Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Enrocin-S 5%

UPUTSTVO ZA LEK


Enrocin-S 5%, rastvor za injekciju, 1 x 100 ml (za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  VETERINARSKI ZAVOD „SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD „SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  ENROCIN®-S 5%

  enrofloksacin (50mg/ml)

  rastvora za injekciju

  goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Enrofloksacin..............................................................................................50.0 mg


  Ekscipijensi: Natrijum-hidroksid, Benzil alkohol, Dietanolamin, Propilen-glikol, Voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog i respiratornog sistema i drugih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na enroflokascin:


  Goveda: kolidijareja, koli-septikemija, pastereloza, salmoneloza, stafilokokoza, mikoplazmoza i sekundarne bakterijske infekcije kao komplikacija virusnih infekcija.

  Ovce i koze: pastereloza, koli-baciloza, klostridioza, gangrenozni i akutni mastitis, salmoneloza,

  mikoplazmoza, zarazna šepavost (uz prethodni tretman papaka), itd.

  Svinje: kolidijareja, koli-septikemija, pastereloza, salmoneloza, enzootska i bakterijska bronhopneumonija, MMA sindrom, atrofični rinitis.

  Psi i mačke: bakterijske infekcije respiratornog, digestivnog i urogenitalnog trakta i kože; infekcije

  rana, zapaljenje spoljašnjeg ušnog kanala.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na enrofloksacin.


  Ne daje se štenadima malih i srednjih rasa pasa do 8 meseci starosti, odnosno 12 ili 18 meseci (u zavisnosti od rase) za pse velikih rasa.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguće su lokalne reakcije na mestu aplikacije leka (blaga iritacija tkiva), naročito kada se lek aplikuje u većoj količini na jednom injekcionom mestu.

  Po davanju leka može doći do gastrointestinalnih poremećaja (povraćanje i proliv), osipa po koži kao

  i uznemirenosti životinje. Fluorirani hinoloni mogu izazvati artropatije i eventualno hromost kod mladih životinja koja nastaje zbog oštećenja zglobnih hrskavica.

  Takođe, moguća je i fotosenzibilizacija ukoliko se tretirane životinje izlažu dejstvu sunčeve

  svetlosti.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje subkutano (goveda, ovce, koze, psi i mačke ) i intramuskularno (svinje).


  Goveda, ovce, koze i svinje: uobičajena terapijska doza enrofloksacina je 2.5 mg na 1 kg telesne mase, odnosno 1 ml Enrocin®-S 5% na 20 kg telesne mase. Lek se primenjuje jedanput u toku 24 časa, tokom 3-5 dana. U težim slučajevima doza enrofloksacina se može povećati na 5 mg/kg telesne mase, odnosno 1 ml leka na 10 kg telesne mase.

  Psi i mačke: Dnevna terapijska doza iznosi 5 mg enrofloksacina na 1 kg t.m., odnosno 1 ml

  Enrocin®-S 5% na 10 kg t..m. Terapija traje 3 - 5 dana, a u težim slučajevima bolesti do 10 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U slučaju da količina leka prelazi 10 ml za telad i goveda, 5 ml za svinje, ovce i koze i 2.5 ml za prasad, jarad i jagnjad, potrebno je lek aplikovati na više mesta.

  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje

  da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.


  Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.


  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće unakrsne rezistencije.


  KARENCA


  Goveda:

  Meso, organi i druga jestiva tkiva: 14 dana

  Mleko: 7 dana

  Svinje:

  Meso, organi i druga jestiva tkiva: 10 dana

  Ovce i koze:

  Meso, organi i druga jestiva tkiva: 14 dana

  Mleko: Lek se ne koristi kod ovaca i koza u laktaciji čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do25°C, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: lek upotrebiti odmah.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Ukoliko se životinje istovremeno tretiraju sa teofilinom i enrofloksacinom, moguća je pojava

  konvulzija.

  Ne preporučuje se primena enrofloksacina u kombinaciji sa hloramfenikolom (psi i mačke), tiamfenikolom i fluorfenikolom, makrolidnim antibioticima i tetraciklinima zbog antagonističkog dejstva.

  Tretirane životinje ne izlagati sunčevoj svetlosti zbog moguće pojave neželjenih reakcija.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Pri korišćenju leka treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta

  dođe, isprati velikom količinom vode.

  Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke.

  Ukoliko se pojave reakcije preosetljivosti, odmah potražiti pomoć lekara.


 12. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.12.2011.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: staklena bočica 100 ml, u kartonskoj kutiji

Način izdavanja: lek se može uzdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01MA90


Broj dozvole: 248-2010-14-01-001