Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Porcilis® Parvo suspenzija za injekciju

UPUTSTVO ZA LEK


Porcilis® Parvo suspenzija za injekciju, 1 x 50 ml (25 doza)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V,


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija. Podnosilac zahteva: MARLO FARMA

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija.


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLO FARMA

  Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  Porcilis® Parvo

  vakcina koja sadrži inaktivisani parvovirus svinja, soj 014 suspenzija za injekciju

  svinje (krmače i nazimice)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza (2 ml) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Inaktivisani Parvovirus svinja, soj 014 8.2 do 12 log2 HI jedinica

  *prema testu potence izvedenom na zamorčićima


  Adjuvans:

  dl-alfa-tokoferol acetat 150 mg

  Pomoćne supstance:

  polisorbat 80, simetikon, natrijum hlorid, voda za injekcije do 1 ml

  Konzervans:

  Formaldehid 1.08 mg


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija krmača i nazimica u cilju redukcije mortaliteta i kliničkih simptoma infekcije izazvane Parvovirusom svinja, kod embriona i fetusa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon vakcinacije dolazi do blagog porasta temperature, izvesne bezvoljnosti za kretanje i blagog oticanja (<5 cm) na mestu davanja. U veoma retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (krmače i nazimice).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza iznosi 2 ml.


  Osnovna vakcinacija:

  Nazimice:

  Jedna vakcinacija između 8. i 2. nedelja pre prvog pripusta. Krmače:

  Jedna vakcinacija 2 nedelje pre pripusta.


  Revakcinacija:

  Jednom godišnje.

  Zbog moguće interferencije sa maternalnim antitelima nazimice ne bi trebalo vakcinisati pre 6 meseci starosti.


  Način primene:

  Intramuskularna upotreba, duboko, iza uha.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre vakcinacije vakcinu ostaviti da dostigne sobnu temperaturu od 15°C do 25°C. Koristiti sterilne špriceve i igle.

  Promućkati pre upotrebe.


 10. KARENCA


  Bez ograničenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije: 10 časova na temperaturi od 15°C do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti prilikom istovremen primene ove vakcine sa bilo kojom drugom vakcinom, izuzev sa Intervetovom vakcinom koja sadrži Erysipelas antigen. Stoga se preporučuje da se 14 dana pre i 14 dana nakon vakcinacije ne primenjuju druge vakcine.


  Predoziranje

  Nakon aplikacije dvostruke doze vakcine nisu primećene nikakve neželjene reakcije, osim onih

  navedenih u tački 6.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju samoubrizgavanja odmah potražiti lekarski savet i pokazati lekaru uputstvo ili etiketu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.10.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1x50 ml

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QI09AA02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00102-14-001od 07.10.2014. godine.