Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Streptomycin 20%

UPUTSTVO ZA LEK


Streptomycin 20%, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM d.o.o.


Adresa: Beli golub 20, Palić, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM d.o.o.


Adresa: Vuka Mandušića 39 A, Subotica


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM PHARM d.o.o.

  Vuka Mandušića 39 A, Subotica


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM PHARM d.o.o.

  Beli golub 20, Palić, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Streptomycin 20%

  streptomicin

  200 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za konje, goveda, ovce, svinje, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Streptomicin-sulfat 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol 3.2 mg


  Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija respiratornog, urogenitalnog i digestivnog trakta, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na streptomicin kod konja, goveda, ovaca, svinja, pasa i mačaka.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Primena leka je kontraindikovana kod životinja sa oštećenjem sluha, centra za ravnotežu, bubrega, srčanom insuficijencijom, miasteniom gravis, životinja preosetljivim na streptomicin, kao i životinja u stanju šoka. Lek se ne koristi kod konja čije je meso predviđeno za ljudsku ishranu, kao i kod ovaca čije se mleko koristi u iste svrhe. Lek se ne primenjuje i.v.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon primene viših doza u toku dužeg vremenskog perioda, kod tretiranih životinja može doći do oštećenja sluha, ravnoteže i funkcije bubrega. Moguće su alergijske reakcije na streptomicin, prolazni otok i bolnost na mestu aplikacije. Mačkama se streptomicin daje oprezno jer uobičajena terapijska doza kod ove životinjske vrste može da prouzrokuje mučninu, povraćanje i ataksiju.

  Ovaj lek može prouzrokovati neuromišićnu blokadu i dovesti do mišićne paralize pa i apneje.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, ovce, svinje, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna i subkutana upotreba. Lek se primenjuje u sledećoj dozi:

  Konji i goveda: 5 ml leka na 100 kg t m. Ovce,svinje i psi 0,5 ml leka na 10 kg t.m. Mačke 0,05 ml leka na 1 kg t.m.


  Lek se aplikuje dva puta dnevno, tokom 3 do 5 dana.

  Kod teških infekcija terapijska doza se može primenjivati na 8 sati.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Subdoziranje, suviše kratka ili duga terapija dovode do razvoja rezistencije osetljivih mikroorganizama. Ukoliko dođe do alergijske reakcije, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

  Upotreba leka bi trebalo da bude zasnovana na rezultatu antibiograma, kada god je moguće.

  Dobra klinička praksa zahteva lečenje na osnovu testa osetljivosti bakterija izolovanih iz uzoraka uzetih od bolesnih životinja. Ako to nije moguće, lečenje bi trebalo sprovesti na osnovu lokalnih epidemioloških podataka (regionalno, na nivou gazdinstva) o osetljivosti različitih sojeva bakterija koje su najčešće uključene u infektivni proces.


  Lek se ne koristi kod konja čije je meso predviđeno za ljudsku ishranu, kao i kod ovaca čije se mleko koristi u iste svrhe. Streptomicin se mačkama daje oprezno jer uobičajena terapijska doza kod ove životinjske vrste može da prouzrokuje mučninu, povraćanje i ataksiju.


 10. KARENCA


  Meso: 30 dana Mleko krava: 5 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Kod osoba koje rukuju lekom moguća je pojava reakcije preosetljivosti na aktivnu supstancu leka. Izbegavati direktan kontakt očiju, sluzokože i kože sa lekom. Ukoliko dođe do kontakta isprati sa dosta tekuće vode.

  U slučaju pojave i perzistiranja reakcije preosetljivosti obratiti se lekaru. Ukoliko dođe do slučajnog

  samoubrizgavanja leka, potražiti odmah savet lekara i pokazati uputstvo za lek. Oticanje lica, usana, očiju i otežano disanje su ozbiljni simptomi koji zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju.

  Nakon primene leka oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Lek se ne daje gravidnim životinjama, kao ni ovcama čije se mleko koristi za ljudsku ishranu.


  Interakcije

  Streptomicin sulfat pojačava efekat miorelaksanasa i opštih anestetika. Izrazito nefrotoksični lekovi (furosemid, amfotercin B, cefalosporini) potenciraju nefrotoksični efekat ovog antibiotika.


  Inkompatibilnost

  Kiseline i baze inaktivišu streptomicin. Ovaj antibiotik je inkompatibilan sa kalijum hloridom,

  kalijum sulfatom, kalijum tartaratom, amonijum hloridom i kalcijum sulfacetatom. Ne daje se sa drugim aminoglikozidnim antibioticima, kao i sa nefrotoksičnim lekovima, opštim anesteticima i relaksantnim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  16.04.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II) sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi 1 bočica sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01GA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00448-14-001 od 16.04.2015.