Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Cobactan 2.5 %

UPUTSTVO ZA LEK


Cobactan 2.5 %, suspenzija za injekciju, 25 mg/mL, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International GMBH


Adresa: Feldstrasse 1 a, Unterschleissheim, Nemačka


Podnosilac zahteva: MARLO farma d.o.o. Beograd


Adresa: Hektorovićeva 20A, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLO farma d.o.o. Beograd Hektorovićeva 20A, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International GmbH

  Feldstrasse 1 a, Unterschleissheim, Nemačka


 2. IME LEKA


  Cobactan 2.5 %

  cefkvinom (25 mg/mL) suspenzija za injekciju za goveda i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  cefkvinom 25 mg

  (u obliku cefkvinom-sulfata) Pomoćne supstance: Etiloleat.


 4. INDIKACIJE


  Za terapiju bakterijskih infekcija kod goveda i svinja, prouzrokovanih sa gram-pozitivnim i gram- negativnim mikroorganizmima osetljivim na cefkvinom.


  Goveda:

  Respiratorna oboljenja prouzrokovana sa Pasteurella multocida i Mannheimia haemolytica. Digitalni dermatitis, infektivna bulbarna nekroza i akutna interdigitalna nekrobaciloza. Akutni mastitis uzrokovan sa E.Coli sa znacima sistemske infekcije. Septikemija uzrokovana E.Coli kod teladi.


  Svinje:

  Za terapiju bakterijskih infekcija pluća i respiratornog trakta prouzrokovanih sa, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis i drugim mikroorganizmima osetljivim na cefkvinom.

  MMA sindrom u koji su uključeni E.Coli, Staphylococcus spp, Streptococcus spp. i drugi

  mikroorganizmi osetljivi na cefkvinom.


  Indikovan je za meningitis prouzrokovan sa Streptococcus suis, kao i u slučaju artritisa uzrokovanog Staphylococcus spp, Streptococcus spp, E.Coli i drugim mikroorganizmima osetljivim na cefkvinom. Epidermitis prouzrokovan sa Staphylococcus hyicus.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preosetljivost na cefkvinom je retka, pa ipak cefkvinom ne traba davati životinjama sa

  poznatom preosetljivošću na beta-laktamske antibiotike. Ne koristi se kod živine (uključujući jaja) zbog rizika od nastanka antimikrobne rezistencije kod ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Primena ovog antibiotika može dovesti do lokalne tkivne reakcije. Lezije tkiva prolaze 15 dana nakon poslednjeg davanja leka. Retko može doći i do pojave alergijskih reakcija na cefalosporine.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde

  navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Vrsta

  životinje


  Indikacija


  Pojedinačna doza

  Dužina trajanja

  terapije


  Goveda

  Respiratorno oboljenje

  uzrokovano sa Pasteurella multocida i M. haemolityca

  1 mg cefkvinoma/kg tel.

  mase (2 ml/50 kg tel. mase)

  Daje se jedanput

  dnevno 3 do 5 uzastopnih dana

  Digitalni dermatitis,

  infektivna bulbarna nekroza i akutna interdigitalna nekrobaciloza


  1 mg cefkvinoma/kg tel. mase (2 ml/50 kg tel. mase)


  Daje se jedanput dnevno 3 do 5 uzastopnih dana

  Akutni mastitis uzrokovan

  E.coli sa znacima sistemske infekcije

  1 mg cefkvinoma/kg tel. mase (2 ml/50 kg tel.

  mase)


  Daje se jedanput na dan 2 uzastopna dana


  Telad


  E.coli septikemija


  2 mg cefkvinoma/kg tel. mase (4 ml/50 kg tel. mase)


  Daje se jednput dnevno 3-5 uzastopnih dana


  Svinje


  Respiratorna oboljenja


  2 mg cefkvinoma/kg tel. mase (ekvivalent 2 ml/25 kg tel. mase)


  Daje se jedanput dnevno 3 uzastopna dana  MMA

  2 mg cefkvinoma/kg tel. mase (ekvivalent 2 ml/25 kg tel. mase)

  Daje se jedanput dnevno 2 uzastopnih dana


  Prasad


  Meningitis

  2 mg cefkvinoma/kg tel.

  mase (ekvivalent 2 ml/25 kg tel. mase)

  Daje se jedanput

  dnevno 5 uzastopna dana


  Artritis

  2 mg cefkvinoma/kg tel.

  mase (ekvivalent 2 ml/25 kg tel. mase)

  Daje se jedanput

  dnevno 5 uzastopnih dana


  Epidermitis

  2 mg cefkvinoma/kg tel.

  mase (ekvivalent 2 ml/25 kg tel. mase)

  Daje se jedanput

  dnevno 5 uzastopnih dana


  Pre upotrebe promućkati.

  Preporučuje se da se svaki put daje na različito mesto davanja. Intramuskularna upotreba, kod svih indikacija.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Promućkati bočicu pre upotrebe.

  Ovaj proizvod ne sadrži antimikrobni konzervans. Koristiti suve sterilne igle i špriceve. Kapica čepa se može bezbedno punktirati do 25 puta.


 10. KARENCA


  Goveda:

  Meso: 5 dana nakon poslednjeg davanje leka, Mleko: 1 dan nakon poslednjeg davanja leka. Svinje:

  Meso: 3 dana nakon poslednjeg davanja leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Promućkati bočicu pre upotrebe.

  Ovaj proizvod ne sadrži antimikrobni konzervans. Koristiti suve sterilne igle i špriceve. Kapica čepa se može bezbedno punktirati do 25 puta.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema dostupnih podataka koji ukazuju na postojanje reproduktivne toksičnosti (uključujući teratogenost), kod goveda i svinja. U studijama na laboratorijskim životinjama nije uočena reproduktivna toksičnost ili teratogeni efekti.

  Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa korist/rizik od strane odgovornog veterinara.


  Interakcije

  Poznato je da postoji unakrsna osetljivost na cefalosporine kod bakterija osetljivih na

  cefalosporinsku grupu.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilin i cefalosporini mogu prouzrokovati alergijsku reakciju nakon injekcione aplikacije, inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom.

  Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne.

  Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očnih

  kapaka ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Oprati ruke posle svake upotrebe.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uklanjaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.07.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla (tip II), zapremine 50 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna bočica od 50 mL.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01DE90.

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00007-14-001 od 17.07.2014.