Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Engemycin Spray

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Engemycin Spray, sprej za kožu, suspenzija, 25 mg/mL, 1 x 200 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet Productions S r.l.


Adresa: Via Nettunense, km 20,300, 04011 Aprilia, Italija


Podnosilac zahteva: MarloFarma d.o.o.


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Marlo farma d.o.o.

  Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet Productions S.r.l.

  Via Nettunense km 20.300, 04011 Aprilia, Italija.


 2. IME LEKA


  Engemycin Spray

  okitetraciklin

  25 mg/mL

  sprej za kožu, suspenzija za goveda, ovce i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml spreja za kožu, suspenzije sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin-hidrohlorid 25 mg/mL

  (odgovara 23.15 g oksitetraciklina)


  Pomoćne supstance:

  Izopropilalkohol; polisorbat 80; patent blue V; smeša hidrokarbona i butana.


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje sledećih infekcija prouzrokovanih sa, ili udruženih sa organizmima osetljivim na oksitetraciklin kod goveda, ovaca i svinja:

  • Lečenje infekcija papaka prouzrokovanih sa: Dichelobacter nodosus, Fusobacterium

   necrophorum i drugim Fusobacterium spp. i Bacteroides spp.

  • Potporna terapija površnih infekcija rana nastalih kao posledica operacije ili fizičkih povreda, na primer griženja repova kod prasadi, ogrebotina i poderotina.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Da bi se sprečila kontaminacija mleka proizvodom ne primenjivati u lečenju sisa.

  Ne koristiti kod životinja u slučajevima preosetljivosti na oksitetraciklin ili neku od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Pre upotrebe promućkati. Bočica spreja je prilagođena za primenu i u uspravnom i položenom položaju. Pre aplikacije, polje koje se želi tretirati treba dobro očistiti, zatim aplikovati sprej sa razdaljine od 15 - 20 cm u trajanju 1 - 2 sekunde, odnosno dok tretirano polje ne bude homogeno prebojeno.

  Tretman ponavljati na svakih 12 sati tokom 1 - 3 dana, zavisno od brzine procesa ozdravljenja.


  Način primene: za prskanje po koži. Samo za spoljnu primenu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Životinje treba tretirati u dobro provetrenom prostoru.

Ne inhalirati sprej i izbegavati kontakt spreja sa očima i sluznicama.

Primena proizvoda treba biti zasnovana na antibiogramu - ispitivanju osetljivosti bakterija izolovanih iz životinje. Ukoliko to nije moguće, terapija treba da se zasniva na lokalnim (regionalnim, na nivou farme) epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija.

Za postizanje najboljih rezultata u slučaju zaraznog pododermatitisa treba pratiti sledeće preporuke:

Držati čistim područje papaka, kompletno odstraniti strani materijal, eksudate i nekrotično tkivo.

Životinje držati na suvoj podlozi 12 sati nakon aplikacije.

Obratiti pažnju da tokom aplikacije sprej ne bude blizu očiju životinja.


 1. KARENCA


  Goveda i ovce:

  Meso: nula (0) dana

  Mleko: nula (0) muža. Svinje:

  Meso i iznutrice: nula (0) dana.

  Prebojeni deo kože svinja mora biti uklonjen pre korišćenja ostalih delova životinje u ishrani ljudi.


 2. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C. Bočica je pod pritiskom – držati dalje od izvora toplote.


Rok upotrebe: 2 godine.


 1. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može bezbedno primenjivati kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  U slučaju akcidentalnog kontakta, oprati ruke i druga kontaminirana područja kože. U slučaju

  kontaminacije očiju ili sluzokože odmah obilno isprati sa vodom.

  Zbog rizika od pojave preosetljivosti i kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati kontakt sa kožom. Nositi odgovarajuće nepropusne rukavice kada se rukuje lekom.

  Zbog rizika od iritacije oka, treba izbegavati kontakt sa očima. Zaštitite oči i lice. Ne usmeravati sprej na otvoreni plamen ili užareni materijal.

  Bočicu spreja ne probijati ili spaljivati, čak ni nakon upotrebe. Izbegavati udisanje isparenja.

  Lek aplikovati na otvorenom prostoru ili u dobro provetrenom prostoru. Posle upotrebe oprati ruke.

  Ne jesti i ne pušiti za vreme korišćenja leka.

  U slučaju slučajnog gutanja, ili u slučaju kontakta sa očima, odmah potražiti savet lekara i pokazati etiketu proizvoda.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.


 2. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 3. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.07.2015. godine.


 4. OSTALI PODACI


Pakovanje: Aluminijumski sprej kontejner koji sadrži 200 ml gotovog leka. Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje.

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QD06AA03

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00501-14 -001 od 06.07.2015.