Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Kaodiar-S®

UPUTSTVO ZA LEK


Kaodiar-S®, oralna suspenzija, 1x 50 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


 2. IME LEKA


  Kaodiar-S®

  neomicin+kaolin+pektin (50 mg/ml + 200 mg/ml + 6 mg/ml) oralna suspenzija

  za prasad, jagnjad, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml suspenzije sadrži

  Aktivne supstance:

  neomicin-sulfat 50 mg

  kaolin 200 mg

  pectin 6 mg


  Pomoćne supstance:

  kalijum-metabisulfit, metilparaben, prečišćena voda do1 ml


 4. INDIKACIJE


  Gastroenteritis prasadi, jagnjadi i malih životinja (pasa i mačaka), prouzrokovani mikroorganizmima osetljivim na neomicin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kaodiar-S® se ne primenjuje kod životinja sa oboljenjem bubrega, kao i kod životinja preosetljivih na neomicin i druge aminoglikozide.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kada se lek primenjuje u terapijskim dozama i prema uputstvu, nisu zapažena neželjena dejstva. Moguća je pojava alergije kod osetljivih vrsta (mačaka i pasa), dijareje i poremećaja funkcije bubrega.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Prasad, jagnjad, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  U cilju lečenja gastroenteritisa prasadi, jagnjadi i malih životinja (pasa i mačaka), preparat se daje peroralno (p.o.) u dozi od 1ml na 2 kg telesne mase, dnevno.

  Dnevna doza se može podeliti na dva dela, kada se prva polovina daje ujutro, druga uveče.

  Terapija traje 3 do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nema.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 10 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Posle otvaranja kontejnera, čuvati na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama!

  Kod malih životinja (psi i mačke), kao i kod mladih moguća je pojava alergijske reakcije i oštećenje

  funkcije bubrega i sluha.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može primenjivati u toku graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na aminoglikozidne antibiotike ne bi trebalo da rukuju ovim

  lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.02.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: U složivoj kartonskoj kutiji boca od tamnog stakla, 50 ml, sa bakelitnim zatvaračem, špricem od plastike (5 ml) i nastavkom za špric.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA07AA51

Broj dozvole: 323-01-0601-11-001 od 05.02.2013.