Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Ivermektin-P

UPUTSTVO ZA LEK


Ivermektin-P,premikszamediciniranuhranu,2mg/g, 1x100g Ivermektin-P,premikszamediciniranuhranu,2mg/g, 1x1kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


.


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Ivermektin-P

  ivermektin (2 mg/g)

  premiks za mediciniranu hranu za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Ivermektin 2,0 mg


  Pomoćne supstance:

  Laktoza, monohidrat 975.20 mg


  Ostale pomoćne supstance: silicijum dioksid, makrogol 6000


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i kontrola parazitskih infekcija prouzrokovanih sledećim endo- i ektoparazitima:


  Želudačno-crevne nematode (odrasli i IV stadijum larvi): Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp. i Strongyloides ransomi* (odrasli) Plućne nematode (odrasli): Metastrongylus spp.

  Vaši: Haematopinus suis

  Šugarci: Sarcoptes scabiei var. suis


  *kada se aplikuje gravidnim krmačama pre prašenja, sprečava transmisiju S. ransomi preko mleka na prasad).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne poremećaje, pa čak i smrt.


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ivermektin.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle aplikacije leka u preporučenoj dozi, nisu zabeležena neželjena dejstva kod ciljne vrste životinja.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje umešan u hranu. Oralna terapijska dnevna doza za svinje iznosi:


  • 0.5 g leka na 10 kg t.m. (ekv. 0.1 mg ivermektina po kilogramu t.m.). Terapija traje 7 uzastopnih dana.   Kategorija / težina svinja


   Doza (kg premiksa/tona hrane)


   Doza (g premiksa /100 kg hrane)


   Do 40 kg


   1 kg/1 tonu hrane


   100 g/100 kg hrane


   Preko 40 kg


   1,2 kg/1 tonu hrane


   120 g/100 kg hrane


   Krmače i veprovi (odrasle svinje)

   5 kg/1 tonu hrane

   Ovako napravljenu smešu davati u količini od 1 kg/100 kg t m.

   500 g/100 kg hrane

   Ovako napravljenu smešu davati u količini od 1 kg/100 kg t m.


   Nakon što se lek umeša u hranu, daje se svinjama u fazi rasta (t m. do 40 kg i preko 40 kg), kao jedini obrok neprekidno tokom sedam dana; dok se odraslim svinjama daje u količini od 1 kg pripremljene smeše /100 kg t.m. dnevno.


   U cilju postizanja potpune kontrole parazitskih infekcija, može biti neophodno ponoviti terapiju ovim lekom nakon 21 dan od prestanka inicijalne terapije.

   Gravidne krmače bi trebalo tretirati 14—21 dan pre prašenja, da bi se smanjila mogućnost infekcije prasadi.


   Da bi lečenje bilo uspešno i da bi svaka jedinka dobila odgovarajuću dozu leka, lek se sa hranom mora dobro umešati kako bi se postigla bolja homogenizacija. Zbog toga je najbolje lek prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim u predviđenu ukupnu količinu hrane.


   Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.


   Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi lečenje bilo uspešno, lek se sa hranom mora dobro umešati, kako bi se postigla bolja homogenizacija, da bi svaka jedinka dobila odgovarajuću dozu leka. Zbog toga je najbolje lek prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim u predviđenu ukupnu količinu hrane.


 10. KARENCA


  Svinje (meso i iznutrice): 12 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 7 dana, na temperaturi do 25˚C.

  Nakon umešavanja u hranu: iskoristiti odmah.

  Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Kontakt tretiranih svinja sa inficiranim životinjama, kontaminiranim objektima ili zemljištem, može dovesti do reinfekcije. Treba sprečiti kontakt tretiranih i netretiranih životinja najmanje 7 dana po završetku tretmana.


  Može se koristiti kod priplodnih životinja. Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije. Ivermektin -P se ne sme mešati sa drugim lekovima.

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu anthelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

  • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.


   Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na anthelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

   Prilikom mešanja leka izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno obavezno koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. Ukoliko do kontakta dođe, odmah isprati vodom. Posle upotrebe oprati ruke. Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

  Ivermektin-P ne sme dospeti u vodotokove jer je izrazito toksičan za ribe i druge vodene organizme.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.07.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje : Kesa od 1x100g i kesa od 1x1 kg (u kartonskoj kutiji).


Režim izdavanja : Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod : QP54AA01


Broj dozvole: 1 x 100g 323-01-0435-11-001 od 25.07.2012.

1 x 1kg 323-01-0437-11-001 od 25.07.2012.