Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Lelax®

UPUTSTVO ZA LEK


Lelax®, oralni prašak, 20 x 10g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O., ŠABAC


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija

Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O., ŠABAC

Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA PROMET


  EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O., ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA D.O.O., ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


 2. IME LEKA


  Lelax®

  natrijum-pikosulfat (2.5 mg/g) oralni prašak

  za goveda, konje, svinje, ovce i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g oralnog praška sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Natrijum-pikosulfat 2.5 mg


  Pomoćne supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje akutne i hronične opstipacije (postoperativna, puerperalna i dr.). Koristi se kod pripreme životinja za rendgenski pregled digestivnog i urogenitalnog sistema, kao i za preoperativnu pripremu kod goveda, konja, svinja, ovaca i pasa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne sme primenjivati, tj. kontraindikovan je kod životinja sa ileusom, intestinalnom opstrukcijom ili stenozom, zatim kod bolova u stomaku nepoznatog porekla, insuficijencije bubrega i srca, kao i dehidriranih i preosetljivih životinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema podataka o neželjenim reakcijama kod životinja, ali postoji mogućnost da lek prouzrokuje abdominalni bol.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, konji, svinje, ovce i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje oralno rastvaren u vodi za piće ili umešan u džem ili med i daje jednokratno u preporučenoj dozi. Ukoliko efekat izostane, doza se može ponoviti posle 12 ili 24 h.


  Goveda

  Govedima se natrijum-pikosulfat dozira u dnevnoj terapijskoj dozi od 50 do 75 mg po životinji, što iznosi 20-30 grama ovog leka na goveče telesne mase od 500 kg (2-3 kesice praška).

  Sadržaj 2 do 3 kesice sipati u 1-2 l vode za piće i dati životinji pomoću boce ili sondom.

  Konji

  Konjima se natrijum-pikosulfat dozira od 25 do 50 mg po životinji, što znači da se ovoj vrsti lek daje u količini 10-20 g/500 kg telesne mase, odnosno 1-2 kesice.

  Sadržaj 1 do 2 kesice pomešati sa džemom ili medom i namazati jezik životinje.

  Svinje

  Svinjama se natrijum-pikosulfat dozira od 10 do 15 mg po životinji, odnosno u količini leka od 4-6 g, ili pola kesice praška.

  Pomešati sa džemom ili medom i namazati jezik životinje.

  Telad i ovce

  5 g/po životinji (1/2 kesice)

  (ekv. 12,5 mg natrijum-pikosulfata/po životinji)

  Sadržaj 1/2 kesice sipati u 250-500 ml vode i dati životinji pomoću boce.

  Jagnjad

  1 g/po životinji (1/10 kesice)

  (ekv. 2,5 mg natrijum-pikosulfata/po životinji)

  Sadržaj 1/10 kesice sipati u 250-500 ml vode i dati životinji pomoću boce.

  Psi

  1 g/po životinji (1/10 kesice)

  (ekv. 2,5 mg natrijum-pikosulfata/po životinji)

  Sadržaj 1/10 kesice pomešati sa džemom ili medom i namazati jezik životinje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne preporučuje se česta primena leka, kao ni u većim dozama od preporučenih. Produžena primena i predoziranje leka može da prouzrokuje dijareju. Životinjama omogućiti slobodan pristup vodi za piće.


 10. KARENCA


  Meso i mleko tretiranih životinja se mogu koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage.

  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Posle primene leka, životinjama treba omogućiti slobodan pristup vodi za piće, a kod učestale i dugotrajne dijareje životinjama se aplikuju i sredstva za rehidraciju, koja (pored ostalih elektrolita) moraju sadržati obavezno i soli kalijuma.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne preporučuje se primena leka u poslednjih nekoliko nedelja graviditeta. Lek se koristi u periodu

  laktacije bez ograničenja.

  Interakcije

  Lek Lelax® se ne primenjuje istovremeno, niti u roku od sat vremena sa drugim lekovima. Lek se ne

  primenjuje istovremeno sa lekovima koji izazivaju hipokalijemiju (diuretici snažnog i umerenog dejstva, kardiotonički glikozidi, aldosteron), kao ni sa antibakterijskim lekovima širokog spektra dejstva koji mogu da mu umanje efikasnost.

  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati kontakt leka sa kožom i sluzokožama. Ukoliko dođe do kontakta, isprati hladnom vodom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  30.01.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: štampana kesica od tripleks folije sa 10 g oralnog praška.

Spoljno pakovanje: složiva kartonska kutija sa 20 kesica sa po 10 g oralnog praška i uputstvom za lek.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez recepta veterinara. ATCvet kod: QA06AB08

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0466-12-001 od 30.01.2014. godine.