Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

ZOLETIL 100

UPUTSTVO ZA LEK


ZOLETIL 100, liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju, 50 mg/mL + 50 mg/mL, 1 x 5 doza liofolizata i 1 x 5 mL rastvarača


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Virbac S.A.


Adresa: 1 ere Avenue, 2065 m L.I.D., Carros, Francuska


Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health d.o.o.


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Velvet Animal Health d.o.o., Vrbnička 1b, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Virbac S.A., 1 ere Avenue, 2065 m L.I.D., Carros, Francuska


 2. IME LEKA


  Zoletil 100

  tiletamin, zolazepam (50 mg/mL + 50 mg/mL) liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju

  za pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 bočica sa liofilizatom za rastvor za injekciju sadrži: Aktivne supstance:

  tiletamin 250 mg

  (u obliku tiletamin-hidrohlorida)

  zolazepam 250 mg

  (u obliku zolazepam-hidrohlorida)


  Pomoćne supstance:

  natrijum-sulfat, bezvodni; laktoza, monohidrat.


  1 bočica sa rastvaračem za rastvor za injekciju sadrži:

  voda za injekcije 5 mL


  1mL rekonstituisanog liofilizata (rastvora za injekciju) sadrži: Aktivne supstance:

  tiletamin 50 mg

  (u obliku tiletamin-hidrohlorida)

  zolazepam 50 mg

  (u obliku zolazepam-hidrohlorida)

  Pomoćne supstance:

  natrijum-sulfat, bezvodni; laktoza, monohidrat; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Postizanje opšte anestezije kod različitih dijagnostičkih postupaka i hirurških zahvata.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa oslabljenom srčanom ili respiratornom funkcijom.

  Ne daje se životinjama sa poremećajem funkcije i oboljenjima pankreasa, bubrega ili jetre. Ne daje se životinjama koje su pod sistemskim tretmanom organofosfatima.

  Ne primenjivati istovremeno sa drugim miorelaksantnim lekovima. Ne daje se životinjama sa teškom hipertenzijom.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Preosetljivost na spoljne nadražaje.

  Povećanje mišićnog tonusa, tremor ili čak tonično-klonične konvulzije.

  Lek može da izazove hipersalivaciju, prolaznu apnoju, povraćanje tokom oporavka iz anestezije, vokalizaciju, pojačanu trahealnu i bronhijalnu sekreciju ukoliko se ne primeni premedikacija (atropin-sulfat).

  Često se javlja tahikardija, pre svega kod pasa. Može se javiti ili hipo- ili hipertenzija, kao i

  hipotermija.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna i intravenska upotreba.

  Rekonstituisati rastvor ukupnom količinom priloženog rastvarača (odgovara količini od 5 mL vode za injekcije).

  Individualni odgovor žiovtinje na anestetik zavisi od opšteg fizičkog i zdravstvenog stanja

  (gojaznost, ozbiljna organska oboljenja, kraj graviditeta), starosti, pola, temperamenta životinje, kao i od trajanja zahvata, tako da se preporučene doze Zoletila mogu korigovati prema proceni praktičara.

  Preporučene doze za zdrave životinje su:

  Premedikacija:

  Premedikacija se preporučuje u cilju redukovanja neželjenih dejstava leka Zoletil 100: smanjenja salivacije i suvišne ekskrecije i smanjenja holinergičke aktivnosti.

  Atropin (sulfat):

  • Pas 0.1 mg/ kg t.m. subkutano (s.c.), 15 minuta pre injekcije leka Zoletil 100.

  • Mačka 0.05 mg/kg t.m. subkutano (s.c.), 15 minuta pre injekcije leka Zoletil 100.

   Uvođenje u anesteziju:

  • duboko i.m. gubitak refleksa podizanja (uspravljanja) životinje nastaje za 3-6 minuta

   -i.v.: gubitak refleksa podizanja (uspravljanja) životinje nastaje za manje od 1 minuta.


   Doziranje je izraženo u mg ukupnog sadržaja obe aktivne supstance. Zoletil 100 sadrži 100 mg/ml aktivnih supstanci (50mg/mL tiletamina i 50 mg/mL zolazepama)


   Doziranje kod i m. primene Psi:

   -Razni dijagnostički pregledi: 0,07 do 0,1 mL/kg t.m. (7 do 10 mg/ kg t.m.)

