Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Floron® 20 mg/g

UPUTSTVO ZA LEK


Floron® 20 mg/g, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 100 g Floron® 20 mg/g, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg Floron ® 20 mg/g, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA D.D., NOVO MESTO


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o, Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Krka-Farma d.o.o., Beograd,

  Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Krka d.d., Novo mesto

  Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Floron®

  florfenikol 20 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje i ribe


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Florfenikol 20 mg


  Pomoćne supstance:

  Laktoza, monohidrat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


 4. INDIKACIJE


  Svinje: Pleuropneumonija (Actinobacillus pleuropneumoniae), atrofični rinitis (Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica), Glässerova bolest (Haemophilus parasuis) i druge bolesti čiji su uzročnici bakterije osetljive na florfenikol.


  Ribe: Furunkuloza (Aeromonas salmonicida subs. salmonicida) i ostale infekcije koje izazivaju bakterije iz roda Aeromonas, vibrioza (Vibrio sp.), pastereloza (Pasteurella piscicida) i druge bolesti čiji su uzročnici bakterije osetljive na florfenikol.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje suprasnim krmačama kao ni krmačama tokom laktacije. Takođe, ukoliko postoje podaci o predhodno ispoljenoj preosetljivosti, takve životinje ne treba tretirati ovim lekom.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Svinje: Posle davanja leka mogu se javiti crvenilo perianalne regije i razmekšani feces. Ove promene su prolazne, kratkotrajne i ne utiču na opšte stanje životinja.


  Ribe: Kod riba nisu poznate neželjene reakcije.


  Ako primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja se ne pominju u ovom uputstvu, obavestite o tome svog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, ribe


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Svinje: Dnevna doza je 10 mg florfenikola na kilogram telesne mase. Umešati 10 kg Floron premiksa u tonu hrane, što odgovara 200 g florfenikola po jednoj toni hrane. Lečenje traje 5 dana


  Ribe: Dnevna doza za ribe je 10 mg florfenikola na kilogram telesne mase. Dodati 50 g Floron premiksa na 100 kg telesne mase riba. Lečenje traje 10 dana. Kod mladih riba, celokupnu dnevnu dozu treba primeniti podeljenu u dva jednaka dela.

  Floron se može mešati u hranu isključivo u postrojenjima ovlašćenim za proizvodnju medicinirane hrane.

  Da bi se dobila homogena mešavina mogu se koristiti uređaji za mešanje hrane (mešalice). Prvo se pomeša do 25 kg peletirane hrane sa odgovarajućom količinom Floron premiksa (videti Tabelu). Zatim se doda 1 L jestivog ili ribljeg ulja, koje vezuje lek za peletiranu hranu. Kada granule (peletirana hrana) ravnomerno potamne, mešanje se može zaustaviti.

  Količina hrane koju ribe konzumiraju zavisi od temperature vode i od zdravstvenog stanja riba.Uobičajena

  količina hrane koju ribe dnevno konzumiraju odgovara 0,5 do 0,3% njihove telesne mase.

  Za lečenje šarana, lek treba mešati sa nepeletiranom hranom, i obrok treba pripremiti u obliku testa, koje se zatim stavlja u hranilice.


  Tabela za doziranje leka u riblju hranu


  Doza

  (u zavisnosti od telesne mase)

  Količina

  peletirane hrane

  Količina Floron

  premiksa

  Količina medicinirane

  hrane je dovoljna za dnevno lečenje

  0,5% (0,5kg hrane/100 kg ribe)

  25 kg

  2,5 kg

  5000 kg ribe

  1% (1kg hrane/100 kg ribe)

  25 kg

  1,250 kg

  2500 kg ribe

  1,5% (1,5 kg hrane/100 kg ribe)

  25 kg

  0,833 kg

  1666 kg ribe

  2% (2 kg hrane/100 kg ribe)

  25 kg

  0,625 kg

  1250 kg ribe


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Za lečenje šarana, lek prvo treba umešati u nepeletiranu hranu i pripremiti obrok u obliku testa koje se onda stavlja u hranilice. Za lečenje pastrmki, lek treba umešati u peletiranu hranu.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: svinje: 20 dana. Ribe: 150°D (stepen-dan).

  Meso lečene ribe nije prikladno za ljudsku ishranu 15 dana pri temperaturi vode od 10 .


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Držati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25 ºC.

  Čuvati u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 5 godina.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca na temperaturi do 25 ºC.

  Rok upotrebe nakon stavljanja u obrok ili u peletiranu hranu: 3 meseca, bez posebnih uslova čuvanja.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ovaj lek se ne daje ribama kada je temperatura vode niža od 5 °C.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Samo za upotrebu u veterinarskoj medicini.


  Interakcije

  Ovaj lek se ne sme davati istovremeno sa tiamfenikolom ili hloramfenikolom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lk ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.01.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kesica od 100 g, kesa od 1 kg i 10 kg

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90


Broj i datum izdavanjadozvole:


323-01-00045-13-001 od 29.01.2014. za Floron® 20 mg/g, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 100 g

323-01-00046-13-001 od 29.01.2014. za Floron® 20 mg/g, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

323-01-00047-13-001 od 29.01.2014. za Floron ® 20 mg/g, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 10 kg