Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

HEMUTIN® -S

UPUTSTVO ZA LEK


HEMUTIN®-S, tiamulin,rastvorzainjekciju,1x50ml HEMUTIN® -S, tiamulin,rastvorzainjekciju, 1x100ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veterinarski zavod “Subotica” A.D. Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: Veterinarski zavod “Subotica” A.D. Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


Broj rešenja: 323-01-0441-11-001 od 24.05.2012. za lek HEMUTIN® - S, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 100 ml

Broj rešenja: 323-01-00356-13-003 od 27.01.2014. za lek HEMUTIN® - S, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 50 ml


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Veterinarski zavod “Subotica” A.D. Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarski zavod “Subotica” A.D. Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA HEMUTIN® - S

  Tiamulin (200 mg/ml ) rastvor za injekciju


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tiamulin ..............................................................................200 mg


  Pomoćne supstance:

  etanol 96%; ulje susama, prečišćeno; butilparahidroksibenzoat; propilgalat.


 4. INDIKACIJE


  Terapija krvavog proliva, mikoplazmatske pneumonije i mikoplazmatskog poliserozitisa i poliatritisa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se krmačama u poslednjem mesecu gestacije. Ne daje se priplodnim nerastovima.

  Ne daje se istovremeno sa monenzinom, narazinom i salinomicinom, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe ovih lekova.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle primene ovog preparata, retko se mogu javiti eritem ili blagi otok na mestu aplikacije.


  Broj rešenja: 323-01-0441-11-001 od 24.05.2012. za lek HEMUTIN® - S, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 100 ml

  Broj rešenja: 323-01-00356-13-003 od 27.01.2014. za lek HEMUTIN® - S, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 50 ml


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje duboko intramuskularno (i m.).


  • Terapija krvavog proliva: 0,5 ml /10 kg t.m., jednokratno.

  • Terapija mikoplazmatske pneumonije: 0,50 - 0,75ml / 10 kg t.m./dan, u toku 3-5 dana.

  • Terapija mikoplazmatskog poliserozitisa i poliartritisa:0,75ml /10 kg t m./dan, u toku 3 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Maksimalni volumen preparata koji se aplikuje na jedno mesto iznosi 5 ml. Ukoliko je potrebni volumen leka veći od 5 ml, treba ga podeliti i dati na 2 injekciona mesta.

  Za aplikaciju leka koristiti sterilnu suvu iglu i brizgalicu. U protivnom može doći do zaglavljivanja klipa usled mešanja ulja sa vodom.


 10. KARENCA


  Meso tretiranih svinja nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 28 dana od poslednje aplikacije leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Tiamulin je inkompatibilan sa monenzinom, narazinom, maduramicinom ili salinomicinom, pa se ne daje istovremeno, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe ovih lekova.

  Hemutin®-S je kompatibilan sa lasalocidom i semduramicinom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne daje se krmačama u poslednjem mesecu gestacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Broj rešenja: 323-01-0441-11-001 od 24.05.2012. za lek HEMUTIN® - S, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 100 ml

  Broj rešenja: 323-01-00356-13-003 od 27.01.2014. za lek HEMUTIN® - S, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 50 ml


  Izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati tekućom vodom. Posle upotrebe opratri ruke. U slučaju samoinjiciranja potražiti pomoć lekara..


  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tiamulin trebalo bi pažljivo da rukuju ovim lekom.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  27.01.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od 50 ml ili 100 ml, u kartonskoj kutiji

Rok upotrebe: 2 godine. Lek ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe! Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ˚C. Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01XQ01

Broj dozvole:

323-01-0441-11-001 od 24.05.2012. za HEMUTIN® - S, rastvor za injekciju, 100 ml 323-01-00356-13-003 od 27.01.2014. za HEMUTIN® - S, rastvor za injekciju, 50 ml


Broj rešenja: 323-01-0441-11-001 od 24.05.2012. za lek HEMUTIN® - S, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 100 ml

Broj rešenja: 323-01-00356-13-003 od 27.01.2014. za lek HEMUTIN® - S, rastvor za injekciju, 200 mg/ml, 1 x 50 ml