Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

PRIMODOG

UPUTSTVO ZA LEK


PRIMODOG, suspenzija za injekciju,10x1doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL


Adresa: 99 Rue de l Aviation, Saint-Priest, Francuska


Podnosilac zahteva: Royal Vet d.o.o.


Adresa: Vodovodska 158, 11000 Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  MERIAL, 99 Rue de l Aviation, Saint-Priest, Francuska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Royal Vet d.o.o., Vodovodska 158, 11000 Beograd


 2. IME LEKA


  Primodog

  vakcina koja sadrži živi parvovirus pasa suspenzija za injekciju

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza (1 ml) sadrži:

  Atenuirani parvovirus pasa, soj C-780916........................................ najmanje 105 5 CCID50 Ekscipijensi.........................................................................................do 1 ml


  Ekscipijensi:

  Stabilizator: saharoza, dekstran, sorbitol, kazein pepton, kolagen hidrolizat, kalijum- dihidrogenfosfat, kalijum-hidrogenfosfat, kalijum hidroksid, voda za injekcije

  PBS: kalijum-hlorid, natrijum-hlorid, kalijum-dihidrogenfosfat, natrijum-hidrogenfosfat dihidrat,

  voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija pasa protiv parvoviroze.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i kod drugih vakcina moguće su, mada retko, reakcije preosetljivosti. U tom slučaju treba primeniti odgovarajuću simptomatsku terapiju.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Vakcina se aplikuje subkutano, u dozi od 1 ml, prema sledećem rasporedu: primarna vakcinacija:

  • prva aplikacija: od 6-te nedelje starosti (ukoliko postoji povećan rizik od infekcije, preporučuje se još jedna aplikacija 2-3 nedelje kasnije)

  • druga aplikacija: od 12.-te nedelje starosti, sa monovalentnom vakcinom ili kombinovanom vakcinom koja sadrži parvovirusnu komponentu


   busterizacija:

  • prva busterizacija godinu dana nakon primarne vakcinacije, monovalentnom vakcinom ili kombinovanom vakcinom koja sadrži parvovirusnu komponentu

  • naredne busterizacije se sprovode svake dve godine, vakcinom koja sadrži parvovirus (monovalentnom ili kombinovanom). U sredinama sa povećanim rizikom od infekcije, preporučuje se godišnja busterizacija.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcinisati samo potpuno zdrave životinje, pravilno dehelmintisane najmanje deset dana pre vakcinacije.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi od 2°C - 8°C (u frižideru), zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 3 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Kao i kod drugih živih atenuiranih vakcina protiv parvoviroze, postoji potencijalna mogućnost širenja vakcinalnog soja. Kod mlade štenadi prisustvo maternalnih antitela može uticati na razvoj postvakcinalnog imunskog odgovora.


  Nisu zabeležene neželjene reakcije kod ženki u toku graviditeta.


  Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti pri istovremenoj upotrebi ove vakcine sa bilo kojim drugim preparatom. Ne mešati sa bilo kojim drugim lekom ili medicinskim sredstvom.


  Nakon primene vakcine u desetostrukoj dozi nisu zabeležene druge neželjene reakcije osim onih opisanih pod tačkom 6.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Prazne bočice ili bočice sa neiskorišćenim sadržajem moraju se dezinfikovati pre uklanjanja. Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  April 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena bočica sa jednom dozom vakcine, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom. Plastična kutija sa 10 bočica vakcine.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI07AD01

Broj dozvole: 323-01-97-09-001 od 20.04.2011.