Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

EURICAN DHPPI2-L

UPUTSTVO ZA LEK


EURICAN DHPPI2-L liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju 10 x 1 doza

EURICAN DHPPI2-L liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju 50 x 1 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL Laboratorie Porte des Alpes


Adresa: 99, rue de l’Aviation – 69800 Saint Priest, Francuska

Podnosilac zahteva: ROYAL VET d.o.o.

Adresa: Oslobođenja 25, Rakovica, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ROYAL VET d.o.o. Oslobođenja 25, Rakovica, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  MERIAL Laboratorie Porte des Alpes 99,

  rue de l’Aviation – 69800 Saint Priest, Francuska


 2. IME LEKA EURICAN DHPPI2-L


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine sadrži:


  Liofolizat

  Aktivne supstance:

  Živi atenuirani virus štenećaka najmanje 104,0 CCID50

  Živi atenuirani Adenovirus pasa, tip2 najmanje 102,5 CCID50 Parvovirus pasa atenuirani soj najmanje 104,9 CCID50

  Živi atenuirani virus parainfluence pasa, tip 2 najmanje 104,7 CCID50

  Pomoćne supstance:

  Saharoza, dextran, sorbitol, hidrolizat kazeina, hidrolizat kolagena, kalijum-dihidrogenfosfat, kalijum-hidrogenfosfat, kalijum-hidroksid, voda za injekciju.


  Suspenzija

  Aktivne supstance:

  Leptospira canicola, inaktivisana q.s. Ph Eur 447 Ph.Eur. Leptospira icterohaemorrhagiae, inaktivisana q.s. 447 Ph Eur Pomoćne supstance:

  Konzervans: Tiomerzal ≤ 0.04 mg/g;

  ostale pomoćne supstance: kalijum-hlorid, natrijum-hlorid, kalijum-dihidrogenfosfat, kalijum- hidrogenfosfat, voda za injekciju.


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija pasa:

  • protiv štenećaka u cilju redukcije mortaliteta i kliničkih simptoma bolesti

  • protiv infektivnog hepatitisa u cilju prevencije kliničkih simptoma bolesti


  • protiv parvoviroze pasa u cilju prevencije kliničkih simptoma, redukcije mortaloiteta i smanjnja izlučivanja virusa

  • protiv parainfluence izazvane virusom tip 2 u cilju redukcije kliničkih znakova i smanjenja izlučivanja virusa.

  • protiv Leptospira interrogans serogrupama Canicola i Icterohaemorrhagiae, u cilju prevencije mortaliteta i redukcije kliničkih simptoma bolesti.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nepoznate


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Vakcinacija može izazvati prolaznu lokalnu reakciju kao i hipertermiju.

  Kao i kod svih vakcina reakcija preosetljivosti se može pojaviti. Ovo je retka pojava i potrebno je primeniti odgovarajuću simptomatsku terapiju.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Na aseptičan način rekonstruisati liofilizovanu frakciju priloženom tečnom frakcijom, dobro promućkati i odmah aplikovati 1ml rekonstruisane vakcine subkutano prema sledećem rasporedu: Primarna vakcinacija: prva injekcija od 7 nedelje starosti; druga injekcija 3 do 5 nedelja kasnije, od 12 nedelje starosti.

  Revakcinacija: jednom godišnje.

  Aplikovati subkutano.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Rekonstituisati vakcinu dodavanjem suspenzije za injekciju u liofilzat i aplikovati subkutanim putem neposredno po rekonstituisanju.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na 2°C do 8°C (u frižideru), zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe posle otvaranja: upotrebiti odmah po rekonstituisanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA

  Za primenu na životinjama Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim lekovima i medicinskim sredstvima.


  Interakcije

  Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine, kada se koristi sa drugim

  veterinarskim lekovima. Zbog toga odluka o upotrebi ove vakcine pre ili nakon ostalih veterinarskih lekova mora biti doneta u zavisnosti od slučaja do slučaja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje.


  Predoziranje

  Predoziranje vakcine može izazvati post-vakcinalnu depresiju kao i prolaznu lokalnu reakciju.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Neželjeni efekti nisu zabeleženi kod ženki u toku graviditeta.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Nema posebnih upozorenja.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.06.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica (staklena) koja sadrži 1 dozu liofilizata za suspenziju za injekciju i bočica od 1 ml suspenzije, kutija sa 2 x 10 bočica.

Bočica (staklena) koja sadrži 1 dozu liofilizata za suspenziju za injekciju i bočica od 1 ml suspenzije, kutija sa 2 x 50 bočica.


Režim izdavanja: lek se može izdavati samo na veterinarski recept

ATCvet kod: QI07AI02

Broj i datum izdavanja dozvole

323-01-00039-14-001 za Eurican DHPPI2-L 50x1 doza liofilizata i 50x1 mL suspenzije 323-01-00040-14-004 za Eurican DHPPI2-L 10x1 doza liofilizata i 10x1 mL suspenzije