Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Hemutin CTC

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Hemutin CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg Hemutin CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” a.d.,


Adresa: Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” a.d., Adresa: Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Hemutin® CTC,

  tiamulin, hlortetraciklin (33,3 mg/g + 100 mg/g) premiks za mediciniranu hranu

  svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tiamulin-hidrogenfumarat 33,3 mg Hlortetraciklin (u obliku hidrohlorida) 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Parafin tečni; sojino brašno


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i hlortetraciklin, kao što su:

  • Infekcije respiratornog sistema: enzootska pneumonija (Mycoplasma pneumoniae) i druge bolesti uzrokovane mikoplazmama, pleuropneumonija (Actinobacillus pleuropneumoniae), atrofični rinitis (Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida) i sekundarne bakterijske pneumonije.

  • Infekcije gastrointestinalnog sistema: dizenterija (Brachyspira (Serpulina) hyodisenteriae sa

   Campylobacter (Vibrio) coli, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Clostridium perfrigens), kolibaciloza, nekrotični enteritis (Clostridium perfrigens tip C) udružen sa Salmonella cholerae suis, sekundarne bakterijske infekcije posle transmisionog gastroenteritisa (TGE)

  • Infekcije urogenitalnog sistema: cistitis, nefritis, metritis, MMA sindrom krmača.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se jedinkama preosetljivim na tetracikline.

  Ne daje se jedinkama sa oboljenjima jetre i insuficijencijom bubrega.

  Ne daje se istovremeno sa monenzinom, narazinom i salinomicinom, kao ni 7 dana pre i posle upotrebe ovih lekova.

  Ne daje se svinjama u toku ranog graviditeta - prve 4 nedelje po pripustu, kao ni priplodnim

  nerastovima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima je moguća pojava eritema, pruritusa i drugih znakova preosetljivosti, kao i pojava dijareje i povraćanja. U ovim slučajevima treba prekinuti tretman.

  Kod mladih životinja hlortetraciklin može izazvati prebojavanje zuba.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  HEMUTIN ®- CTC se daje umešan u hranu, tokom 7 do 10 dana. Prasad do 8 nedelja starosti:

  • 2 kg premiksa (odgovara količini 66,6 g tiamulin-hidrogenfumarata i 200 g hlortetraciklina) na 1

   tonu hrane, odnosno 200 g premiksa na 100 kg hrane


   Prasad starija od 8 nedelja:

  • 3 kg premiksa (odgovara 99,9 g tiamulin-hidrogenfumarata i 300 g hlortetraciklina) na 1 tonu hrane, odnosno 300 g premiksa na 100 kg hrane


   Kod teških infekcija koje duže traju: Prasad do 8 nedelja starosti:

  • 3 kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 300 g na 100 kg hrane

   Prasad starija od 8 nedelja:

  • 4,5 kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 450 g na 100 kg hrane.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prilikom mešanja sa hranom, voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u hranu.

  Kada se lek daje u hrani, treba ga pripremati tako da se HEMUTIN ®- CTC meša prvo sa manjom pa potom sa sve većom količinom hrane.

  Mediciniranu hranu treba pripremiti u količini koju životinja može da pojede u toku dana.


 10. KARENCA


  Meso tretiranih svinja ne sme se koristiti tokom lečenja, kao i 10 dana od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe veterinarskog leka: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: Iskoristiti odmah. Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: Iskoristiti odmah. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Tiamulin je inkompatibilan sa monenzinom, narazinom i salinomicinom, pa se ne daje istovremeno, kao ni 7 dana pre i posle upotrebe ovih lekova.


  S obzirom na osobine leka, ne očekuje se da u praksi može doći do predoziranja. Samo jako velike doze (oko 20 puta veće od preporučene) kod svinja dovode do pojave blagih znakova intoksikacije kao što su hipersalivacija, povraćanje i hiperpnoja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Ne daje se krmačama i nazimicama tokom ranog graviditeta – prve 4 nedelje po pripustu.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Kod mešanja leka sa hranom treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno treba koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. Ukoliko do kontakta dođe, ispirati velikom količinom vode.

  Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke. Ako se pojave alergijske reakcije odmah potražiti pomoć lekara.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Oktobar 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1x1 kg: dvoslojna kesa od polietilena u kartonskoj kutiji

1x25 kg: dvoslojna kesa od polietilena u dvoslojnoj, papirnoj natron vreći.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01 RA90

Broj dozvole:

1x1 kg:

195-2010-14-01-001 od 17.10.2011.

1x25 kg:

196-2010-14-01-001 od 17.10.2011.