Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Pen & Strep

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Pen & Strep, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Norbrook Laboratories Limited


Adresa: Station Works, Newry Country Down, Severna Irska, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Zoolek d.o.o.


Adresa: Hadži Prodanova 8, 11000 Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry County Down, BT35 6JP, Severna Irska, Velika Britanija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Zoolek d.o.o., Hadži Prodanova 8, 11000 Beograd


 2. IME LEKA


  Pen & Strep

  benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin (200 mg/mL + 250 mg/mL) suspenzija za injekciju

  konji, goveda, ovce i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Benzilpenicilin-prokain 200 mg

  Dihidrostreptomicin-sulfat 250 mg


  Pomoćne supstance:

  Prokain hidrohlorid; povidon (K12); polisorbat 80; dinatrijum edetat; natrijum-citrat; natrijum formaldehidsulfaksilat; cetrimid, hidroksibenzoat estar (kao nipasept natrijum); limunska kiselina; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za terpiju infektivnih bolesti goveda, konja, ovaca i svinja prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivih na kombinaciju penicilin-streptomicin kao to su: Arcanobacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Klebsiella pneumoniae, Listeria spp, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Salmonella spp.

  Pen & Strep se koristi za lečenje infekcija respiratornog trakta (uključujući pneumonije i atrofični rinitis), urogenitalnih infekcija, infekcija kože, mekih tkiva i zglobova (gnojne i inficirane rane, omfalitis, artritis), listerioza, meningitis, septikemija, crveni vetar, enteritis, salmoneloza, toksemije udružene sa mastitisom kao i sekundarnih bakterijskih infekcija koje prate virusne bolesti.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na penicline, cefalosporine i aminoglikozidne antibiotike. Ne primenjivati kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre i bubrega. Preparat se ne daje zamorcima, zečevima kao ni trkaćim konjima dve nedelje pred trku.

  Lek se ne koristi kod konja namenjenih za ishranu ljudi, kao ni kod ovaca u laktaciji čije se mleko

  koristi za ishranu ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava reakcije preosetljivosti (alergija, anafilaksija), Kod prasadi na sisi i tovnih svinja može doći do prolazne pireksije, povraćanja, drhtavice, apatije i inkoordinacije. Nakon intramuskularne primene kod konja moguća je pojava prolazne lokalne reakcije na mestu aplikacije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, ovce i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Govedima, konjima, ovcama i svinjama lek se aplikuje u dozi od 8 mg/kg telesne mase benzilpenicilin- prokaina i 10 mg/kg telesne mase dihidrostreptomicin sulfata, odnosno 1 mL leka na 25 kg telesne mase. Lek se aplikuje duboko intramuskularno jednom dnevno. Terapija traje 3 do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe, sadržaj bočice treba snažno promućkati. Kod prvih znakova preosetljivosti treba prekinuti aplikaciju leka. Na jedno injekciono mesto konjima ne davati više od 15 mL leka, govedima 6 mL, ovcama 3 mL i svinjama 1,5 mL leka.

  Ne prekoračiti propisanu dozu.


 10. KARENCA


  Meso se ne koristi za ljudsku upotrebu tokom tretmana kao i 18 dana od poslednje primene primene kod svinja, 23 dana kod goveda i 31 dan kod ovaca.

  Mleko tretiranih goveda se ne koristi tokom tretmana i 60 časova (2,5 dana) od poslednje primene. Mleko lečenih ovaca se ne koristi za ishranu ljudi.

  Meso lečenih konja se ne koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati žaštićeno od svetla i na temperaturi do 25oC. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Preparat može da prouzrokuje povišenje telesne temperature i abortus kod krmača, kod nazimica inficiranih sa Erysipelothrix rhusiopathiae može se javiti povišenje telesne temperature. Stimulacija CNS-a može se javiti u veoma retkim slučajevima kod konja. Ponekad, kod sisančadi i tovne


  prasadi, posle primene preparata nastaje prolazna hiperpireksija, povraćanje, podrhtavanje i nekoordinisanost pokreta, a kod suprasnih krmača i iscedak iz vulve koji može da bude udružen ili prateća pojava abortusa.

  Preparat se ne primenjuje kod konja koji su namenjeni za ishranu ljudi, kao ni kod ovaca čije se

  mleko koristi za ishranu ljudi.

  Preparat se ne primenjuje kod trkačkih konja najmanje dve nedelje pre trke jer sadrži prokain koji je doping sredstvo.


  Ne aplikovati zajedno sa drugim antibioticima kao što su tetraciklini ili sa drugim aminoglikozidnim lekovima. Takođe, ne primenjuje se istovremeno ni sa diuretikom furosemidom i drugim potencijalnim nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima.


  Penicilini su inkompatibilni sa aminoglikozidnim antibioticima, linkomicinom, tetraciklinima, aminokiselinama, vitaminom C i vitaminima B kompleksa, jonima metala i heparinom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može koristiti u laktaciji i u toku ranog graviditeta ali sa oprezom zbog mogućeg oštećenja

  sluha fetusa. Lek se ne primenjuje u visokom graviditetu jer može da prouzrokuje gluvoću kod novorođenčadi.

  Na ovaj lek su posebno osetljive svinje kod kojih posle primene može doći do abortusa pa je zato njegova primena kontraindikovana kod gravidnih krmača i nazimica.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju kontakta preparata sa očima i kožom, treba ih kompletno oprati sa vodom. Treba voditi

  računa da prilikom aplikacije leka ne dođe do samoubrizgavanja, a ako dođe do njega potražiti savet lekara. Oprati ruke posle aplikovanja leka.

  Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati preosetljivost (alergiju) unošenjem u organizam putem

  injekcije, inhalacije, ingestije ili dodirom preko kože. Preosetljivost na penicline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu izazvati ozbiljne probleme.

  Ne manipulisati ovim lekom u slučaju kada već postoji preosetljivost ili ako je savetovano da se ne

  radi sa ovim preparatom.

  Ako se razviju simptomi usled kontakta kao što je svrab, potražiti medicinsku pomoć i pokazati ovo upozorenje. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jun 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica 100 mL

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara


ATCvet kod: QJ01RA01

Broj dozvole: 323-01-360-08-002 od 31.05.2011.