Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Flumechina 50%

UPUTSTVO ZA LEK


Flumechina50%,oralnirastvor,1x1L Flumechina50%,oralnirastvor,1x5L (zaprimenunaživotinjama)


Proizvođač: Chemifarma® S.p.A.


Adresa: Via Don Eugenio Servadei 16, Forli, Italija


Podnosilac zahteva: Sfera Invest d.o.o.


Adresa: Gandijeva 106 V/6, 11070 Novi Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì - Italy.


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

  Sfera Invest d.o.o. Gandijeva 106 V/6, 11070 Novi Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Flumechina 50%

  (flumekvin)

  oralni rastvor za brojlere


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedan ml oralnog rastvora Flumechina 50% sadrži:


  Aktivnasupstanca:

  Flumekvin 500 mg

  Pomoćnesupstance:

  natrijum-hidroksid, prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Kolibaciloza, salmoneloza i pastereloza brojlera


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje dodavanjem u vodu za piće, u dozi od 2.4 ml leka/100 kg t.m. (što je jednako 12 mg flumekvina / kg t.m.), tokom 3-5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba u potpunosti rastvoriti u vodi za piće, prateći preskripciju veterinara. Ne prekoračivati dozu u mg/kg t.m./dan.

  Svež rastvor praviti na svakih 12 sati.


  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Uvek kada je to moguće, hinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na hinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim (fluoro)hinolonima zbog moguće unakrsne rezistencije.


 10. KARENCA


  Za meso brojlera: 3 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na tamnom i suvom mestu, na temperaturi ispod 25º C. Čuvati van domašaja dece


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.


  Ne kombinovati sa sulfonamidima i trimetoprimom.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt sa proizvodom tokom rukovanja. Koristiti zaštitne rukavice. U slučaju

  kontakta, mesto koje je došlo u dodir sa lekom dobro isprati sa većom količinom vode.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.01.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Plastična boca od 1 litra i od 5 litara

Rok upotrebe: 24 meseca

Rok upotrebe posle otvaranja pakovanja: 3 meseca

Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 12 časova


Režim izdavanja: Lek se može izdati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA91 Broj dozvole za lek:

Boca od 1 l: 241-2009-14-01-001 od 11.01.2012.

Boca od 5 l: 242-2009-14-01-001 od 11.01.2012.