Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Flumekvin

UPUTSTVO ZA LEK


Flumekvin, oralni prašak, 100 mg/g, 1 x 100 g Flumekvin, oralni prašak, 100 mg/g, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Flumekvin

  flumekvin (100 mg/g) oralni prašak

  za telad, jagnjad, svinje, živinu i ribe


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Flumekvin 100 mg


  Pomoćne supstance:

  natrijum-karbonat, bezvodni; laktoza, monohidrat.


 4. INDIKACIJE


  Telad, jagnjad i svinje – lečenje bakterijskih infekcija digestivnog i respiratornog trakta (salmoneloza, kolibaciloza i pastereloza) i infekcija urogenitalnog trakta uzrokovanih mikroorganizmima osetjivim na flumekvin.

  Živina (pilići) - lečenje bakterijskih infekcija digestivnog i respiratornog trakta (salmoneloza,

  kolibaciloza i pastereloza) i infekcija urogenitalnog trakta uzrokovanih mikroorganizmima osetjivim na flumekvin.

  Ribe – lečenje septikemija (furunkuloza, jersinioza, vibrioza), hroničnih i sekundarnih infekcija

  uzrokovanih bakterijama osetljivim na flumekvin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.

  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na flumekvin.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod primene leka mogu se javiti gastrointestinalni poremećaji (prolazna dijareja, a kod svinja mučnina i povraćanje), osip na koži, kao i prenadraženost CNS.


  Kod mladih životinja može doći do oštećenja zglobnih hrskavica, artropatije i hromosti.

  Moguća je i pojava fotosenzibilizacije ukoliko se tretirane životinje izlažu dejstvu sunčeve svetlosti.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, jagnjad, svinje, živina (pilići) i ribe.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje dodavanjem u hranu ili dodavanjem u vodu za piće/mleko.


  Telad i jagnjad:

  1,8 – 2,2 g leka/15 kg tel. mase/dan (ekv. 12 – 15 mg flumekvina/kg t.m./dan).

  Prvu polovinu doze dati ujutru, a drugu posle 12 časova, uveče. Lečenje traje 5 dana.


  Svinje i prasad:

  1,5 – 2,0 g leka/10 kg tel. mase/dan (ekv. 15 – 20 mg/kg aktivne supstance/dan).

  Prvu polovinu doze dati ujutru, a drugu posle 12 časova, uveče. Lečenje traje 3 – 5 dana.


  Živina (pilići):

  Preporučena doza flumekvina je 12 mg/kg t m./dan, tokom 3-5 dana.


  Ribe:

  Preporućena doza flumekvina je 12-20 mg/kg t.m./dan, tokom 5 dana odnosno 12 – 20 g leka/ 100 kg ribe.

  Gornja preporučena doza je indikovana kod hroničnih slučajeva.

  Starijim kategorijama ukupna dnevna količina leka se deli na 3 obroka (daje se u razmaku od 4 – 6 časova), dok za mlađ svi dnevni obroci treba da sadrže lek. Lečenje traje 5 dana, a u slučajevima hronične infekcije i pri nižim temperaturama vode može trajati i duže.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tretiranim životinjama treba uskratiti vodu za piće 2-3 sata pre davanja leka u vodi ili mleku. Napravljeni rastvor leka životinje treba da konzumiraju odmah.

  Dok traje terapija životinje ne smeju piti drugu vodu osim medicinirane. Mediciniranu vodu praviti u dobro opranim sudovima, bez ostataka deterdženata.

  Prilikom mešanja sa hranom, voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u hranu.


  Lek prvo umešati sa manjom količinom hrane, pa potom postepeno umešavati sa ukupnom potrebnom količinom hrane.


  Lek za primenu kod riba se priprema tako što se nakon mešanja peleta i potrebne količine leka, izračunate na osnovu propisane doze i dnevne potrošnje hrane, smeši postepeno dodaje jestivo ulje ili riblje ulje (radi boljeg vezivanja leka) uz neprekidno mešanje (oko 1 litar ulja na 50 kg peleta). Mešanje se završava kada sve pelete postanu tamnije i dobiju jednoličnu boju.

  Upotreba ovog leka bi trebalo da je ograničena na slučajeve u kojima je uzročnik ispoljio

  rezistentnost na druge antibiotike i kada bakteriološka potvrda dijagnoze i test osetljivosti uzročnika opravdaju njegovu primenu.


 10. KARENCA


  Meso živine: 3 dana.

  Meso svinja (prasadi), teladi i jagnjadi: 6 dana.

  Meso riba: 80oD (stepen dana). Karenca izražena u danima zavisi od temperature vode. Pri temperaturi vode od 5oC iznosi 16 dana, dok pri temperaturi od 20oC iznosi svega 4 dana od

  poslednje primene leka.

  Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja, niti 4 nedelje pre pronošenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u mleku: upotrebiti odmah. Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Uvek kada je to moguće, hinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakterisitka leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na hinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim (fluoro)hinolonima zbog moguće ukrštene rezistencije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Kod mešanja leka sa hranom i vodom treba koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (rukavice i maska) i izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom.


  Ukoliko dođe do kontakta kože sa lekom, mesto kontakta treba isprati velikom količinom vode.


  Ukoliko dođe do kontakta očiju sa lekom, isprati ih velikom količinom vode. Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti.

  Posle upotrebe leka oprati ruke.

  Ukoliko se pojave alergijske reakcije ili iritacija na mestu kontakta potraje, treba odmah potražiti pomoć lekara.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na hinolone treba da uzbegavaju kontakt sa lekom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Ne primenjivati u periodu graviditeta i laktacije.

  Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja, niti 4 nedelje pre pronošenja.


  Interakcije

  Flumekvin se ne sme kombinovati sa sulfonamidima, trimetoprimom, teofilinom.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija kompatibilnosti, ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima

  Medicinirana voda ne sme u sebi da sadrži bakar-sulfat ili deterdžente.


  Predoziranje

  Kod predoziranja nisu zabeležena druga neželjena dejstva osim onih unavedenih u poglavlju 6.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Flumekvin ne sme da dospe u vodotokove. Vodene površine i vodeni ekosistemi se ne smeju kontaminirati prilikom upotrebe leka.

  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.05.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Pakovanje1 x100 g:

Kesa od tripleks folije (poliester/aluminijumska folija/polietilen) sa 100g oralnog praška. Pakovanje1 x1kg:

Unutrašnje pakovanje: kesa od polietilena sa 1 kg oralnog praška.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna kesa sa 1 kg oralnog praška i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MB07

Broj i datum izdavanja dozvole:


323-01-00392-14-003 od 19.05.2015. za lek Flumekvin, oralni prašak, 1 x 100 g (100mg/g)

323-01-00393-14-001 od 19.05.2015. za lek Flumekvin, oralni prašak, 1 x 1 kg (100mg/g)