Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Rycarfa®

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Rycarfa® 50 mg/ml rastvor za injekciju za pse i mačke


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA TOVARNA ZDRAVIL


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O.

  Beograd, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D.

  Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Rycarfa® 50 mg/ml rastvor za injekciju za pse i mačke Karprofen

  rastvor za injekciju psi i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Karprofen 50.00 mg


  Pomoćne supstance:

  benzil alkohol 10.00 mg

  natrijum hidroksid 8.00 mg


  Ostale pomoćne supstance: arginin; glikoholna kiselina; lecitin (sojin); hlorovodonična kiselina; voda za injekcije.


  Bistar, bledožuto obojeni rastvor.


 4. INDIKACIJE


  Psi: Za kontrolu postoperativnih bolova i zapaljenja nakon ortopedskih operacija i operacija mekog tkiva (uključujući intraokularne).


  Mačke: Za kontrolu postoperativnih bolova nakon hirurških intervencija.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nemojte primenjivati IM putem.

  Nemojte prekoračivati preporučenu dozu i trajanje terapije.

  Nemojte koristiti lek u slučaju preosetljivosti životinje na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu

  supstancu.

  Nemojte koristiti na životinjama koje imaju oboljenja srca, jetre ili bubrega.

  Nemojte koristiti na životinjama koje pate od gastroenteritisa ili kada postoji mogućnost pojave

  gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema neželjenih dejstava.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Psi: Preporučeno doziranje je 4.0 mg karprofena/kg telesne mase, (1 ml/12.5 kg telesne mase), IV ili SC injekcijom. Najbolje je da se ovaj lek daje preoperativno, ili u vreme premedikacije ili prilikom indukcije anestezije.


  Mačke: Preporučeno doziranje je 4.0 mg/kg, (0.24 ml/3 kg telesne mase), IV ili SC injekcijom, najbolje je da se daje preoperativno u vreme indukcije anestezije. Zbog dužeg poluživota kod mačaka i užeg terapijskog indeksa, mora se posebno voditi računa da se ne prekorače preporučene doze i doza se ne sme ponavljati. Preporučuje se upotreba graduisanog šprica od 1 ml da bi se precizno izmerila doza.


  Dokazi iz kliničkih istraživanjima na psima i mačkama ukazuju na to da je samo jedna doza karprofena neophodna u prva 24 sata perioperativno, ako je u ovom periodu neophodna dalja analgezija, po potrebi se može dati polovina doze, (2 mg/kg), karprofena psima, (ali ne i mačkama).


  Kod pasa, da bi se produžila analgetska dejstva i antiinflamatorno pokrio postoperativni tok, parenteralna terapija se može nastaviti sa tabletama Rycarfa, od 4 mg/kg/dnevno do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Upotreba kod životinja mlađih od 6 nedelja ili kod starih životinja može da ima dodatni rizik. Ako se ovakva upotreba ne može izbeći, životinjama će trebati manja doza i pažljivo kliničko praćenje. Izbegavajte upotrebu kod dehidriranih, hipovolemičnih i hipotenzivnih životinja, zato što postoji rizik od povećane renalne toksičnosti.

  Treba izbegavati istovremenu primenu potencijalno nefrotoksičnih lekova.

  Lekovi NSAIL grupe mogu da izazovu inhibiciju fagocitoze i zbog toga u terapiji inflamatornih stanja povezanih sa bakterijskim infekcijama treba uvesti odgovarajuću istovremenu antimikrobnu terapiju.


 10. KARENCA


  0 dana, (nije primenljivo).


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati u frižideru, (2C - 8C). Ne sme se zamrzavati.

  Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na bočici. Nakon otvaranja čuvati na temperaturi do 25oC.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  S obzirom na to da nema posebnih studija na ciljnim vrstama životinja u periodu graviditeta, upotreba nije indikovana.

  Nema specifičnog antidota za predoziranje karprofenom, ali treba primeniti opštu suporativnu terapiju koja se primenjuje kod kliničkog predoziranja lekovima NSAIL grupe.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Treba paziti da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.09.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena bočica od 20 ml sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QM01AE91

Broj dozvole: 323-01-0403-11-001 od 10.09.2012.