Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

TIAMULIN CTC – P

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


TIAMULINCTC –P, premikszamediciniranuhranu, 1x 1000g TIAMULINCTC –P,premikszamediciniranuhranu,1x10 kg TIAMULINCTC –P,premikszamediciniranuhranu,1x25kg (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vetmedic d.o.o.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac

  Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Tiamulin CTC – P

  hlortetraciklin, tiamulin (100 mg/g + 33,3 mg/g)

  premiks za mediciniranu hranu svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivne supstance:

  Hlortetraciklin hidrohlorid 100 mg

  Tiamulin hidrogenfumarat 33,3 mg


  Pomoćne supstance:

  Parafin, tečni; sojino brašno


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetiljivim na tiamulin i hlortetraciklin:

  • Respiratorne infekcije: ezootska bronhopneumonija, primarne i sekundarne bakterijske pneumonije, atrofični rinitis;

  • Gastrointestinalne infekcje: dizenterija ( Brachyspira hyodysenteriae, Bibrio coli, Fusobacerium hecrophorum, Becteriodes spp., Clostridium perfingens), kolibaciloza, nekrotični enteritis udružen sa Sal.cholerae suis, sekundarne bakterijske infekcije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama preosetljivim na tiamulin, hlortetraciklin i druge tetracikline. Ne daje se životinjama sa poremećajem funkcije jetre i bubrega.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Mada veoma retko, moguća je pojava dermatitisa praćenog eritemom, pruritusom i drugim znacima preosetiljivosti. Posle duže primene leka u terapijskim dozama, može doći do pojave gastrointestinalnih poremećaja praćenih dijarejom i povraćanjem.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Tiamulin CTC – P se daje umešan u hranu tokom 7 do 10 dana:

  • prasad do 8 nedelja starosti: 2 kg praška (ekvivalentno 66,6 g tiamulinhidrogenfumarata i 200 g hlortetraciklina) na jednu tonu hrane, odnosno 200g praška na 100kg hrane;

  • prasad starija od 8 nedelja: 3 kg praška (ekvivalentno 99,9 g tiamulinhidrogenfumarata i 300 g hlortetraciklina) na jednu tonu hrane, odnosno 300 g praška na 100 kg hrane;

  • kod teških infekcija koje duže traju: prasadi do 8 nedelja starosti umešati 3 kg praška; a prasadi starijoj od 8 nedelja 4,5 kg praška na jednu tonu hrane, odnosno 300-400 g praška na 100 kg hrane.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek prvo umešati u manju količinu hrane (oko 20 kg) a zatim u predviđenu ukupnu količinu hrane.


 10. KARENCA


  Meso svinja nije za ishranu ljudi tokom terapije, kao i 10 dana od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25oC, zaštićeno od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Rok upotrebe posle zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne primenjivati kod suviše mladih svinja, niti kod svinja težih od 113 kg.

  Ukoliko dođe do razvoja alergijske reakcije kod životinja aplikovati adrenalin, a po potrebi antihistaminike i glukokortikoide, u zavisnosti od izraženosti simptoma.


  Hlortetraciklin može delovati imunosupresivno i stoga lek Tiamulin CTC-P ne treba primenjivati istovremeno sa imunizacijom životinja.


  Ne davati 7 dana pre i posle uptrebe jonofornih kokcidiostatika monenzina, narazina i salinomicina, pošto tiamulin potencira toksičnost navedenih antibiotika.

  Ne primenjivati istovremeno sa bektericidnim antibakterijskim lekovima (beta-laktamski antibiotici,

  aminoglikozidi, potencirani sulfonamidi).

  Gvožđe, kalcijum, magnezijum i neki drugi joni grade helate sa hlortetraciklinom i smanjuju njegovu intestinalnu absorpciju, pa ih ne trema primenjivati istovremeno.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Lek se ne primenjuje tokom graviditeta, a ukoliko je njegova primena neophodna može se

  primenjivati samo u drugoj trećini graviditeta.


  Posebna upozorenja za osobe daju veterinarski lek životinjama:

  Kod mešanja leka sa hranom ne dozvoliti kontakt sa kožom i slzokožom. Obavezno staviti rukavice i masku za nos i usta. Ukoliko se pojave alergijske reakcije kod ljudi, treba odmah potražiti pomoć lekara.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim zakonskim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jul 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1x1000g, 1x10 kg i 1x25 kg.

unutrašnje pakovanje –kesa od polietilena, od 1000g, 10kg i 25kg

spoljašnje pakovanje – kartonska kutija (pakovanje 1000 g), plastična kanta (pakovanje 10 kg), papirna / natron vreća za pakovanje 25 kg


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATC vet kod: QJ01RA90


Broj dozvole: 1x1000 g: 368-2010-14-01-002 od 25.07.2011.

1x10 kg: 369-2010-14-01-001 od 25.07.2011.

1x25 kg: 370-2010-14-01-001 od 25.07.2011.