Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

ENROCIN® 10%

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


ENROCIN® 10%, oralni rastvor, 1 x 10 ml


ENROCIN® 10%, oralni rastvor, 1 x 1000 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veterinarski zavod Subotica A.D. Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: Veterinarski zavod Subotica A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE LEK


  Veterinarski zavod Subotica A.D. Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarski zavod Subotica A.D. Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Enrocin 10 %

  enrofloksacin ( 100mg/ml ) oralni rastvor


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za oralnu primenu sadrži:


  Aktivna supstanca

  Enrofloksacin......................................100,0 mg


  Pomoćne supstance

  Natrijum-hidroksid, benzil alkohol, dietanolamin, propilen-glikol, prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Terapija primarnih i sekundarnih bakterijskih i mikoplazmatskih infekcija respiratornog i gastrointestinalnog trakta živine: CRD kompleks, koliinfekcije, pastereloza, salmoneloza, stafilokokoza, zarazna korica (Haemophilus), hepatitis uzrokovan sa Campylobacter spp. itd


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na enrofloksacin. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava oštećenja hrskavice ukoliko se preparat koristi kod pilića i ćurića u toku perioda intenzivnog rasta i pri visokim spoljašnjim temperaturama, kada je konzumacija medicinirane vode (a samim tim i enrofloksacina) povećana.


  Prolongirana terapija sa povećanim režimom doziranja može prouzrokovati dijareju. Moguće su i alergijske reakcije i reakcije fotosenzibilizacije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri i ćurke u tovu.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Terapijska doza iznosi 10 mg/kg.

  Lek se primenjuje peroralnim putem u količini od 50 ml/100 l vode za piće. Terapija se sprovodi tokom 3-5 uzastopnih dana. U slučaju salmoneloze, pastereloze i terapije hroničnih oboljenja terapiju treba produžiti najmanje na 5-10 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Enroflokisacin treba primenjivati uvek u propisanoj dozi (10 mg/kg). Dnevno treba praviti svež rastvor. Tokom terapije živini treba uskratiti vodu za piće i davati samo vodu sa lekom. Ukoliko se medicirana voda ne koristi 24 sata, treba napraviti svež rastvor.

  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje

  da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

  Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma. Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek

  može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće unakrsne rezistencije


 10. KARENCA


  Meso tretirane živine nije za ljudsku upotrebu tokom tretmana kao i 8 dana posle poslednje aplikacije leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana Rok upotrebe rastvora u vodi za piće: 24 časa


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Osobe koje rukuju ovim lekom treba da izbegavaju direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno da nose zaštitne rukavice i naočare. Ukoliko dođe do kontakta sa kožom ili očima ova mesta treba odmah isprati tekućom vodom.


  Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke. Ako se pojave alergijske reakcije odmah potražiti pomoć lekara.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.05.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od 10 ml od stakla II hidrolitičke grupe, sa plastičnim zatvaračem sa kapaljkom, u kartonskoj kutiji.

Plastična boca od 1000 ml sa plastičnim zatvaračem.

Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.

Rok upotrebe rastvora u vodi za piće: 24 časa.

Način izdavanja: lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA90

Broj dozvole: bočica 1x 10 ml 323-01-0434-11-002

bočica 1x 1000 m 323-01-0436-11-001