gumboro virusa.


Vakcina izaziva aktivni imunitet i serološki odgovor protiv Gumboro bolesti i Marekove bolesti kod pilića.


Pakovanje:

Staklena ampula od 1000 doza vakcine, držač za 5 ampula. Polivinilhloridna vreća od 200 ml rastvarača Staklena ampula od 1000 doza vakcine, držač za 5 ampula. Polivinilhloridna vreća od 400 ml rastvarača Staklena ampula od 1000 doza vakcine, držač za 5 ampula. Polivinilhloridna vreća od 1200 ml rastvarača

Staklena ampula od 2000 doza vakcine, držač za 4 ampula. Polivinilhloridna vreća od 200 ml rastvarača

Staklena ampula od 2000 doza vakcine, držač za 4 ampula. Polivinilhloridna vreća od 400 ml rastvarača Staklena ampula od 2000 doza vakcine, držač za 4 ampula. Polivinilhloridna vreća od 1200 ml rastvarača


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI01AD15


Broj dozvole i datum izdavanja:

323-01-0562-12-002 od 10.02.2014. godine za lek VAXXITEK HVT+IBD 5 x 1000doza i rastvarač 1 x 200 mL

323-01-0563-12-002 od 10.02.2014. godine za lek VAXXITEK HVT+IBD 5 x 1000doza i rastvarač 1 x 400 mL

323-01-0564-12-002 od 10.02.2014. godine za lek VAXXITEK HVT+IBD 5 x 1000doza i rastvarač

1 x 1200 mL

323-01-0565-12-002 od 10.02.2014. godine za lek VAXXITEK HVT+IBD 4 x 2000doza i rastvarač 1 x 200 mL

323-01-0566-12-002 od 10.02.2014. godine za lek VAXXITEK HVT+IBD 4 x 2000doza i rastvarač

1 x 400 mL

323-01-0568-12-002 od 10.02.2014. godine za lek VAXXITEK HVT+IBD 4 x 2000doza i rastvarač 1 x 1200 mL