Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Floron® rastvor za injekciju

UPUTSTVO ZA LEK


Floron® rastvor za injekciju, 300 mg/ml, 1 x 100 ml

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Krka d.d., Novo mesto


Adresа: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Аdresа: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Broj rešenja: 323-01-00044-13-001 od 04.03.2014. za lek Floron® rastvor za injekciju, 300 mg/ml, 1 x 100ml


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26 v/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Floron®

  Florfenikol (300 mg/ml) rastvor za injekciju

  za svinje i goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivna supstanca:

  Florfenikol 300 mg


  Pomoćne supstance:

  Propilenglikol 150 mg

  Ostale pomoćne supstance: dimetilsulfoksid; makrogol 400.


 4. INDIKACIJE


  Bolesti respiratornog trakta svinja koje prouzrokuju Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, Salmonella choleraesuis i Streptococcus suis.

  Bolesti respiratornog trakta goveda koje prouzrokuju Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati nerastovima i odraslim bikovima namenjenim za priplod.

  Ne davati u slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu. Ne primenjivati u slučaju poznate rezistentnosti na aktivnu supstancu. Videti odeljak 12.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Svinje:

  Najčešće zabeležena neželjena dejstva su prolazna dijareja i/ili perianalni i rektalni eritem/edem koji se mogu javiti kod 50 % tretiranih životinja. Ovi efekti mogu trajati nedelju dana. Pojava prolaznog otoka u trajanju od 5 dana može se primetiti na mestu aplikacije leka. Inflamatorne lezije na


  Broj rešenja: 323-01-00044-13-001 od 04.03.2014. za lek Floron® rastvor za injekciju, 300 mg/ml, 1 x 100ml


  injekcionom mestu mogu trajati i do 28 dana. Kod približno 30% tretiranih svinja lek može da prouzrokuje povišenu telesnu temperaturu (40°C), umerenu depresiju ili dispneju, koje nastaju nedelju dana, ili duže posle primene druge injekcije.


  Goveda:

  Tokom perioda lečenja može se javiti smanjenje unosa hrane i prolazno umekšavanje fecesa. Lečene životinje se brzo i u potpunosti oporavljaju nakon završetka terapije. Primena leka Floron intramuskularnim i subkutanim putem može da izazove inflamatorne lezije na mestu injekcije, koje ostaju 14 dana. U veoma retkim slučajevima, kod goveda je bio prijavljen anafilaktički šok.


  Ako primetite bila kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja se ne pominju u ovom uputstvu, obavestite o tome svog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, goveda


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Svinje:

  Lek treba davati intramuskularno.

  Doza florfenikola iznosi 15 mg/kg telesne mase, odnosno lek Floron se primenjuje u volumenu od 1 ml/20 kg telesne mase, dva puta u razmaku od 48 sati.


  Goveda:

  Lek treba davati intramuskularno ili subkutano.

  Intramuskularno: 20 mg/kg telesne mase (1 ml/15 kg) treba primeniti dva puta koristeći 16-merne igle, sa vremenskom razlikom od 48 sati.

  Subkutano: 40 mg/kg telesne mase (2 ml/15 kg) treba primeniti jednom koristeći 16-merne igle.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U cilju preveniranja subdoziranja ili predoziranja potrebno je tačno odrediti telesnu masu životinja. Pre izvlačenja svake nove doze leka iz bočice, obrisati zapušač bočice alkoholom.

  Koristiti suve, sterilne igle i špriceve.

  Nemojte izvlačiti sadržaj iz bočice (bušiti iglom) više od 25 puta. Po mogućstvu, koristite odgovarajući sistem igala ili špriceve sa automatskim doziranjem kako bi se izbeglo preterano punktiranje zatvarača.


  Svinje:

  Doza ne sme biti veća od 3 ml po jednom injekcionom mestu.

  Preporučuje se za lečenje životinja u ranom stadijumu bolesti, a procenu terapijskog odgovora uraditi unutar 48 sati nakon druge injekcije. Ukoliko su klinički znaci prisutni 48 sati nakon poslednje injekcije, terapiju b trebalo zameniti koristeći drugu formulaciju ilu drugi antibiotik i nastaviti sa davanjem sve do povlačenja simptoma.


  Broj rešenja: 323-01-00044-13-001 od 04.03.2014. za lek Floron® rastvor za injekciju, 300 mg/ml, 1 x 100ml


  Goveda:

  Doza ne sme biti veća od 10 ml po jednom injekcionom mestu.


 10. KARENCA


  Svinje:

  Meso i iznutrice: 18 dana


  Goveda:

  Meso i iznutrice: intramuskularno (pri dozi od 20 mg/kg telesne težine, dva puta): 30dana subkutano (pri dozi od 40 mg/kg telesne težine, jednom): 44 dana


  Mleko: Nije dozvoljeno koristiti kod životinja u laktaciji koje proizvode mleko za ljudsku upotrebu.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Lek bi trebalo primenjivati nakon ispitivanja osetljivosti, odnosno odrađenog antibiograma. Uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.


  Ne davati prasadima telesne mase manje od 2 kg.


  Studije na laboratorijskim životinjama nisu otkrile nikakve dokaze o embrio- ili fetotoksičnom potencijalu florfenikola.

  Još uvek nisu sprovedena ispitivanja na krmačama i govedima koja bi potvrdila bezbednu upotrebu

  florfenikola u periodu graviditeta i laktacije. Kod goveda upotrebljavati samo nakon procene koristi/rizika od strane nadležnog veterinara. Kod krmača, ne upotrebljavati tokom graviditeta i laktacije.


  Tri i više puta veća doza florfenikola od preporučene terapijske, prouzrokuju manji unos hrane i vode, kao i smanjenje telesne mase kod svinja. Nakon unošenja 5 puta veće doze od preporučene, zabeleženo je i povraćanje.


  Kod goveda u toku terapije može doći do smanjenja unosa hrane i vode i prolaznog razmekšavana fecesa Tretirane životinje se brzo i potpuno oporavljaju nakon prekida tretmana.


  Broj rešenja: 323-01-00044-13-001 od 04.03.2014. za lek Floron® rastvor za injekciju, 300 mg/ml, 1 x 100ml


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje su preosetljive na propilenglikol i polietilenglikol ne smeju davati ovaj lek životinjama.

  Treba voditi računa kako bi se izbeglo slučajno samoubrizgavanje.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.03.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla, zapremine 100 ml, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija sa 1 bočicom od 100 ml.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Broj i datum izdavanjadozvole: 323-01-00044-13-001 od 04.03.2014.


Broj rešenja: 323-01-00044-13-001 od 04.03.2014. za lek Floron® rastvor za injekciju, 300 mg/ml, 1 x 100ml