Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Synulox Palatable Tablets

UPUTSTVO ZA LEK


Synulox Palatable Tablets, tableta za žvakanje, 200 mg + 50 mg, 10 x 10 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Haupt Pharma Latina S.R.L.


Adresa: Strada Statale 156, Km 47,600, Borgo San Michele, Latina, Italija


Podnosilac zahteva: Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd

Adresa: Vladimira Popovića 38-40, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd Vladimira Popovića 38-40, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Haupt Pharma Latina S.R.L.

  Strada Statale 156, Km 47,600, Borgo San Michele, Latina, Italija


 2. IME LEKA


  Synulox Palatable Tablets

  amoksicilin, klavulanska kiselina (200 mg + 50 mg) tableta za žvakanje

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta za žvakanje sadrži:


  Aktivne supstance:

  Amoksicillin 200 mg

  (u obliku amoksicilin, trihidrata)

  Klavulanska kiselina 50 mg

  (u obliku kalijum-klavulanata)


  Pomoćne supstance:

  Eritrozin (E127) 17.5 mg

  Ostale pomoćne supstance:

  Magnezijum-stearat; natrijum-skrobglikolat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; kvasac, suvi; celuloza, mikrokristalna.


 4. INDIKACIJE


  Proizvod se efikasno pokazao u tretiranju širokog spektra bakterijskih oboljenja pasa uključujući: kožne bolesti (duboke i površinske piodermije),

  infekcije mekih tkiva (apscesi i analni sakulitis), dentalne infekcije (npr.gingivitis), infekcije urinarnog trakta, respiratorne bolesti

  (infekcije i gornjih i donjih disajnih puteva), enteritis .


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preosetljivost na peniciline i druge β-laktamske antibiotike.


  Lek ne treba davati kunićima, zamorčićima, hrčcima, gerbilima. Savetuje se oprez kod davanja drugim malim herbivorima.

  Ne koristi se u slučajevima koje uzrokuje Pseudomonas spp.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava alergijske reakcije.

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način aplikacije: Oralno

  Doza: 12.5 mg/kg telesne mase.

  Dat je tabelarni prikaz doziranja leka u standardnoj dozi od 12,5mg /kg telesne mase dva puta dnevno


  Telesna masa Broj tableta po dozi

  (kg) Dva puta dnevno

  50 mg 250 mg


  1-2

  ½

  -

  3-5

  1

  -

  6-9

  2

  -

  10-13

  3

  -

  14-18

  4

  -

  19-25

  1

  26-35

  36-49

  2

  50

  3


  Za većinu infekcija uljučujući infekcije kože,urinarnog trakta i digestivnog trakta su

  navedene doze efikasne.U slučaju težih infekcija naročito respiratornog trakta moguće je povećati dozu do 25 mg/kg telesne mase dva puta dnevno.

  Trajanje terapije:5-7 dana. Hronične i teže infekcije:

  U slučajevima gde je došlo do značajnih tkivnih oštećenja ,oporavak tkiva zahteva duže sprovođenje

  terapije.

  Na osnovu kliničkih ispitivanja preporučuje se sledeća dužina sprovođenja terapije: Hronične kožne bolesti: 10-12 dana

  Hronični cistitis: 10-28 dana


  Respiratorne bolesti: 8-10 dana

  Životinje rado uzimaju tablete iz ruke, mogu se izmrviti i staviti u malo hrane.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek ne treba davati kunićima, zamorčićima, hrčcima, gerbilima. Savetuje se oprez kod davanja drugim malim herbivorima.

  Ne koristi se u slučajevima koje uzrokuje Pseudomonas spp. Ne treba ga koristiti uporedo sa bakteriostatskim antibioticima.


 10. KARENCA


  Nije primenjivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Lek se ne primenjuje duže od 28 dana ni u slučaju hroničnih infekcija.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nema.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost alergije kao posledicu injekcije,

  inhalacije, ingestije ili dodira sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne.

  Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć.

  Otok lica,usana ,očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe .


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se bezbedno koristiti kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  18.11.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Strip pakovanje (Al/PE štampana folija). Svaki strip sadrži 10 tableta za žvakanje. Spoljnje pakovanje:

Kartonska kutija koja sadrži 100 tableta za žvakanje (10 stripova) i uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CR02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00431-13-001 od 18.11.2014.