Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

SERGON PG 400+200

UPUTSTVO ZA LEK


SERGONPG400+200,liofilizatirastvaračzarastvorzainjekciju,400i.j./2mL+200i.j./2mL, 5 x 1 doza liofolizata i 5 x 2 mL rastvarača

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA A.S.


Adresa: Komenskeho 212, Ivanovice na Hane, Češka Podnosilac zahteva: Provet d.o.o.

Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Provet d.o.o., Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOVETA A.S., Komenskeho 212, Ivanovice na Hane, Češka


 2. IME LEKA


  SERGON PG 400 + 200

  serumski gonadotropin, horionski gonadotropin (400 i.j./2 mL + 200 i.j./2 mL)

  liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju za krmače i nazimice


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  SERGON PG 400 + 200 se primenjuje nakon rastvaranja (rekonstitucije) 1 doze liofilizata (sadržaj jedne bočice) u 2 mL rastvarača.

  Jedna doza od 2 mL rastvora za injekciju, dobijenog rekonstitucijom liofilizata, sadrži: Aktivne supstance:

  gonadotropin, serumski konjski 400 i.j.

  horionski gonadotropin 200 i.j.


  Pomoćne supstance:

  Liofilizat: manitol; natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; dinatrijum-fosfat, dodekahidrat;

  Rastvarač: natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; dinatrijum-fosfat, dodekahidrat; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje subestrusa i anestrusa uzrokovanih hormonskim disbalansom; indukcija i sinhronizacija estrusa kod nazimica i kod krmača nakon odlučivanja prasadi.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na aktivne i ostale supstance u sastavu leka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Mada retko, moguća je pojava anafilaktičkih reakcija.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krmače i nazimice.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu ili subkutanu upotrebu.

  Jedna doza od 2 ml rekonstituisanog leka se primenjuje intramuskularno (primarni preporučeni način primene) ili subkutano, iza uha.


  Ciljne vrste

  Indikacije

  Vreme primene

  Krmače

  Indukcija estrusa

  0-2 dana posle zalučivanja

  Lečenje

  anestrusa/subestrusa

  Oko 10 dana posle zalučivanja

  Nazimice

  Lečenje anestrusa/subestrusa

  U uzrastu od 8-10 meseci

  Indukcija estrusa

  U uzrastu od 5.5 do 6.5 meseci, ili kod nazimica telesne

  mase od 85-100 kg.

  Nazimice se mogu osemeniti u prvom estrusu posle primene preparata.


  Napomena: Estrus se očekuje 3-6 dana posle primene preparata.


  Kod jalovih krmača, subestrus ili anestrus nastali usled hormonskog disbalansa mogu pozitivno odgovoriti na jednu dozu leka.

  Ukoliko su u vreme primene leka na jajnicima krmača ili nazimica prisutna žuta tela, lek neće postići

  efekat.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod subkutane primene treba voditi računa da se lek ne aplikuje u potkožno masno tkivo. Priprema rastvora za primenu: u bočicu sa liofilizatom se prvo dodaje mala količina rastvarača i dobro mućka, a kada se liofilizat potpuno rastvori, dobijeni rastvor se dodaje u bočicu sa ostatkom rastvarača.

  Pre upotrebe dobro promućkati.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u frižideru, na temperaturi od 2 ˚C do 8 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

Proizvod čuvati od smrzavanja.


Rok upotrebe: 3 godine.

Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 12 sati, čuvanjem u frižideru, na temperaturi od 2 ˚C do 8 ˚C.


12.

POSEBNA UPOZORENJA


Za primenu na životinjama


Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Kod subkutane primene treba voditi računa da se lek ne aplikuje u potkožno masno


tkivo.

U slučaju pojave anafilaktičke reakcije, treba intramuskularno aplikovati 1-3 ml adrenalina (u

obliku rastvora 1:1000).


Predoziranje

Životinje dobro podnose lek i kada se primeni u dozi koja je 25 puta veća od preporučene.

Ne korigovati preporučenu dozu. Primenom viših doza ne povećava se efikasnost leka.


Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek nije indikovan za primenu tokom graviditeta.


Interakcije

Nisu poznate.


Inkompatibilnosti

Nisu poznate.


Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

U slučaju kontakta kože sa lekom, odmah je dobro oprati vodom i sapunom. U slučaju iritacije kože potražiti medicinsku pomoć.

U slučaju kontakta očiju sa lekom, ispirati ih velikom količinom vode, u trajanju od najmanje 15 minuta. U slučaju iritacije oka potražiti pomoć lekara.

U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka potražiti pomoć lekara i pokazati mu etiketu leka ili

Uputstvo za lek. Preporučuje se nošenje odgovarajuće zaštitne odeće da ne bi došlo do slučajnog samoubrizgavanja leka.

Ako se lek slučajno proguta, ne treba izazivati povraćanje. Isprati usta velikom količinom vode.

Ukoliko je osoba svesna, treba da popije što veću količinu vode. Ukoliko dođe do pojave neželjenih dejstava, treba potražiti pomoć lekara.


 1. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 2. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.01.2015.


 3. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Liofilizat za rastvor za injekciju: bočica od bezbojnog stakla (tip I), zatvorena gumenim čepom

(elastomer tip I) i aluminijumskom kapicom. Bočica sadrži 1 dozu liofilizata za rastvor za injekciju. Rastvarač za rastvor za injekciju: bočica od bezbojnog stakla (tip I), zatvorena gumenim čepom (elastomer tip I) i aluminijumskom kapicom. Bočica sadrži 2 mL rastvarača za rekonstituciju 1 doze liofilizata za rastvor za injekciju.

Spoljnje pakovanje:

Providna plastična kutija, koja sadrži 5 bočica sa liofilizatom za rastvor za injekciju i 5 bočica sa

rastvaračem i Uputstvo za lek.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QG03GA99


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00290-14-001 od 19.01.2015.