Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Rilexine 15% injectable

UPUTSTVO ZA LEK


Rilexine 15% injectable, suspenzija za injekciju, bočica 1 x 100 mL Rilexine 15% injectable, suspenzija za injekciju, bočica 1 x 250 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Virbac


Adresa: 1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros, Francuska


Podnosilac zahteva: Velvet d.o.o.


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Virbac, 1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros, Francuska


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Velvet Animal Health d.o.o., Vrbnička 1b, Beograd


 1. IME LEKA


  Rilexine 15% injectable cefaleksin 150mg/mL suspenzija za injekciju za goveda


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Cefaleksin 150 mg

  (u obliku cefaleksin, monohidrata)


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol 0,18 mg

  Benzilalkohol 0,009 mL


  Ostale pomoćne supstance: ricinusovo ulje; polioksil 35; silicijum -dioksid, koloidni bezvodni; propilenglikol, dikapriolikaprat.


 3. INDIKACIJE


  Respiratorne infekcije uzrokovane mikroorganizmima osetljivim na cefaleksin, interdigitalna nekroza, metritisi.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati životinjama koje su osetljive na cefalosporine ili peniciline.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Može doći do preosetljivosti na cefalosporine kod senzibilisanih životinja. Na mestu aplikacije leka mogu se javiti lokalne reakcije tkiva.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Primenjuje se intramuskularnim putem. Promućkati bočicu pre upotrebe.

  1 mL suspenzije na 10 kg t.m. (što je jednako 15 mg cefaleksina /1 kg t m.) u toku 3-5 dana. Dnevna doza može biti data odjednom ili podeljena na dva jednaka dela.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Promućkati bočicu pre upotrebe. Ne davati intravenski.


 9. KARENCA


  Meso: 5 dana

  Mleko: 0 dana. Mleko se ne sme koristiti u ishrani ljudi tokom trajanja terapije.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C. Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25°C.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Kao i kod ostalih antibiotika koji se pretežno eliminišu urinom, u slučaju bubrežne insuficijencije može doći do akumulacije leka. Kod takvih životinja primena leka treba da bude zasnovana na proceni koristi i rizika od strane veterinara.


  Primena leka treba da bude na osnovu rezultata antibiograma, pri čemu treba voditi računa o lokalnoj politici primene antibiotika. Lek ne davati intravenski.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Cefalosporini mogu da uzrokuju alergiju u slučaju injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom.

  Preosetljivost na peniciline može da dovede do unakrsne alergijske reakcije na cefalosporine i obratno. Alergijske reakcije na ove supstance mogu da budu veoma ozbiljne.

  1. Ne rukujte ovim preparatima ukoliko vam je poznato da ste osetljivi, ili ako vam je tako preporučeno.

  2. Rukujte preparatima sa velikom pažnjom da izbegnete svaki kontakt, koristeći sve mere opreza. Operite ruke nakon upotrebe.

  3. Ukoliko tokom dodira sa lekom dođe do ispoljavanja simptoma kao što su svrab na koži, trebalo

   bi da potražite savet lekara i da mu pokažete ovo uputstvo. Oticanje lica, usana ili očiju ili otežano


   disanje su mnogo ozbiljniji simptomi koji zahtevaju urgentnu medicinsku negu. U slučaju samoubrizgavanja odmah konsultujte lekara i pokažite mu Uputstvo za lek.


   Ovaj proizvod se može upotrebljavati tokom perioda graviditeta i laktacije.

   Sinergističko delovanje cefaleksina sa aminoglikozidnim polipeptidnim antibioticima (polimiksin B i kolistin), metoksifluranom, furosemidom i etakridin laktatom (Rivanol) može povećati rizik od nefrotoksičnosti. Kombinacije sa bakteriostaticima (tetraciklini, hloramfenikol, makrolidi i rifampicin) mogu da dovedu do antagonizma.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.10.2014.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla (hidrolitičke grupe III), volumena 100 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Bočica od bezbojnog stakla (hidrolitičke grupe III), volumena 250 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija sa jednom bocom ili bočicom. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QJ01DB01

Broj dozvole: 1 x 100 mL: 323-01-00064-14-001 od 08.10.2014.

1 x 250 mL: 323-01-00065-14-001 od 08.10.2014.