Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Amoximed LA

UPUTSTVO ZA LEK


Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vetmedic d.o.o.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o. Beograd

Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


Broj rešenja: 323-01-00313-13-001 od 11.12.2014. godine za lek Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vetmedic d.o.o.

  Ustanička 17, Voždovac, 11010, Beograd, Republika Srbija.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija.


 2. IME LEKA


  Amoximed LA, amoksicilin 150 mg/mL suspenzija za injekciju za svinje i goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca

  Amoksicilin 150 mg

  (u obliku amoksicilin, trihidrata)


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol 10 mg

  Butilhidroksitoluen 1 mg

  Aluminijum-monostearat 15 mg


  Ostale pomoćne supstance: trigliceridi, srednje dužine lanca.


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje infekcija svinja i goveda izazvanih mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin. Jednokratna aplikacija ove specifične formulacije leka obezbeđuje prolongirani antimikrobni efekt amoksicilinu.

  Amoksicilin efikasno deluje na veliki broj grampozitivnih i gramnegativnih mikroorganizama: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacteria spp., Clostridium spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Escherichia coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Proteus spp. i dr.


  Broj rešenja: 323-01-00313-13-001 od 11.12.2014. godine za lek Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL


  Lek je indikovan za lečenje infekcija respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog trakta, lečenje infekcija mekih tkiva i kože, kao i preveniranje postoperatinih infekcija (tretman pre hirurških zahvata) izazvanih mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme primenjivati kod životinja za koje je poznato da su preosetljive na peniciline i cefalosporine, životinja sa oštećenom funkcijom bubrega (anurija ili oligurija) i u slučajevima infekcija sa mikroorganizmima koji proizvode beta-laktamazu.

  Lek se ne sme davati intravenski ili intratrahealno i ne sme se koriiti kod malih herbivora (kunića, zamorčića, hrčaka i dr.).


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguće su alergijske reakcije na amoksicilin.

  Moguća je lokalna reakcija na mestu aplikacije, koja spontano prolazi.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna upotreba.


  Doza amoksicilina iznosi 15mg/kg telesne mase, odnosno 1ml leka Amoximed LA na 10 kg telesne mase. Preračunati potrebni volumen leka iznosi:


  Svinje 5ml/50kg t.m.

  Goveda 10ml/100kg t.m.


  Lek se aplikuje jednokratno intramuskularno, a po potrebi aplikacija se može ponoviti posle 48 sati.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe bočicu sa lekom dobro promućkati.

  Ukoliko preračunati volumen prelazi 15ml za goveda i 10ml za svinje, potrebno ga je podeliti i aplikovati na dva mesta.

  Za ponovljenu aplikaciju uvek koristiti drugo injekciono mesto. Posle svake aplikacije izmasirati mesto injeciranja.


  Broj rešenja: 323-01-00313-13-001 od 11.12.2014. godine za lek Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL


 10. KARENCA


  Meso svinje: 16 dana od poslednje primene leka Meso goveda: 23 dana od poslednje primene leka.

  Mleko tretiranih krava nije za ljudsku upotrebu 3 dana od poslednje aplikacije leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Lek se ne sme primenjivati kod životinja za koje je poznato da su preosetljive na peniciline i cefalosporine, životinja sa oštećenom funkcijom bubrega (anurija ili oligurija) i u slučajevima infekcija sa mikroorganizmima koji proizvode beta-laktamazu.

  Lek se ne sme davati intravenski ili intratrahealno i ne sme se koristi kod malih herbivoara (kunića, zamorac, hamstera i dr.).


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema ograničenja.


  Posebna mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati ozbiljnu alergijsku reakciju kod preosetljivih osoba

  posle inhalacije, ingestije ili čak kontakta sa kožom ili sluzokožama.

  Osobe koje su preosteljive na penicline ili cefalosporine ne smeju dolaziti u kontakt sa ovim lekom.

  Ukoliko dođe do kontakta sa lekom mesto odmah isprati vodom, a ukoliko se pojave

  simptomi alergijske reakcije odmah potražiti pomoć lekara.


  Interakcije

  Ovaj lek se ne sme primenjivati zajedno sa bakteriostatskim antibioticima.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Bilo koji neiskorišćeni veterinarski lek ili materijal kontaminiran veterinarskim lekom, treba da bude uklonjen prema važećim zakonskim propisima.


  Broj rešenja: 323-01-00313-13-001 od 11.12.2014. godine za lek Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.12.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: providna, staklena bočica od 100 mL

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATC vet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00313-13-001 od 11.12.2014.


Broj rešenja: 323-01-00313-13-001 od 11.12.2014. godine za lek Amoximed LA, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL