Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Imizol

UPUTSTVO ZA LEK


Imizol, rastvor za injekciju, 1 x 10 ml Imizol, rastvor za injekciju, 1 x 40 m


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vet Pharma Friesoythe GmbH

Adresa: Sedelsberger str. 2 - 4, 26169 Friesoythe, Nemačka Podnosilac zahteva: MARLO farma d.o.o., Beograd


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLO farma d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vet Pharma Friesoythe GmbH,

  Sedelsberger str. 2 - 4, 26169 Friesoythe, Nemačka


 2. IME LEKA


  Imizol

  Imidokarb (85 mg/ml) rastvor za injekciju

  za goveda i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Imidokarb 85 mg

  (u obliku 121.15 mg imidokarb-dipropionata)


  Pomoćne supstance:

  Propionska kiselina; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Za terapiju i preventivu babezioze goveda (Babesia bovis, Babesia bigemina, Babesia argentina).. Za terapiju babezioze pasa (Babesia canis).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne aplikovati intravenski.

  Ne primenjivati istovremeno sa lekovima koji inhibiraju holinesterazu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Životinje mogu nakon aplikacije ispoljavati holinergične simptome, a oni se mogu ublažiti tretmanom sa atropin-sulfatom.


  Mada su neželjeni efekti retki (pojačana salivacija, nelagodnost, tremor mišića, tahikardija, kašalj, kolike), zabeleženi su i slučajevi uginuća kao posledica pojave reakcija sličnih reakciji preosetljivosti tipa i (anafilaksa).


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Terapija:

  Kada je klinička babezioza i/ili anaplazmoza dijagnostikovana, obolele životinje treba tretirati lekom Imizol u sledećem volumenu:  Babezioza


  Anaplazmoza

  Babezioza/ Anaplazmoza


  Goveda

  1.0 ml/100 kg teesne

  mase (odnosno 0.85 mg imidokarba/kg tel. mase)

  2.5 ml/100 kg tel. mase

  (odnosno 2.125 mg imi- dokarba/kg tel. mase)

  2.5 ml/100 kg tel. mase

  (odnosno 2.125 mg imi- dokarba/kg tel. mase)


  Psi

  0.25 – 0.5 ml/10 kg

  telesne mase (odnosno

  2.125 – 4.25 mg /kg tel. mase)*


  -


  -


  Preventivna primena

  Goveda

  Za primenu kod životinja za koje se zna da će biti izložene infekciji ili u vreme premeštanja goveda u oblast gde se infekcije babezijama dešavaju.

  U ovim slučajevima potrebno je tretirati čitavu grupu životinja.

  Primena leka pruža zaštitu u periodu do 4 nedelje, zavisno od inteziteta infekcije. Ovo vreme je potrebno za uspostavljanje solidnog imuniteta.

  Lek Imizol se kod goveda preventivno primenjuje u sledećem volumenu:

  2.5 ml/100kg telesne mase (odnosno 2.125 mg imidokarba/kg tel. mase).


  Psi

  Jednokratna injekcija leka Imizol pruža zaštitu tokom perioda od oko mesec dana, zavisno od inteziteta infekcije.

  Lek Imizol primenjuje se u sledećem volumenu:

  Babezioza pasa 0.5 ml/10 kg tel mase (odnosno 4.25 mg/kg tel. mase). Lek se može aplikovati subkutanim ili intramuskularnim injekcijama.

  Subkutani način aplikacije u ramenom delu je preporučen kod goveda i pasa.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Lek se primenjuje intramuskularno ili subkutano. Pažljivo odrediti telesnu masu životinja!


Ne primenjivati ovaj lek zajedno sa lekovima koji ispoljavaju antiholinesterazniu aktivnost.


10.

KARENCA


Meso tretiranih goveda: Mleko tretiranih krava:


213 dana

21 dan.


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

  Ne zamrzavati.

  Rok upotrebe: 18 meseci.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ˚C.


 2. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Pažljivo odrediti telesnu masu životinja.

  Delimično upotrebljena pakovanja moraju biti odbacivana na kraju svakog dana po završetku vakcinacije.

  Kod goveda, gde se praktikuje vakcinacija protiv babezioze ili anaplazmoze, voditi računa da se lek ne daje u toku 4 nedelje od vakcinacije, izuzev u slučajevima pojave prekomerne postvakcinalne reakcije kada se Imizol daje da bi se kontrolisalo stanje.

  Kod pasa sa oštećenjem pluća, jetre ili bubrega lek davati nakon što odgovorni veterinar izvrši

  procenu svih prednosti i rizika od davanja leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Kako bezbednost primene ovog leka nije dokazana kod gravidnih životinja, kod ove kategorije ga ne treba primenjivati.

  Bezbednost leka nije dokazana ni kod štenadi.

  Studije na eksperimentalnim životinjama nisu ukazale na teratogene, fetotoksične ili maternalne toksične efekte. Bezbednost leka kod ciljnih vrsta u toku graviditeta nije utvrđena. Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa korist/rizik od strane odgovornog veterinara.


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno inhibitorima holinesteraze.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao i otpadni materijal odstraniti u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

  04.02.2014.


 5. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1 staklena bočica sa 10 ml rastvora za injekciju, u kutiji 1 staklena bočica sa 40 ml rastvora za injekciju, u kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AE01.

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-0510-11-001 Imizol, rastvor za injekciju 85mg/ml 1x40ml

323-01-0511-11-001 Imizol, rastvor za injekciju 85mg/ml 1x10ml