Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Dermovet

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Dermovet,prašakzakožu,1x50g Dermovet,prašakzakožu,1x100g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vetmedic d.o.o.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac

  Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Dermovet

  Hlortetraciklin (20 mg/g) Prašak za kožu

  Goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g praška za kožu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Hlortetraciklin-hidrohlorid 20 mg


  Pomoćna supstanca:

  Talk


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i kontrola površinskih infekcija kože i rana (traumatskih i hiruških rana) prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na hlortetraciklin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena ovog leka kod životinja preosetljivih na tetracikline.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Topikalni način primene hlortetraciklina retko dovodi do razvoja reakcije preosetljivosti, ali je ona ipak moguća.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje spolja, posipanjem praška u tankom sloju direktno na ranu ili inficirano mesto na koži. Aplikacija se sprovodi više puta u toku dana, u zavisnosti od težine infekcije. Postupak se ponavlja tokom 2 do 3 dana. Pre upotrebe protresti bočicu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prolongirana primena preparata može produžiti period zarastanja rane.


 10. KARENCA


  0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25˚C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posle perkutane primene leka Dermovet, hlortetraciklin se resorbuje u zanemarljivo malom stepenu, tako da i ne postoji mogućnost eventualne interakcije sa drugim lekovima koji su sistemski aplikovani.

  Nema podataka o interakcijama hlortetraciklina sa drugim lokalnim tretmanima kože, te stoga ne treba primenjivati druge lekove za lokalnu primenu istovremeno sa lekom Dermovet.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati kontakt sa delom bočice preko koga se vrši posipanje praška, kao i sa tretiranim mestom

  kako bi se izbegla kontaminacija ruku sa sadržajem pakovanja.

  Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti, jesti ili pušiti. Ukoliko dođe do kontakta sa očima ili kožom

  odmah isprati tekućom vodom. Ukoliko iritacija traje i posle ispiranja, obratiti se lekaru. Izbegavati udisanje praška.

  Posle rada sa ovim lekom obavezno oprati ruke.

  Osobe preosetljive na tetracikline ne treba da rukuju ovim lekom.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jul 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od polietilena, 1x50 g i 1x100 g

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QD06AA02

Broj dozvole: 1x50 g: 323-01-268-10-001 od 01.08.2011.

1x100 g: 323-01-269-10-001 od 01.08.2011.