Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Eficur

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Eficur, suspenzija za injekciju, bočica 1 x 50 ml Eficur, suspenzija za injekciju, bočica 1 x 100 ml Eficur, suspenzija za injekciju, bočica 1 x 250 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA S.A.


Adresa: Avda. La Selva, 135, Amer (Girona) Španija


Podnosilac zahteva: FISH Corp.2000 d.o.o.


Adresa: Zaplanjska 86a, Beograd


.


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


FISH Corp. 2000 d.o.o., Zaplanjska 86a, Beograd


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


LABORATORIOS HIPRA S.A., Avda. La Selva, 135, Amer (Girona), Španija

2 IME LEKA EFICUR

ceftiofur (50 mg/ml) suspenzija za injekciju goveda, svinje


 1. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Ceftiofur ( u obliku hidrohlorida).......................50 mg


  Pomoćnesupstance:

  Aluminijum monostearat ...............................10,0 mg Sorbitan oleat..................................................10,0 mg

  Trigliceridi, srednjeg lanca..q.s.......................ad 1 ml


 2. INDIKACIJE

  Bolesti uzrokovane bakterijama osetljivim na ceftiofur: Svinje:

  Lečenje bakterijskih respiratornih bolesti uzrokovanih sa Pasteurella multocida , Actinobacillus pleuropneumoniae i Streptococcus suis.


  Goveda:

  -Lečenje bakterijskih respiratornih bolesti uzrokovanih sa Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica) , Pasteurella multocida i Histophilus somni.

  -Lečenje akutnih interdigitalnih nekrobaciloza (panaricijum, zarazna šepavost) uzrokovanih sa

  Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus (Phorphyromonas asaccharolytica).

  -Lečenje akutnih post-partalnih metritisa u periodu od 10 dana posle telenja uzrokovanih sa

  Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes i Fusobacterium necrophorum.


 3. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati životinjama kod kojih je prethodno utvrđena preosetljivost na ceftiofur i druge beta- laktamske antibiotike.

  Ne davati intravenski.


 4. NEŽELJENA DEJSTVA


  Reakcije preosetljivosti na lek ne zavise od veličine doze. Alergijske reakcije (npr. reakcije kože, anafilaksa) mogu se povremeno javiti.

  Slabe reakcije na injekcionom mestu, kao što su prebojenost površinskih fascija mišića ili masnog tkiva, mogu da se uoče kod nekih svinja do 20. dana od aplikacije.

  Kod goveda, mogu da se uoče blage reakcije na injekcionom mestu, kao što su edem tkiva i prebojenost potkožnog tkiva i/ili fascije mišića. Slaba lokalna zapaljenska reakcija na mestu aplikacije zadržava se do 10. dana od primene leka kod većine životinja, a slaba prebojenost tkiva održava se tokom 28 ili više dana.


 5. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, goveda.


 6. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Svinje:

  3 mg ceftiofura / kg telesne mase / dan ( 1 ml EFICUR / 16 kg telesne mase / dan) intramuskularno, u toku 3 dana.


  Goveda:


  Lečenje respiratornih oboljenja:

  1 mg ceftiofura / kg telesne mase / dan (1 ml EFICUR / 50 kg telesne mase / dan) subkutano, u toku 3 do 5 dana.

  Lečenje akutnih interdigitalnih nekrobaciloza:

  1 mg ceftiofura / kg telesne mase / dan (1 ml EFICUR / 50 kg telesne mase / dan) subkutano, u toku 3 dana.

  Lečenje akutnih post-partalnih metritisa u periodu od 10 dana posle telenja:

  1 mg ceftiofura / kg telesne mase / dan (1 ml EFICUR / 50 kg telesne mase / dan) subkutano, u toku 5 uzastopnih dana.


 7. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe dobro promućkati.

  Obavezno skinutu zaštitnu plastičnu ambalažu sa boce od 250 ml. Na jednom injekcionom mestu aplikovati do 5 ml leka.

  Svaka naredna injekcija mora da se daje na drugo injekciono mesto


 8. KARENCA


  Svinje:

  Meso i iznutrice: 5 dana.


  Goveda:

  Meso i iznutrice: 8 dana. Mleko: 0 dana.


 9. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.


 10. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  U slučaju pojave alergijske reakcije, prekinuti sa primenom leka.

  Lek se ne primenjivati intravenski niti kod vrsta životinja za koje nije namenjen. Neodgovarajuća primena leka može da dovede do povećanja broja bakterija rezistentnih na cefalosporine.

  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara na osnovu ispitivanja osetljivosti, odnosno odrađenog antibiograma


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Studije na eksperimentalnim životinjama nisu ukazale na teratogene, fetotoksične ili maternalne toksične efekte. Bezbednost leka kod ciljnih vrsta u toku graviditeta nije utvrđena. Koristiti samo u skladu sa procenom odnosa korist/rizik od strane odgovornog veterinara.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergiju) nakon injekcije, inhalacije, gutanja

  ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance povremeno mogu da budu ozbiljne. Osobe sa poznatom preosetljivošću na peniciline i cefalosporine trebalo bi da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.

  U slučaju slučajnog samoubrizgavanja ili pojave osipa na koži, odmah se javiti lekaru i pokazati mu

  pakovanje leka ili Uputstvo za lek.

  Oticanje lica, usta ili očiju ili smetnje pri disanju su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


 11. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 12. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Bočica od

  1 x 50 ml

  24.05.2012.

  Bočica od

  1 x 100 ml

  24.05.2012.

  Bočica od

  1 x 250 ml

  24.05.2012.


 13. OSTALI PODACI


Pakovanje: bočica, 1x 50 ml

bočica, 1x 100 ml bočica, 1x 250 ml


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01DD90

Broj dozvole: bočica od

1 x 50 ml

323-01-0186-11-001

bočica od

1 x 100 ml

323-01-0187-11-001

bočica od

1 x 250 ml

323-01-0188-11-001