Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Ubrostar Dry Cow

UPUTSTVO ZA LEK


Ubrostar Dry Cow, intramamarna suspenzija, 20 x 5 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LOHMANN PHARMA HERSTELLUNG GmBH


Adresa: Cuxhaven, Heinz-Lohmann-Strasse 5, Nemačka


Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd


Adresa: Milentija Popovića 5a, 11 070 Novi Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o.Beograd Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LOHMANN PHARMA HERSTELLUNG GmBH,

  Cuxhaven, Heinz-Lohmann-Strasse 5, Nemačka


 2. IME LEKA


  Ubrostar Dry Cow

  benetamin penicilin, penetamat, framicetin

  intramamarna suspenzija za goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamarni špric od 5 ml sadrži:


  Aktivne supstance:

  Benetamin penicilin 280 mg

  Penetamat hidrojodid 100 mg

  Framicetin-sulfat 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Hidrogenizovano ricinusovo ulje 100 mg

  Ostale pomoćne supstance: aluminijum-monostearat i tečni parafin


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje postojećih infekcija kod krava muzara u zasušenju prouzrokovanih bakterijama:

  • Staphylococcus aureus

  • Staphylococci-koagulaza negativne

  • Streptococcus uberis

  • Streptococcus dysgalactiae

  • Streptococcus agalactiae


   Za profilaksu na kraju laktacije, u cilju sprečavanja novih infekcija tokom zasušenja, kako gram- negativnim tako i gram-pozitivnim bakterijama.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u periodu laktacije.


  Ne koristiti kod životinja sa poznatom preosetljivošću na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjena dejstva nisu poznata.

  Ipak, opšte je poznato da ove klase jedinjenja imaju potencijal da izazovu alergijske reakcije.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (krave muzare u periodu zasušenja)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramamarnu upotrebu.


  Sadržaj jednog intramamarnog šprica (280 mg benetamin penicilina, 100 mg penetamat hidrojodida i 100 mg framicetin-sulfata) treba ubrizgati u svaku četvrt odmah nakon poslednje muže perioda laktacije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre aplikacije, vime treba potpuno izmusti, sise temeljno očistiti i dezinfikovati i treba paziti da se izbegne kontaminacija intramamarnog šprica.

  Posle istiskivanja sadržaja injektora izmasirati vime od dole prema gore, kako bi se preparat ravnomerno rasporedio.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 8 dana

  Mleko: Ako se lek koristi 35 ili više dana pre teljenja - mleko se ne sme koristiti pre isteka 36 sati nakon teljenja.

  Ako se lek koristi 34 ili manje dana pre teljenja - mleko se ne sme koristiti pre isteka 37 dana nakon tretmana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

  Ne koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na kartonskoj kutiji i špricu.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Upotreba ovog proizvoda treba da se zasniva na testu antibiograma. Ako to nije moguće, lečenje treba zasnovati na lokalnim (regionalni nivo ili nivo farme) epidemiološkim informacijama o osetljivosti ciljne bakterije.

  Neprikladna primena ovog proizvoda može povećati otpornost bakterija na benzilpenicilin i framicetin, te može smanjiti efikasnost lečenja drugim β-laktamima senzitivnim na penicilinazu ili aminoglikozide zbog potencijala za ukrštenu otpornost.

  U slučaju pogrešnog davanja u periodu laktacije, tokom sledećih 37 dana mleko treba bacati.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije Preparat se može koristiti za vreme graviditeta. Ne koristiti za vreme laktacije.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili

  kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom prosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  jun.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kutija sa 20 intramamarnih špriceva od 5 ml i 20 maramica za brisanje

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATC vet code: QJ51RC25

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0512-12-001 od 04.12.2013.