Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

HEPAVI-kel

UPUTSTVO ZA LEK


HEPAVI-kel, rastvor za injekciju, 1 x 100mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KELA Laboratoria N.V.


Adresa: St. Lenaartseweg 48, Industriezone De Kluis, Hoogstraten, Belgija


Podnosilac zahteva: MAKROPROGRES d.o.o. Beograd


Adresa: Spasovdanska 8g, Beograd, Srbija


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


MAKROPROGRES d.o.o. Beograd Spasovdanska 8g, Beograd, Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


KELA Laboratoria N.V.

St. Lenaartseweg 48, Industriezone De Kluis, Hoogstraten, Belgija


 1. IME LEKA HEPAVI-kel

  tiamin, riboflavin, nikotinamid, dekspantenol, piridoksin, cijanokobalamin (10 mg/mL + 5.4 mg/mL + 25 mg/mL + 5 mg/mL + 4 mg/mL + 10 mcg/mL) rastvor za injekciju

  za svinje


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Tiamin-hidrohlorid 10.0 mg

  Riboflavin-natrijum-fosfat 5.4 mg (ekvivalentno 3.82 mg riboflavina)

  Nikotinamid 25.0 mg

  Dekspantenol 5.0 mg

  Piridoksin-hidrohlorid 4.0 mg Cijanokobalamin 10 mikrograma (mcg)


  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat (E218) 1.0 mg

  Ostale pomoćne supstance: dinatrijum-fosfat, dihidrat; voda za injekcije.


 3. INDIKACIJE


  Deficit vitamina B grupe.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Vitamini B grupe su relativno netoksični. Pri preporučenim dozama, nije verovatna pojava neželjenih efekata.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje pojedinačnom, intramuskularnom injekcijom.


  • Prasad (< 10 kg): 1 ml/5 kg t.m.

  • Tovljenici (10-50 kg) 1 ml/10 kg t m.

  • Tovljenici (> 50 kg; uključujući nazimice i mlade veprove), krmače u laktaciji: 0.5 ml/10 kg t m.

  • Suprasne krmače, odrasle svinje: 0.25 ml/10 kg t.m.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Intramuskularna primena.


 9. KARENCA


  Meso i iznutrice: 0 dana


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Kako bi se izbegle moguće interakcije, ovaj proizvod ne bi trebalo mešati sa drugim veterinarskim proizvodima u istom špricu.

  Izbegavati direktan kontakt sa lekom.

  Primena HEPAVI-kela tokom graviditeta i laktacije nije kontraindikovana. Vitamini B grupe su relativno netoksični.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  09.09.2014.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA11E**

Broj i datum izdavanja dozvole za lek: 323-01-00044-14-001 od 09.09.2014.