Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Sulfamax 300

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 1 kg Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 10 kg Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 20 g Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 100 g (za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica


Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, 11000 Beograd


Broj rešenja: 323-01-0544 -12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-0545-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 10 kg

Broj rešenja: 323-01-0546-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 20 g

Broj rešenja: 323-01-0547-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 100 g


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Nebojšina 41, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Sulfamax 300 sulfadiazin, trimetoprim oralni prašak

  za živinu, svinje i telad


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:

  Aktivne supstance:

  Sulfadiazin-natrijum 250 mg

  Trimetoprim 50 mg

  Pomoćna supstanca:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  SULFAMAX 300 je indikovan u lečenju infekcija respiratornog, urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta kod svinja i teladi a kod živine u lečenju respiratornih i enteričnih bakterijskih infekcija.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  SULFAMAX 300 ne treba davati životinjama sa oštećenom funkcijom jetre, oslabljenom funkcijom bubrega ili urinarnim opstrukcijama, krvnom diskrazijom ili kod onih jedinki koje su preosetljive na sulfonamide.

  SULFAMAX 300 se ne primenjuje u lečenju odraslih preživara kao ni kod koka nosilja konzumnih

  jaja.


  Broj rešenja: 323-01-0544 -12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 1 kg

  Broj rešenja: 323-01-0545-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 10 kg

  Broj rešenja: 323-01-0546-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 20 g

  Broj rešenja: 323-01-0547-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 100 g


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekad kod tretiranih životinja može doći do pojave nauzeje, povraćanja, dijareje i reakcija preosetljivosti.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Živina (kokoške, brojleri, ćurke), svinje, telad


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek SULFAMAX 300 se primenjuje peroralno u hrani za životinje na sledeći način:


  Svinje: Preporučenu dozu od 30mg/kg T.M. kombinovanih aktivnih sastojaka postići umešavanjem leka u gotovu hranu u skladu sa dnevnim unosom hrane i to na sledeći način.

  Unos hrane po kg

  T.M./dnevno

  Količina leka SULFAMAX 300 na 1 tonu

  gotove hrane

  do 35g 2.75 kg

  35 do 40g 2.5 kg

  40 do 45g 2.25 kg

  45 do 50g 2.0 kg

  50 do 55g 1.75 kg

  55 do 65g 1.5 kg

  Terapiju primenjivati 5 dana. Upotrebiti odmah nakon mešanja leka sa hranom.


  Živina: Preporučenu dozu od 30mg/kg T.M. kombinovanih aktivnih supstanci dnevno postići umešavanjem 1 kg leka na 1 tonu gotove hrane ili 100g leka na 100kg hrane ili 20g leka na 20kg hrane. Terapiju primenjivati 10 dana. Upotrebiti odmah nakon mešanja leka sa hranom.


  Telad: Preporučenu dozu od 30mg/kg T.M. kombinovanih aktivnih supstanci dnevno postići umešavanjem 2 kg leka na 1 tonu gotove hrane. Terapiju primenjivati 7 dana.

  Upotrebiti odmah nakon mešanja leka sa hranom.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U toku pripreme leka za primenu neophodno je, radi bolje homogenizacije, propisanu količinu leka najpre izmešati sa manjom količinom hrane, a zatim dodati preostalu količinu hrane i dobro izmešati.


 10. KARENCA


  Telad: 14 dana

  Svinje: 10 dana

  Živina: 5 dana

  Jaja tretirane živine se ne koriste u ishrani ljudi.

  Broj rešenja: 323-01-0544 -12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 1 kg

  Broj rešenja: 323-01-0545-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 10 kg

  Broj rešenja: 323-01-0546-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 20 g

  Broj rešenja: 323-01-0547-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 100 g


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 ºC. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 15 dana, na temperaturi do 25 ºC. Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Ukoliko se kod životinja jave znaci alergijske reakcije, prekinuti sa primenom leka i odmah tražiti pomoć veterinara. U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne preporučuje se primena leka SULFAMAX 300 tokom graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Osobe koje mešaju lek sa hranom treba da izbegavaju udisanje prašine i kontakt leka sa kožom. Prilikom mešanja je potrebno nositi masku za lice i gumene rukavice. Lekom uprljanu odeću treba ukloniti. Ukoliko lek dodje u kontakt sa kožom ili očima odmah potrebno je isprati većom količinom vode. Ruke i izloženu kožu treba oprati nakon svake upotrebe.

  Sulfonamidi mogu izazvati preosetljivost (alergije) nakon injekcije, udisanja, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na sulfonamide može dovesti do ukrštene preosetljivosti na druge anitbiotike. Alergijske reakcije mogu biti ozbiljne.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.01.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Štampana tripleks kesa sa 20 g ili 100 g oralnog praška, u složivoj kartonskoj kutiji: 20x20 g ili 20x100 g.

Polietilenska kesa sa 1 kg ili 10 kg oralnog praška, u plastičnom kontejneru sa poklopcem.


Broj rešenja: 323-01-0544 -12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-0545-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 10 kg

Broj rešenja: 323-01-0546-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 20 g

Broj rešenja: 323-01-0547-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 100 g


Klasifikaciona šifra: ATCvet kod: QJ01EW10

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-0544 -12-001 od 29.01.2014. za Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 1 kg

323-01-0545-12-001 od 29.01.2014. za Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 10 kg

323-01-0546-12-001 od 29.01.2014. za Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 20 g

323-01-0547-12-001 od 29.01.2014. za Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 100 g


Broj rešenja: 323-01-0544 -12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-0545-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 1 x 10 kg

Broj rešenja: 323-01-0546-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 20 g

Broj rešenja: 323-01-0547-12-001 od 29.01.2014. za lek Sulfamax 300, oralni prašak, 20 x 100 g