Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

CALCI-kel 300

UPUTSTVO ZA LEK


CALCI-kel 300, rastvor za injekciju, boca 1x500mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KELA Laboratoria N.V.


Adresa: St. Lenaartseweg 48, Industriezone De Kluis, Hoogstraten, Belgija Podnosilac zahteva: MAKROPROGRES d.o.o.

Adresa: Spasovdanska 8g, Beograd, Srbija


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


MAKROPROGRES d.o.o.

Spasovdanska 8g, Beograd, Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


KELA Laboratoria N.V.,

St. Lenaartseweg 48, Industriezone De Kluis, Hoogstraten, Belgija


 1. IME LEKA


  CALCI-kel 300

  kalcijum-glukonat, magnezijum-hlorid (279,24 mg/mL + 40 mg/mL)

  rastvor za injekciju za goveda i ovce


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Kalcijum-glukonat 279,24 mg

  (u obliku kalcijum-glukonata, monohidrata; odgovara 24,96 mg kalcijuma)

  Magnezijum-hlorid 40,00 mg

  (u obliku magnezijum-hlorid, heksahidrata; odgovara 4,78 mg/mL magnezijuma)


  Pomoćnesupstance:

  Metilparahidroksibenzoat 1,00 mg

  Ostale pomoćne supstance: borna kiselina i voda za injekcije.


 3. INDIKACIJE


  • Hipokalcemija kod krava i junica (puerperalna pareza)

  • Hipomagnezemija kod goveda (pašna tetanija)


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Apsolutna kontraindikacija: kardiovaskularni poremećaji

  Relativna kontraindikacija: hiperparatiroidizam, bubrežna insuficijencija, acidoza, intoksikacija srčanim glikozidima.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon tretmana, zbog privremene hiperkalcemije, primećeni neželjeni efekti uglavnom uključuju kardiovaskularni sistem. Početna bradikardija koja se razvija u blagu tahikardiju i ubrzan puls može se javiti kod većine životinja tokom terapije. Međutim, u pojedinim slučajevima ovi simptomi mogu se razviti u izraženu tahikardiju, nepravilan puls (ekstrasistole), čak i smrt uzrokovanom prestankom rada srca (ventrikularna fibrilacija, srčani blok). Ozbiljna neželjena dejstva se javljaju češće u slučaju prebrze intravenske primene.


  Ostala neželjena dejstva koja se mogu javiti tokom i nakon infuzije su mišićni tremor, povećana salivacija, pojačano suzenje, škrgutanje zubima, često mokrenje i defekacija, i poremećaji centralnog nervnom sistema koje variraju od depresije (opšta slabost, prestanak uzimanja hrane i paretično stanje) do pojačanja stepena razdražljivosti.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i ovce.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  PREPARAT SE APLIKUJE ISKLJUČIVO SPORO INTRAVENSKI.


  Odrasla goveda (500-600 kg): 500 ml (eq. 12,5 g kalcijuma + 2,4 g magnezijuma)

  ili cela boca.

  Ovce: 1 ml po kilogramu telesne mase Ovaj proizvod nije predviđen za subkutanu primenu.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre aplikacije preparat zagrejati na temperaturu približnu telesnoj temperaturi životinje kojoj se preparat aplikuje.

  Potrebno je preduzeti potrebne mere da se infuzija primeni u aseptičnim uslovima. Preporučuje se redovna kontrola infuzionog sistema na odsustvo vazduha.

  Rastvor treba aplikovati putem spore intravenske injekcije, odnosno trajanje infuzije ne sme biti

  kraće od 5 minuta.

  Preporučuje se redovna kontrola pulsa tokom intravenske primene.

  U slučaju recidiva nakon tretmana, lek se može ponovo aplikovati najmanje 6 časova posle prve aplikacije.


 9. KARENCA


  Nula (0) dana.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25ºC. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 39 meseci

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25ºC.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Kod pašne tetanije, obično nakon infuzije dolazi do novog pada koncentracije magnezijuma u serumu nakon 24-36 časova. Da bi se ovo sprečilo preporučuje se oralna primena magnezijuma tokom 7 ili više dana nakon i.v. terapije.


  Interakcije

  Povećana koncentracija kalcijuma u krvi može povećati terapeutske, ali takođe i toksične efekte

  srčanih glikozida, simpatikomimetika i metilksantina (npr. kofein).

  Kalcijum antagonizuje akutnu nervno-mišićnu blokadu aminoglikozidnih antibiotika. Sa druge strane, magnezijum može povećati efekat nervno-mišićne blokade nekih lekova (npr. miorelaksanasa kao što je sukcinilholin). Kalcijum stvara komplekse sa tetraciklinima što dovodi do inaktivacije njihovog antimikrobnog delovanja.


  Predoziranje

  Suviše brza intravenska injekcija i/ili predoziranje može dovesti do pojave simptoma hiperkalcemije koji su opisani u delu 6 (Neželjena dejstva).

  U slučaju iznenadnog ubrzanja pulsa ili izraženog nepravilnog rada srca, treba odmah prekinuti

  intravensku primenu. Posle toga, može se nastaviti sa sporom intravenskom aplikacijom i uz redovnu kontrolu rada srca. Moguća dalja terapija: Na-EDTA sporo intravenski.


  Inkompatibilnost

  Soli kalcijuma i magnezijuma su inkompatibilne sa mnogim lekovima, što može dovesti do formiranja precipitata. Dakle, Calci-kel 300 ne bi trebalo mešati sa drugim lekovima kod istovremene intravenske primene.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.07.2015.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bezbojna boca od polipropilena zapremine 500 mL sa zatvaračem od bromobutil gume i aluminijumskim poklopcem.

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje.

ATCvet kod: QB05XA30

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00090-14-002 od 14.07.2015.