Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Ivermektin-S

UPUTSTVO ZA LEK


Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 1x30 ml

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 1x100 ml


Proizvođač: Veterinarski zavod Subotica A.D. Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: Veterinarski zavod Subotica A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarski zavod Subotica A.D. Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Veterinarski zavod Subotica A.D. Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA IVERMEKTIN-S

  (ivermektin)

  rastvor za injekciju


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca Ivermektin…………………………………………………………….10,0 mg Ekscipijensi

  benzilalkohol, dimetilsulfoksid, propilenglikol


 4. INDIKACIJE


  Lečenje parazitskih bolesti uzrokovanih želudačno-crevnim i plućnim nematodama, kao i parazitima kože.


  Goveda:

  • Želudačno-crevne nematode (odrasli i IV stadijum larvi): Haemonchus placei, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Trichostrongylus axei, Nematodirus spp., Ostertagia spp., Cooperia spp.

  • Plućnenematode (odrasli i IV stadijum larvi): Dictyocaulus viviparus

  • Ostalihelminti: Parafilaria bovicola

  • Vaši: Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus

  • Šugarci: Sarcoptes scabiei var.bovis, Psoroptes equi var.bovis, Chorioptes bovis var.bovis

  • Krpelji: Boophilus microplus, B. decoloratus, Ornithodorus savigny

  • Štrkalj: Hypodema bovis, Hypoderma lineatum

  • Muve: Chrysomia bezziana


   Ovce:

  • Želudačno-crevne nematode(odrasli i IV stadijum larvi): Haemonchus contortus, Chabertia ovina, Ostertagia spp., Trichostrongylus spp. (odrasli), Nematodirus spp., Oesophagostomum spp.(odrasli), Trichuris ovis (odrasli)

  • Plućnenematode: Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens


  • Šugarci: Sarcoptes scabiei var.ovis, Psoroptes equi var. ovis

  • Štrkalj: Oestrus ovis (svi larveni oblici)


   Svinje:

  • Želudačno-crevne nematode (odrasli i IV stadijum larvi): Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (odrasli i somatski oblici larvi)

  • Plućnenematode(odrasli): Metastrongylus spp.

  • Vaši: Haematopinus suis

  • Šugarci: Sarcoptes scabiei var. suis


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne poremećaje, pa čak i smrt.

  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ivermektin.

  Lek se ne sme aplikovati intravenski ili intramuskularno.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad kod ovaca subkutana aplikacija može biti praćena bolnom reakcijom, a kod goveda i otokom. Ove reakcije spontano nestaju.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje subkutano, jednokratno, u sledećem volumenu:


  Goveda: 1 ml leka na 50 kg t.m. (0,2 mg ivermektina na 1 kg t.m.). Lek je najbolje aplikovati u kožni nabor na vratu. Na jednom mestu se sme aplikovati najviše 10 ml leka.


  Ovce: 0,5 ml leka na 25 kg t.m. (0,2 mg ivermektina na 1 kg t m.), potkožno u vrat. Kod lečenja šuge ovaca lek se aplikuje dvokratno, u razmaku od 7 dana.

  Svinje: 1 ml leka na 33 kg t m. (0,3 mg ivermektina na 1 kg t.m.), potkožno u predelu vrata. Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Koristiti sterilnu iglu i špric.


 10. KARENCA


  Goveda (meso i iznutrice): 49 dana

  Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.


  Ovce (meso i iznutrice): 42 dana

  Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.


  Svinje (meso i iznutrice): 28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ivermektin S se ne sme mešati sa drugim lekovima u istoj brizgalici.


  Treba sprečiti kontakt tretiranih i netretiranih životinja najmanje 7 dana po završetku tretmana.


  Kod svinja se pored redovne dehelmintizacije preporučuje davanje preparata nerastovima dva puta godišnje; krmačama jednu do dve nedelje pre prašenja, a nazimicama jednu do dve nedelje pre pripusta i prašenja. Novopridošle životinje treba tretirati i izolovati 7-10 dana pre mešanja sa ostalim životinjama. Sve tovljenike tretirati pre smeštaja u objekte za tov.

  Prasad u postnatalnom periodu može da ispolji posebnu osetljivost na dejstvo ivermektina.


  Predoziranje:

  Goveda i ovce: jednokratna subkutana aplikacija doze od 4.0 mg ivermektina po kg t m. (20 puta veća od preporučene) izaziva ataksiju, depresiju i ležanje.

  Svinje: jedna subkutano aplikovana doza od 30 mg ivermektina po kg t.m. (100 puta veća od preporučene doze od 0.3 mg/kg) dovodi do letargije, ataksije, obostrane midrijaze, intermitentnog tremora, otežanog disanja i prinudnog postranog ležanja.


  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

  • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

   Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj


   rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

   Slučajno samoubrizgavanje leka može izazvati lokalnu iritaciju i/ili bol na injekcionom mestu. Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima. Ivermektin-S ne sme dospeti u vodotokove jer je izrazito toksičan za ribe i druge vodene organizme.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  22.12.2011.


 15. OSTALI PODACI


Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah


Pakovanje: Staklena bočica 30 ml u kartonskoj kutiji Staklena bočica 100 ml u kartonskoj kutiji


ATCvet kod: QP54AA01


Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


Broj rešenja: Bočica 30 ml: 246-2010-14-01-001 od 15.12.2011.

Bočica 100 ml: 247-2010-14-01-001 od 22.12.2011.