Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Gentamicin 10 %

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Gentamicin 10 % , rastvor za injekciju, 50 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLjANjE LEKA U PROMET


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  GENTAMICIN 10 % ,za primenu na životinjama gentamicin

  100 mg/ml

  rastvor za injekciju Goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Gentamicin ( u obliku sulfata )..... .........100 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum metabisulfit.............................. 3,2 mg

  Metilparahidroksibenzoat......................... 1 mg

  Propilparahidroksibenzoat ................... 0,1 mg dinatrijum edetat; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i urogenitalnog trakta, infekcija kože i mekih tkiva , kao i za lečenje infekcija koje su prouzrokovane bakterijama koje su rezistentne na druge antibiotike, kao što su E.coli i Pseudomonas aeruginosa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se kunićima.

  Ne primenjuje se kod životinja preosetljivih na aminoglikozidne antibiotike. Ne primenjuje se kod životinja sa teškom bubrežnom insuficijencijom.

  Ne primenjuje se kod gravidnih životinja ( prolazi placentu i prouzrokuje oštećenja bubrega i čula sluha fetusa).


 6. NEŽELjENE REAKCIJE


  Posle primene gentamicina u terapijskoj dozi moguća je pojava reakcija preosteljivosti. Kada se primeni u višim dozama i u toku dužeg vremenskog perioda, gentamicin može dovesti do oštećenja čula sluha i ravnoteže, neuromišićne blokade i oštećenja bubrega.


 7. CILjNE VRSTE ŽIVOTINjA


  Goveda


 8. DOZIRANjE I NAČIN PRIMENE


  Intravenska ili intramuskularna primena. Lek aplikovati u sledećim dozama: Goveda :

  2-4 ml / 100 kg t.m.(2-4 mg gentamicina/kg t.m.),dva puta dnevno, intramuskularno ili sporo intravenski.

  Dužina tretmana 3-7 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba aplikovati sporo intravenski.U slučaju brze i.v aplikacije može doći do neuromišićne blokade, kada treba odmah prekinuti sa aplikacijom leka, a po potrebi (respiratorna paraliza) aplikovati kalcijum ili neostigmin.


 10. KARENCA


  Meso: 95 dana

  Mleko: 6 dana


 11. POSEBNA UPOZORENjA ZA ČUVANjE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od direktne svetlosti. Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe: 2 godine, na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25ºC.


 12. POSEBNA UPOZORENjA


  Za primenu na životinjama

  Ne primenjuje se istovremeno sa drugim aminoglikozidnim antibioticima, opštim anesteticima,

  miorelaksantnim lekovima, magnezijumom, diureticima i drugim ototoksičnim i nefrotoksičnim lekovima.

  U slučaju pojave reakcija preosteljivostii treba odmah prekinuti sa davanjem leka i primeniti adrenalin, antihistaminike i/ili glukokortikoide. U slučaju predoziranja ili brze i.v aplikacije može doći do neuromišićne blokade, kada treba odmah prekinuti sa aplikacijom leka, a po potrebi

  (respiratorna paraliza) aplikovati kalcijum ili neostigmin.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjuje se u graviditetu, osim u slučajevima teških infekcija kada je gentamicin lek izbora.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na gentamicin treba da izbegavaju direktan kontakt leka sa

  kožom i sluzokožama, a posle svake primene leka ruke treba oprati sa vodom i sapunom. U toku primene leka ne treba piti, jesti i pušiti.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANjA NEUPOTREBLjENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENjA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.07.2012


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: staklena bočica od 50 ml u kartonskoj kutiji

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01GB03

Broj dozvole: 323-01-0033-11-001