Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Triguard 250

UPUTSTVO ZA LEK


Triguard 250, oralni prašak, 100 mg/g + 50 mg/g + 100 mg/g, 1 x 1 kg Triguard 250, oralni prašak, 100 mg/g + 50 mg/g + 100 mg/g, 1 x 10 kg Triguard 250, oralni prašak, 100 mg/g + 50 mg/g + 100 mg/g, 20 x 20 g Triguard 250, oralni prašak, 100 mg/g + 50 mg/g + 100 mg/g, 20 x 100 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica


Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, 11000 Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Nebojšina 41, 11000 Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica


 2. IME LEKA


  Triguard 250

  sulfadimidin, neomicin, oksitetraciklin 100 mg/g + 50mg/g + 100 mg/g

  oralni prašak

  za svinje i živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:

  Aktivne supstance:

  sulfadimidin 100 mg

  neomicin-sulfat 50 mg

  oksitetraciklin-hidrohlorid 100 mg

  Pomoćne supstance:

  glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i urogenitalnog trakta kod svinja i lečenje reaspiratornih i enteričnih infekcija kod živine.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se u slučajevima poznate preosetljivosti na sulfonamide, tetracikline i neomicin. Preparat se ne daje kokoškama nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekad, posle duže i nekontrolisane primene, ovaj lek može da prouzrokuje indigestiju, praćenu prolivom i povraćanjem, oštećenje bubrega, iznurenostanoreksiju, fotosenzibilizaciju, pruritus, hemolitičku anemiju, trombocitopeniju i poremećaj rasta.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u hranu.

  Lek se daje oralno pomešan sa hranom, u sledećim dozama:

  Svinje: 5 g praška na 20 kg telesne mase; lek se daje dva puta dnevno (ujutro i uveče); kod grupne terapije svinjama se daje 500 g praška na 100 kg hrane.

  Živina: 3-5 kg praška na 1 tonu hrane. Terapija traje 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane. U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće.

  Upotrebiti odmah po mešanju leka sa hranom.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu upotrebljiva za ishranu ljudi tokom primene leka, kao i 14 dana od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Pakovanje 1 x 1 kg i pakovanje 1 x 10 kg čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju. Pakovanje 20 x 100 g i pakovanje 20 x 20 g čuvati na temperaturi do 30ºC, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe za pakovanje 1 x 1 kg i pakovanje 1 x 10 kg: 2 godine.

  Rok upotrebe za pakovanje 20 x 100 g i pakovanje 20 x 20 g: 1 godina.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na sulfonamide, tetracikline i/ili aminoglikozide treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili uputstvo za korisnika.


  Ukoliko se znaci alergijske reakcije jave kod životinja, prekinuti sa primenom leka i odmah tražiti pomoć veterinara.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.12.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Pakovanje 1 x 1 kg i pakovanje 1 x 10 kg:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 1 kg ili 10 kg oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: polipropilenski kontejner sa poklopcem u kome se nalazi 1 kesa sa 1 kg ili 1 kesa sa 10 kg oralnog praška i Uputstvo za lek.

Pakovanje 20 x 20 g i pakovanje 20 x 100 g:

Unutrašnje pakovanje: štampana kesica od tripleks folije PE/Al/PE sa 20 g ili 100 g oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: kutija u kojoj se nalazi 20 kesica sa 20 g ili 20 kesica sa 100 g oralnog praška i Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QJ01RA02

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum dozvole za stavljanje leka u promet:

Triguard 250, oralni prašak, kesa 1 x1 kg: 323-01-00249-14-001 od 29.12.2014.

Triguard 250, oralni prašak, kesa 1 x 10 kg: 323-01-00250-14-001 od 29.12.2014.

Triguard 250, oralni prašak, kesa 20 x 20 g: 323-01-00251-14-001 od 29.12.2014.

Triguard 250, oralni prašak, kesa 20 x 100 g: 323-01-00252-14-001 od 29.12.2014.