Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

CEVAC GUMBO L

UPUTSTVO ZA LEK


CEVACGUMBOL, liofilizatzasuspenziju, 20x1000doza CEVACGUMBOL, liofilizatzasuspenziju, 20x2500doza CEVACGUMBOL, liofilizatzasuspenziju, 20x5000doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd


Adresa: Szallas utca 5, 1107, Budapest, Mađarska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd Szallas utca 5, 1107, Budapest, Mađarska


 2. IME LEKA


  CEVAC GUMBO L

  Vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti soj LIBDV liofilizat za suspenziju

  Pilići za tov (brojleri) i nosilje u odgoju


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza rekonstituisane vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Živi atenuirani virus Gumboro bolesti soj LIBDV najmanje 3.0 log 10 TCID50


  Pomoćne supstance:

  Stabilizator:

  Mleko u prahu, laktoza monohidrat, patent blue (E 131)


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija pilića (brijlera) i nosilja u odgoju protiv Gumboro bolesti živine.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići za tov (brojleri) i nosilje u odgoju


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna primena dodavanjem u vodu za piće.

  Brojleri se vakcinišu od 14-21 dana starosti u zavisnosti od nivoa maternalnih antitela.

  U slučaju heterogenosti nivoa maternalnih antitela kod pilića koji potiču od nevakcinisanog roditeljskog jata, preporučuje se prva vakcinacija od 7.-10. dana starosti.

  Kokice stare 20- 28 dana treba vakcinisati dva puta sa intervalom od 6 dana između dve vakcinacije. U slučaju heterogenosti nivoa maternalnih antitela kod kokica koje potiču od nevakcinisanog roditeljskog jata, preporučuje se prva vakcinacija od 14.-16. dana starosti.

  Tačno vreme vakcinacije može biti određeno proverom nivoa maternalnih antitela kod brojlera i kokica.

  Pripremiti odgovarajuću količinu vode koju će ptice popiti za 2 sata. Količina vode se menja u

  zavisnosti od klime i uslova sredine.


  Starost pilića

  7-12 dana

  13-18 dana

  19-28 dana

  Minimalna količina vode za 1000 pilića

  10 litara

  15-20 litara

  25-30 litara


  Kao pomoć u očuvanju aktivnosti virusa u vodi, hlor u vodi neutralizovati sa obranim mlekom u prahu u količini od 2,5 g/L vode ili natrijum-tiosulfatom u količini od 15 mg/L vode. Ne koristiti vodu u kojoj su prisutni joni metala u velikoj koncentraciji.

  Vakcinu pomešati sa čistom, toplom, nehlorisanom vodom otvaranjem bočice iznad vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Otvoriti sistem za napajanje kada se voda oboji u plavo, spustiti sistem i proveriti distribuciju vode kroz objekat. Kada se isprazni cisterna sa vodom: napuniti sa rastvorom obranog mleka u prahu i ostaviti da stoji 10 minuta. Otvoriti sistem da bi se otklonili ostaci vakcine iz cevovoda.

  Vakcina se takođe može aplikovati ručno korišćenjem plastičnih pojilica.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Zadovoljavajuća zaštita može se postići samo u zdravim jatima. Pri aplikaciji ne uskladjivati dozu sa brojem ptica. Ukoliko ima 19450 pilića, adekvatna doza je 20.000 .

  Svi pilići jednog jata moraju biti vakcinisani istovremeno. Vakcinu aplikovati tokom najtoplijeg dela dana.

  Neadekvatno rukovanje i čuvanje vakcine mogu doprineti gubitku njenog delovanja.


  Hlor, fluor ili bilo koji element prisutan u vodi može imati neželjeno dejstvo na sadržaj virusa u vakcini. Da bi se redukovalo ovo neželjeno dejstvo, preporučuje se upotreba obranog mleka u prahu

  u količini od 2,5 g/L vode ili natrijum tiosulfata u količini od 15 mg/L vode pre rastvaranja vakcine.


 10. KARENCA


  0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi od 2-8ºC zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe: 24 meseca

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 2 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Vakcinu Cevac Gumbo L ne koristiti istovremeno sa drugim vakcinama.


  Ne koristiti dezinficijens u vodi za piće u periodu od 48 sati pre vakcinacije i 24 sata posle vakcinacije. Ukoliko se na farmi koristi hlorna pumpa, isključiti je u ovom periodu. Pojilice treba da budu dobro očišćene pre vakcinacije, ali bez upotrebe dezinficijensa. Zatvoriti vodu, podići i isprazniti sistem za napajanje vodom ili isprazniti pojilice. Period u kom će pilići biti bez vode zavisi od starosti i klimatskih uslova i u proseku iznosi 1 sat i 30 minuta.

  Pripremiti rastvor vakcine koji će odmah biti upotrebljen.

  Koristiti samo plastične materijale za pripremu i aplikaciju vakcine.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  22.10.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Primarno pakovanje: staklena bočica koja sadrži 1000, 2500 i 5000 doza

Sekundarno pakovanje : kartonska kutija 20 x 1000 doza, 20 x 2500 doza, 20 x 5000 doza

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QI01AD09

Broj dozvole: 20x1000 doza: 323-01-55-10-002 od 01.08.2011.

20x2500 doza: 323-01-56-10-001 od 01.08.2011.


20x5000 doza: 323-01-57-10-001 od 01.08.2011.