Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Allergovet 10%

UPUTSTVO ZA LEK


Allergovet 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska


 2. IME LEKA


  Allergovet 10% difenhidramin 100 mg/mL

  rastvor za injekciju za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Difenhidramin-hidrohlorid 100 mg

  Pomoćne supstance:

  Voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Alergije, anafilaksa i upalni procesi- urtikarija, alergijski dermatitis i dermatoze, alergijski konjunktivitis, alergije izazvane lekovima i hranom, anafilaktički šok, ugrizi insekata i zmija.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u slučajevima preosetljivosti na antihistaminike koji pripadaju grupi monoetanolamina. Ne aplikovati tokom alergijskih dijagnostičkih testova-aplikacija mora biti prekinuta najmanje 4 dana pre testa. Ne primenjivati kod glaukoma.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Depesija, suva usta, hipostenurija (redukovano izlučivanje mokraće). Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu ili subkutanu aplikaciju.

  Pojedinačna doza za parenteralnu aplikaciju : 1-2 mg/kg telesne mase. Zbog potrebe tačnog doziranja leka, poseban oprez neophodan je kada se leče životinje lakše od 10 kg.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Terapija antihistaminicima je simptomatska, pa na pravi uzrok bolesti treba delovati specifičnim lekovima. Ukoliko se aplikuje simultano sa narkoticima, trankilajzerima, alkoholom i rezerpinom mogu se uočiti sedativni ili supresivni efekati na centralni nervni sistem.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ne postoje.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Gravidnim životinjama blokatori H-1 receptora smeju se davati samo ako su preko potrebni i kada je očekivana korist od lečenja veća od mogućih štetnih efekata zbog teratogenog delovanja.

  Preparat se može koristiti kod životinja u laktaciji.

  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Ne piti, ne jesti i ne pušiti tokom rukovanja sa preparatom.

  Posle upotrebe oprati ruke vodom i sapunom.

  Treba preduzeti sve mere da prilikom aplikacije ne dodje do samoubrizgavanja. U slučaju da dodje do samoubrizgavanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo za lek. U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, isprati velikom količinom vode.

  Interakcije:

  Difenhidramin može ispoljiti dodatni efekat ukoliko se aplikuje istovremeno sa depresorima CNS-a (barbituratima, trankvilajzerima) ili antiholinergičnim lekovima. Difenhidramin može pojačati efekat epinefrina i smanjiti efekte heparina i varfarina.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  07.04.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Primarno pakovanje: bočica od tamnog stakla ( hidrolitičke grupa II ), zapremine 50 mL, zatvorena

gumenim čepom i aluminijumskom kapicom zelene boje. Sekundarnopakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC-vet kod: QR06AA02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00447-14-001 od 07.04.2015.