Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Vialiton

UPUTSTVO ZA LEK


Vialiton, rastvor za injekciju, 20 mg/mL + 0,625 mg/mL + 20 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska.


 2. IME LEKA


  Vialiton

  retinol, holekalciferol, tokoferol (20 mg/ mL + 0,625 mg/mL + 20 mg/mL) rastvor za injekciju

  Za velike i male preživare, konje, svinje, pse, mačke i živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Retinol –propionat 20 mg

  Holekalciferol 0,625 mg

  All-rac-alfa tokoferolacetat 20 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen 0,1 mg

  Propilparahidroksibenzoat 0,1 mg

  Ostale pomoćne supstance: makrogolglicerolricinoleat; dinatrijum-fosfat, bezvodni; limunska kiselina, monohidrat; dinatrijum edetat, dihidrat i voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Primenjuje se kod životinja sa visokim proizvodnim rezultatima, kod gravidnih životinja, životinja u toku laktacije i mladih životinja u fazi brzog rasta, kao i kod sledećih stanja:

  • A, D3, E hipovitaminoza i avitaminoza

  • Povećanje opšte otpornosti organizma

  • Mišićna distrofija jagnjadi, teladi i ždrebadi

  • Encefalomalacija pilića

  • Rahitis

  • Osteomalacija i bolesti zglobova

  • Lezije kože i sluzokože

  • Poremećaji spermatogeneze i impotencija

  • Stimulacija nošenja jaja i povećanje nosivosti

  • Poremećaji u rastu i razvoju svinja, teladi, pilića, pasa i mačaka.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne postoje.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava anafilaktičke reakcije. Veoma retko, i samo posle duže primene visokih doza, može doći do neželjenih efekata, koji su pre svega posledica hipervitaminoze izazvane vitaminom A i vitaminom D (anoreksija, mučnina, povraćanje, enteritis, dijareja, kaheksija, otok i krvarenje na gingivama, aritmija srca, fraktura kostiju).


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Veliki i mali preživari, konji, svinje, psi, mačke i živina


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularno i supkutano: Veliki preživari i konji: 10 - 20 mL Telad i ždrebad: 5 - 10 mL

  Svinje: 4 - 8 mL

  Prasad: 2 - 4 mL

  Psi i mačke: 2 - 4 mL

  Vialiton se aplikuje parenteralno jednokratno. Po potrebi, terapija se može ponoviti posle nedelju dana.


  Oralno:

  Pilići (na 100 pilića): 10 - 20 mL na 2 - 3 L vode za piće

  Vialiton se aplikuje peroralno, početkom dana, u preporučenoj dozi tokom 3 - 4 nedelje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vialiton se aplikuje parenteralno jednokratno. Po potrebi, terapija se može ponoviti posle nedelju dana. U slučaju da parenteralna doza prelazi 10 mL za goveda i konje i 5 mL za svinje, ovce i koze lek se mora aplikovati na dva mesta.


  Vialiton se aplikuje peroralno, početkom dana, u preporučenoj dozi tokom 3-4 nedelje.

  Lek oralno dati sa polovinom dnevne potrebe vode za piće i neposredno pre davanja pripremiti svež rastvor.


 10. KARENCA


  28 dana za meso lečenih životinja.

  Mleko tretiranih životinja se može koristiti za ljudsku upotrebu bez ograničenja.


  Ne primenjuje se kod konja namenjenih za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 12 meseci

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 ºC.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Ne piti, ne jesti i ne pušiti tokom rukovanja sa preparatom. Posle upotrebe oprati ruke vodom i sapunom

  Predoziranje

  Može se javiti tetanija.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  28.07.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnjepakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), u kojoj se nalazi 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnjepakovanje: kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA11JA**

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00079-15-001 od 28.07.2015.