Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Tilosina 20 %

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Tilosina 20 %, oralni rastvor, 200 mL Tilosina 20 %, oralni rastvor, 1 L Tilosina 20 %, oralni rastvor, 5 L Tilosina 20 %, oralni rastvor, 10 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Chemifarma® S.p.A.


Adresa: Via Don Eugenio Servadei 16, Forli , Italija


Podnosilac zahteva: Sfera Invest d.o.o.


Adresa: Dragiše Brašovana 17, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Chemifarma® S.p.A., Via Don Eugenio Servadei 16, Forli, Italija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Sfera Invest d.o.o., Dragiše Brašovana 17, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  TILOSINA 20%

  tilozin (200 mg/mL) oralni rastvor brojleri i ćurke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tilozin tartarat 240 mg (ekv. 200 mg tilozina)


  Pomoćne supstance:

  Polietilen glikol 200; prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija respiratornag trakta koje su prouzrokovane mikoplazmama osetljivim na tilozin (hronična respiratorna bolest živine-CRD, infektivni sinuzitis ćurića).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod koka i ćurki nosilja konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod preosetljivih životinja moguća je pojava alergijsijkih reakcija i dijareje. Ukoliko jave se znaci alergijske reakcije prekinuti sa primenom leka i odmah tražiti pomoć veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri i ćurke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Brojleri i ćurke: 2,5 mL leka Tilosina 20% na 1 L vode (ekv. 0,5 g tilozina/1 L vode). Lek se aplikuje tokom 3-5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Rastvor leka treba dobro izmešati sa vodom za piće, a prilikom napajanja treba obezbediti da voda sa lekom bude jedini izvor vode za piće. Svež rastvor vode sa lekom treba pripremati na svakih 12 sati.


 10. KARENCA


  Meso brojlera nije za ishranu ljudi tokom i 2 dana nakon tretmana, a meso ćurki 5 dana. Lek se ne primenjuje kod koka i ćurki nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na suvom i tamnom mestu, na temperaturi do 25oC. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 12 meseci

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 3 meseca

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 24 časa


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne preporučuje se istovremena primena tilozina sa drugim lekovima iz grupe makrolidnih antibiotika.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Ne preporučuje se da osobe osetljive na tilozin ili druge makrolidne antibiotike pripremaju lek. Prilikom pripreme leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i očima. Ruke treba dobro prati posle svake primene leka, a ukoliko dođe do kontakta leka sa kožom ili očima treba ih isprati sa velikom količine vode.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Septembar 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Plastična boca od 200 mL i 100 mL. Plastični kontejner od 5L i 10L.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01FA90

Broj dozvole: 1 x 200 mL: 243-2009-14-01-001


1 x 1 L:

244-2009-14-01-001

1 x 5 L:

245-2009-14-01-001

1 x 10 L:

246-2009-14-01-001