Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

OXYTOCIN inj.

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


OXYTOCIN inj., rastvor za injekciju, 1 x 20 mL OXYTOCIN inj., rastvor za injekciju, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: “FM PHARM” d.o.o.


Adresa: Vuka Mandušića 39a, SUBOTICA Podnosilac zahteva: “FM PHARM” d.o.o.

Adresa: Vuka Mandušića 39a, SUBOTICA


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  “FM PHARM” d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  “FM PHARM” d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica

 2. IME LEKA OXYTOCIN inj.

  Oksitocin (10 i.j./mL) Rastvor za injekciju

  Kobile, krave, krmače, ovce, koze, mačke i kuje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  1 mL rastvora za injekciju sadrži: Aktivna supstanca:

  Oksitocin 10 i.j.


  Pomoćne supstance: Hlorbutanol 100 g

  Voda za injekcije do 1mL


 4. INDIKACIJE


  Potpomaganje porođaja, terapija puerperalnih i laktacionih poremećaja: slabi porođajni trudovi, ubrzavanje normalnog porođaja, atonija uterusa, krvarenje nakon porođaja, retencija sekundina, prolapsus uteri (sveži slučajevi), spontani pobačaji, postpartalna agalakcija svinja i krava, odstranjivanje rezidualnog mleka u toku lokalne terapije mastitisa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena leka kod svih otežanih porođaja (distokija) i zatvorenih piometri. Ne sme se davati gravidnim životinjama čiji cerviks nije dilatiran, kao ni kod nepravilnog položaja ploda.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Prilikom i.m. injekcije može doći do iritacije tkiva i pojave otoka plave boje sa posledičnim izumiranjem tkiva. Visoke doze oksitocina, pored toga što uzrokuju spazam uterusa, mogu da dovedu do toga da životinja bude izložena nepotrebnom bolu i nelagodnostima.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kobile, krave, krmače, ovce, koze, mačke i kuje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje i m. i i.v. u sledećim količinama:


  Vrsta životinje


  Kobila

  intramuskularno


  1-2 mL

  intravenski


  0,25-1mL

  Krava

  3-4-mL

  1-1,5 mL

  Krmača

  2-3 mL

  0,5-1,5 mL

  Ovca, koza

  1-2 mL

  0,3-0,5 mL

  Mačka

  0,3-0,5 mL

  0,2-0,5 mL

  Kuja

  0,5-1 mL

  0,3-0,5 mL


  U slučju potrebe ponoviti aplikaciju posle 15-20 minuta.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre davanja leka gravidnim životinjama treba proveriti položaj ploda i dilatiranost cerviksa da ne bi došlo do rupture materice. Visoke doze oksitocina mogu da odlože porođaj pa se preporučuje da se terapija započne sa nižim dozama, a zatim ako efekat izostane povećati dozu nakon 15-20 minuta.


  Primena oksitocina pri partusu posebno je indikovana kod mesojeda i svinja, zbog ograničene manuelne manipulacije akušera. Kod kobila, krava i ovaca bolje je pristupiti manuelnom vađenju ploda, ali i kod ovih vrsta životinja primena oksitocina radi olakšavanja partusa ima značajan efekat.


 10. KARENCA


  Tretirane životinje ne treba slati na klanje tokom trajanja terapije i 2 dana nakon poslednje aplikacije leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi od 2-8°C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja : 28 dana, na temperaturi od 2-8°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Lek se ne daje gravidnim životinjama čiji cerviks nije dilatiran. Nema negativnog delovanja na reproduktivne performanse. Stimuliše aktivnost mlečne žlezde u laktaciji.


  U slučaju predoziranja uzrokuje jak spazam uterusa i bolnost. Prekinuti davanje leka i aplikovati spazmolitike.

  Adrenalin smanjuje efekte oksitocina na uterus i mlečnu žlezdu.

  Zbog nedostatka podataka o inkompatibilnosti, lek ne treba mešati sa drugim preparatima.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt očiju, kože i sluzokoža sa lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


Jul 2011.


16. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklene bočice od 20mL i 50mL

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH01BB02

Broj dozvole:

1x20 mL:

323-01-8-06-001 od 11.07.2011.

1x50 mL:

323-01-9-06-001 od 11.07.2011.