Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Oxytocin

UPUTSTVO ZA LEK


Oxytocin, rastvor za injekciju, 10 i.j./mL, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC

Adresa: Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o., Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Biovet JSC, Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska


 2. IME LEKA


  Oxytocin

  oksitocin (10 i.j./mL) rastvor za injekciju

  za kobile, krave, ovce, koze, krmače, kuje i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Oksitocin 10 i.j.

  Pomoćne supstance:

  Hlorbutanol, hemihidrat 4 mg

  Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Stimulacija porođaja kod slabih i nedovoljnih kontrakcija (koristi se samo kada je grlić materice otvoren), atonija uterusa posle porođaja, kod postporođajnih krvavljenja u matrici, retencije posteljice, puerperalnog endometritisa, piometre, hipogalakcije i agalakcija posle porođaja (za spuštanje mleka), mastitis (za uklanjanje mleka i zapaljenskih sekreta pre aplikacije intramamarnih preparata).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat ne aplikovati kao pomoć u porođaju dok se ne uspostavi potrebna dilatacija grlića materice. Ne koristiti u slučajevima nepravilnog položaja fetusa. Ne koristiti kod zatvorene piometre.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kada se aplikuje u visokim dozama, oksitocin može izazvati dugotrajne kontrakcije u obliku tetanije. Na mestu aplikacije može doći do pojave otoka plave boje i izumiranja tkiva, pa se preporučuje masaža tkiva posle svake injekcije.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kobile, krave, ovce, koze, krmače, kuje i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna i subkutana upotreba.

  Kobile i krave: 2-6 mL

  Ovce, koze i krmače: 1-3 mL Kuje: 0,2-1 mL

  Mačke: 0,3-0,5 mL


  Intravenska upotreba (sporo sa 5% glukozom)

  Kobile i krave: 0.25-1 mL

  Ovce, koze i krmače: 0,05-0,25 mL Kuje i mačke: 0,05-0,5 mL


  Terapija se može ponoviti posle 20-40 minuta uz korišćenje niže doze.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preparat ne aplikovati životinjama sa distokijom (težak porođaj) sa nepravilnom pozicijom ploda. Aplikovati samo kada je grlić materice dovoljno dilatiran. Pre aplikacije leka proveriti položaj ploda i raširenost cerviksa, da ne bi došlo do rupture materice.

  Da bi se izbegao rizik od intoksikacije vodom zbog antidiuretskog dejstva oksitocina (obično posle spore intravenske infuzije u visokoj dozi), lek mora biti aplikovan u rastvoru elektrolita (0,9%NaCl rastvor ili Ringerov rastvor) ili u kombinaciji sa 5% dekstroze i fiziološkog rastvora. Povećanje koncentracije oksitocina umesto količine infuzije takođe doprinosi smanjenju rizika od intoksikacije vodom. Lek se rastvara sa rastvaračem u odnosu 1: 10. Oksitocin se ne sme aplikovati simultano različitim vrstama aplikacija ili zajedno sa lekovima sličnog delovanja.

  Preporučuje se da terapija počne sa niskim dozama, a ako efekat izostane, za 20 – 30 minuta povećati dozu.


 10. KARENCA


  0 (nula) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu. Lek primenjivati vrlo sporo, najbolje infuzijom. Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek je indikovan za aplikaciju gravidnim životinjama u stimulaciji porođaja, kao prevencija

  postporođajnih poremećaja i za stimulaciju lučenja mleka u slučajevima hipogalakcije i agalakcije. Lek ne sme da se aplikuje tokom graviditeta, izuzev za indukciju porođaja.

  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Ne pušiti, piti ili jesti tokom rukovanja lekom. Posle upotrebe leka oprati ruke.

  Trudnice ne smeju da aplikuju lek životinjama.

  Treba preduzeti sve mere da prilikom aplikacije ne dođe do samoubrizgavanja. U slučaju da dođe do samoubrizgavanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo za lek.

  U slučaju kontakta leka sa kožom i očima, isprati velikom količinom vode.

  Interakcije:

  Lek ne treba primenjivati istovremeno sa estradiolom i drugim estrogenima koji povećavaju osetljivost materice na oksitocin. Lek takođe ne treba primenjivati istovremeno sa preparatima intravenskog kalcijuma i lekovima koji oslobađaju kalcijum.

  Predoziranje:

  Može se javiti tetanija koja odlaže porođaj, naročito kod višeplodnih životinja.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  09.04.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Primarnopakovanje: bočica od tamnog stakla ( hidrolitičke grupe II), zapremine 50 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom zelene boje.

Sekundarnopakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QH01BB02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00469-14-001 od 09.04.2015.