Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Baycox® 2.5%

UPUTSTVO ZA LEK


Baycox® 2.5%, oralni rastvor, 25 mg/ml, 1x1 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Adresa: Projensdorfer strasse 324, Kiel, Nemačka

Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o. Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Bayer d.o.o.

  Omladinskih brigada 88b, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer strasse 324, Kiel, Nemačka


 2. IME LEKA


  Baycox® 2.5%

  toltrazuril (25 mg/ml) oralni rastvor

  za piliće i ćurke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml oralnog rastvora sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Toltrazuril 25 mg


  Pomoćne supstance: Trolamin Polietilenglikol P 200


 4. INDIKACIJE


  Pilići:

  Lečenje kokcidioze uzrokovane sojevima Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mivati, E. necatrix, E. tenella.

  Ćurke:

  Lečenje kokcidioze uzrokovane sojevima E. adenoides, E. meleagrimitis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema poznatih.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići i ćurke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Baycox® 2.5% se primenjuje dodavanjem u vodu za piće.


  Preporučena doza je 7 mg toltrazurila po 1 kg t.m. dnevno, tokom 2 uzastopna dana, što odgovara 28 ml Baycox® 2.5% na 100 kg t.m. dnevno, tokom dva uzastopna dana.

  Ovakvo doziranje se postiže primenom rastvora koncentracije 25 ppm (1 ml Baycox® 2.5% po 1 litru vode za piće), kontinuirano tokom 48 sati. Alternativno, može se aplikovati rastvor veće

  koncentracije (75 ppm, odnosno 3 ml Baycox® 2.5% po 1 litru vode za piće), koji se daje tokom 8

  sati dnevno, dva dana uzastopno. U vreme trajanja tretmana životinjama sme biti dostupna samo medicinirana voda za piće.


  Da bi se obezbedilo pravilno doziranje, potrebno je što tačnije izračunati ukupnu težinu životinja koje se tretiraju, kao i dnevnu konzumaciju vode.

  Tretman je najefikasniji u ranoj fazi infekcije, pa je korisna rana dijagnoza. Tretman treba započeti već pri prvim znacima bolesti.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preparat se primenjuje razblažen u vodi za piće laganim mešanjem.

  Kod pripreme rastvora koncentrovanijih od 1:1000 (1 ml Baycox® 2.5% rastvora po 1 litru vode za piće) može doći do stvaranja taloga. Dnevno pripremati svež rastvor leka.

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek u vodi za piće ne treba mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


 10. KARENCA


  Meso i organi tretirane peradi (tovni pilići, ćurići) nisu za ishranu ljudi u toku tretmana kao ni 14 dana (tovni pilići) odnosno 16 dana (ćurići) od poslednje primene leka. Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 C, zaštićeno od svetlosti. Ne držati u frižideru.


  Rok upotrebe: 5 godina.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 12 nedelja, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe nakon razblaživanja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Istovremena upotreba sa antibioticima može dovesti do smanjenog unosa vode kod ćuraka. Baycox® 2.5% rastvor ne remeti razvoj imuniteta na kokcidije.

  Baycox je kompatibilan sa kokcidiostaticima i amebostaticima.

  Kao i kod drugih antikokcidijalnih lekova, produžena primena može dovesti do razvoja rezistentnih sojeva.

  Ako se preporučena doza prekorači za više od 3-5 puta, može doći do smanjenja unosa vode.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Baycox® 2.5% je alkalni rastvor.

  Preporučuje se nošenje gumenih rukavica pri rukovanju koncentrovanim lekom. Posle eventualnog kontakta sa rastvorom odmah isprati kožu i oči.

  Ne jesti, ne piti i ne pušiti pri rukovanju lekom.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Postoji teorijski rizik za štetan uticaj na životnu sredinu. Metabolit toltrazurila, toltrazuril sulfon, spada u perzistentne (poluvreme>1 godine) i mobilne supstance i toksičan je za biljke. Zbog spore degradacije, ponavljano đubrenje zemljišta stajnjakom dobijenim od tretiranih životinja može dovesti do njegove akumulacije u zemljištu i toksičnog delovanja na biljke, a ne može se isključiti ni mogućnost dospevanja u podzemne vode.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.02.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Plastična boca (HDPE) od 1 L.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AJ01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00215-13-001 od 28.02.2014.