Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

VELESULF

UPUTSTVO ZA LEK


VELESULF, oralni prašak, 1 x 20 g VELESULF, oralni prašak, 1 x 100 g VELESULF, oralni prašak, 1 x 1000 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VELELEK d.o.o.


Adresa: Kneza Aleksandra 101, Gornji Milanovac, Srbija


Podnosilac zahteva: VELELEK d.o.o.


Adresa: Bulever oslobo]enja 43/1, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VELELEK d.o.o.

  Kneza Aleksandra 101, Gornji Milanovac, Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  VELELEK d.o.o.

  Bulever oslobo]enja 43/1, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  VELESULF

  sulfametoksazol, trimetoprim (100 mg/g + 20 mg/g) oralni prašak

  svinje i brojleri


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivne supstance:

  sulfametoksazol 100 mg

  trimetoprim 20 mg


  Pomoćne supstance:

  D-glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Velesulf se koristi u terapiji infekcija uzrokovanih mikroorganizmima koji su osetljivi na kombinaciju sulfametoksazola i trimetoprima: lečenje infekcija gastrointestinalnog trakta (gastritis, enteritis teladi, prasadi, salmoneloza, dizenterija), kao i sekundarnih infekcija kod virusnih bolesti i stresnih stanja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena ovog preparata kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa, kao i kod životinja preosetljivih na sulfonamide.

  Preparat se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Dugotrajna primena preparata može da uzrokuje oštećenje bubrega i jetre, povraćanje, proliv, iznurenost, anoreksiju, fotosenzibilizaciju, svrab, hemolitičku anemiju i trombocitopeniju i alergijske reakcije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i brojleri


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralno.

  Ukupna dnevna doza leka Velesulf za sve vrste životinja iznosi 10 g na 40 kg telesne mase.

  Lek se daje pomešan sa suvom ili vlažnom hranom ili pomešan sa manjom količinom mleka (zamene za mleko) ili vode. Dnevnu dozu treba podeliti i pola dati ujutro, a drugu polovinu uveče. Terapija traje 4 do 5, a najviše 7 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Hranu sa lekom treba pripremiti u količini koju životinja može da pojede u toku dana, odnosno mleko/vodu u količini potrebnoj za jedan napoj. Mediciniranu hranu i mleko/vodu treba pripremati i životinjama davati iz čistih sudova.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu upotrebljiva za ishranu ljudi tokom primene leka, kao i 10 dana od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 18 meseci.

  Rok upotrebe posle otvaranja: Upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije: Upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  U toku lečenja životinjama treba obezbediti dovoljnu količinu vode za piće. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog vida neželjenog dejstva neophodno je odmah obavestiti ordinirajućeg veterinara.


  Posle duže upotrebe sulfonamida, često dolazi do oštećenja hematopoetskih organa i centralnog nervnog sistema. Doze trimetoprima veće od terapijskih mogu izazvati leukopeniju i anemiju. Doza od 30-100mg/kg trimetoprima uzrokuje i apneu.


  Velesulf ne treba primenjivati zajedno sa para-aminobenzoevom kiselinom i njenim derivatima (npr. lokalni anestetici: prokain i dr.), kao i sa vitaminima B kompleksa, jer imaju antagonističko delovanje sa aktivnim principima leka. Nesteroidni antireumatici smanjuju vezivanje sulfonamida za proteine krvne plazme i mogu da pojačaju njihov efekat.


  Preparat ne treba davati sa para-amino benzoevom kiselinom (PABA), i njenim derivatima (prokain i ostali lokalni anestetici), kao ni sa vitaminima B kompleksa (nikotinamid, folna kiselina i holin), jer antagonistički deluju na sulfonamide.

  Temperatura jako povećava efikasnost sulfonamida.

  Sulfonamidi su sinergisti sa polimiksinima protiv enterobakterija, čak i u slučajevima kada su mikroorganizmi neosetljivi na oba leka. Sulfonamidi, (pa i sulfametoksazol) su sinergisti i sa trimetoprimom (10 puta se povećava aktivnost trimetoprima, a čak 100 puta sulfonamida). Trimetoprim može smanjiti terapijski efekat (sistemski) ciklosporina, i povećati mogućnost razvoja nefrotoksičnosti.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Iako je primena sulfonamida u kombinaciji sa trimetoprimom u toku graviditeta moguća, ona se ne preporučuje.

  Preparat se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje pripremaju hranu i mleko/vodu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite:

  da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke.

  Osobe preosetljive na sulfametoksazol i trimetoprim treba da izbegavaju direktan kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje su u kontaktu sa lekom, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili uputstvo za korisnika.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.06.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kesa od polietilen/poliester/polipropilena sa 20, 100 ili 1000 grama praška.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW11

Broj dozvole:

1 x 20 g:

323-01-183-07-001 od 31.05.2011.

1 x 100 g:

323-01-184-07-001 od 31.05.2011.

1 x 1000 g:

323-01-185-07-001 od 31.05.2011.