   -Manji hirurški zahvati, kratkotrajna anestezija: 0,1 do 0,15 mL/kg t.m. (10 do 15 mg/kg t m.)

   -Veći hirurški zahvati, bolne intervencije: 0,15 do 0,25 mL/kg t.m. (15 do 25 mg/kg t m.)


   Mačke:

  • Manji hirurški zahvati: 0,1 mL/kg t.m. (10 mg/kg t m.)

  • Veći hirurški zahvati: 0,15 mL/kg t.m. (15 mg/kg t m.)


   Doziranje kod i.v. primene Psi:

  • Razni dijagnostički pregledi: 0,05 mL/kg t.m. (5 mg/kg t m.)

  • Manji hirurški zahvati, kratkotrajna anestezija: 0,75 mL/kg t.m. (7,5 mg/kg t.m.)

  • Veći hirurški zahvati, bolne intervencije: 0,1 mL/kg t m. (10 mg/ kg t.m.)

   Mačke:

  • Razni dijagnostički pregledi: 0,05 mL/kg t.m. (5mg/kg t.m.)

   -Veći hirurški zahvati: 0,075 mL/kg t m. (7,5 mg/kg t.m.)


   Ukoliko je potrebna ponovna aplikacija leka Zoletil 100, tada dodatna doza treba da bude manja od inicijalne (1/3 do 1/2 inicijalne doze). Preporučuje se da se potrebna doza aplikuje odjednom, jer kvalitet postignute anestezije može da varira kod ponavljanja doza.


   Trajanje hirurške anestezije:

   20 do 60 minuta, u zavisnosti od doze


   Oporavak iz anestezije:

   Analgezija traje duže nego hirurška anestezija. Povratak iz anestezije u budno stanje je prilično brz (2 do 6 časova). Životinju treba držati na mirnom i tamnom mestu.

   Oporavak može trajati duže u slučaju predoziranja, kao i kod gojaznih i starih životinja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti prethodnu rubriku.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 24 časa, čuvanjem na temperaturi do 25 °C, ili 8 dana, čuvanjem u frižideru (od 2 do 8 °C).


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod pasa eliminacija zolazepama je brža od eliminacije tiletamina što u slučaju ponovne injekcije

  dovodi do disbalansa ove dve supstance u krvi u korist tiletamina, koji može indukovati neke neželjene efekte.

  Interakcije

  U premedikaciji anestezije se ne smeju koristiti trankilajzeri iz grupe fenotiazina (acepromazin, hlorpromazin) jer potenciraju srčanu i respiratornu depresiju, hipotenziju i hipotermiju uzrokovanu Zoletilom 100.

  Hloramfenikol se ne sme koristiti tokom pre i postoperativnog perioda, zbog toga što usporava

  eliminaciju anestetika iz organizma.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nisu zabeleženi teratogeni ni embriotiksični efekti nakon primene leka.

  Predoziranje

  Životinje treba pažljivo posmatrati, znaci predoziranja su kardio-pulmonalni poremećaji i produžen

  oporavak iz anestezije. Poremećaj disanja je klinički znak koji se javlja već nekoliko minuta po aplikaciji injekcije.

  Ne postoji specifičan antidot, već se primenjuje simpomatska i potporna terapija. Letalna doza kod mačaka i pasa je oko 1 mL/kg t.m. intramuskularno (100 mg/kg t m.) Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju slučajnog samoubrizgavanja anestetika, hitno potražiti savet lekara i pokazati mu

  tekst uputstva ili etiketu proizvoda.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  09.03.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Liofilizatzarastvorzainjekciju: bočica od bezbojnog stakla (tip I), sa 990 mg liofilizata za rastvor za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom crvene boje.


Rastvaračzarastvorzainjekciju: bočica od bezbojnog stakla ( tip I), zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom. Bočica sadrži 5 ml rastvarača za rekonstituciju liofilizata za rastvor za injekciju iz 1 bočice.

Spoljnjepakovanje: složiva kartonska kutija, koja sadrži 1bočicu sa liofilizatom za rastvor za

injekciju i 1 bočicu sa rastvaračem i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QN01AX99

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00378-14-002 od 09.03.2015.